Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בניסן תשפ״א | 28 מרץ 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים ז

 זה הדף של יום ראשון. כדי לצפות בדף של שישי אנא לחצו כאן

כדי לצפות בדף של שבת אנא לחצו כאן

נזיר מביא קרבן חטאת, עולה ושלמים. מה קורה לכסף שנשאר מכספים שהופרשו לקרבנות הנזיר? האם זה תלוי בסדר רכישת הבהמות? מה לגבי נותר לחם ונסכים מקרבנות הנזיר? כסף המיועד לפדיון שבויים או לאנשים עניים – האם ניתן להשתמש בו לדברים אחרים? אם הוא מיועד ליחיד, האם ניתן להשתמש בו למישהו אחר? מה עם כסף שנאסף לקבורה של מישהו והם אספו יותר מדי? המשנה מביאה שלוש דעות שונות. האם זה הולך ליורשיו, נשאר עד שאליהו בא לקבוע, או להכין מצבה לאדם המת. הגמרא אומרת שצדיקים אינם זקוקים לאנדרטאות שכן התורה שלהם היא האנדרטה שלהם. מסופר סיפור על רבי יוחנן שמתעצבן על תלמידו רבי אלעזר ממספר סיבות, אחת מהן היא שהוא לא לימד דברים שלמד מרבי יוחנן בשמו. רב יעקב בר אידי משכנע את רבי יוחנן מדוע לא כדאי לכעוס על רבי אלעזר. הגמרא מרחיבה את הרעיון של תלמידי חכמים ש"חיים" לאחר מותם על ידי אנשים שמזכירים את התורה שלימדו. הפרק מסתיים בהערה כיצד חשוב יותר לעשות צדק מאשר להביא קרבנות ציבור. מהן שלוש הפעמים בשנה שתורמים את הלשכה, הם לוקחים כסף שנאסף ממחצית השקל ורוכשים עמו קורבנות? מביאות שלוש דעות. זה אותם תאריכים שבהם מעשרים את הבהמות.

ב׳:ה׳
ג׳:א׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

שלום פנימי, לא חיצוני: כך תרצו אמורא זועם

שקלים דף ז ע"א מסכת שקלים הירושלמית מביאה בפנינו מקרה שנראה כי במרכזו הבדלי מנטליות בין ישראל לבבל. בעקבות דיון העוסק בכך שדברי צדיקים הם מצבת הזיכרון שלהם, מוזכר מעשה: רבי יוחנן הלך כשהוא נשען על רבי חייא בר אבא, כשהבחין באלעזר בן פדת כשהוא מתחבא מפניו. אמר רבי יוחנן: שני דברים עושה בבלי זה…

שקלים ז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ז
ב׳:ה׳
ג׳:א׳
גלול כלפי מעלה