Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

י״ב בניסן תשפ״א | 25 מרץ 2021

שקלים ד

הדף היום מוקדש ע"י נעמי אוקסמן לכבוד אביה, הרב דוד יונגר. "אין ספק שהיינו נהנים ללמוד דף יומי ביחד. החכמה שלך ממשיכה להעניק לי השראה. עם אהבה, הערצה, והמון הערכה." וגם ע"י רות ווינקלרון שהתחסנה נגד קורונה לפני שלושה שבועות. וגם ע"י אווה שוובר לזכר אביה קן שוובר. 

נכרים וכותים לא יכולים להביא מחצית השקל למקדש. וגם לא קרבנות חובה. האם הדין של קרבנות חובה חל רק על הנכרים או רק על הכותים או על שניהם? איך זה קשור למחלוקת לגבי כותים – האם הם גירי אריות או גירי אמת? נכרים לא יכולים להביא דברים לבדק הבית. האם זה רק בזמן שבנו את בית המקדש או גם בהמשך. אם בהמשך, האם זה רק דבר מסויים או גם דבר שאינו מסויים? ר' מאיר וחכמים חולקים בעניין חיוב הקלבון שצריך להוסיף למחצית השקל. למה חייבים להביאו? ובאיזה מקרה פטורים מקלבון ובאיזה מקרה צריך לתת יותר מקלבון אחד? מה הדין לגבי אחים שירשו מאביהם – מתי נראה כאילו האב נותן בעבורם ופטורים מקלבון ((כדין כל מי שנותן כמתנה לאחר שפטור) ומתי נחשבים כבעלים נפרדים שחייבים? מה הקשר בין קטיגוריות שונות אלו לדין מעשר בהמה?

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

שקלים ד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ד
Scroll To Top