Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בניסן תשפ״ג | 15 אפריל 2023
  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

סוטה יז

אילו פסוקים כתובים במגילה שיימחקו במים? ישנן שלוש דעות שונות. מה שורש הוויכוח ביניהם? מספר דרשות מצוטטות על מערכת היחסים בין בעל ואשה והשכר הניתנים לצאצאי אברהם, הכוללים בין היתר את הליך הסוטה. הטקסט צריך להיות כתוב על קלף ועם דיו שניתן למחוק. יש שישה כללים לגבי כתיבת מגילת הסוטה – יש לכתוב אותו במהלך היום, בסדר הנכון, לאחר שהאשה תענה אמן על שבועת הכהן, על קלף משורטט, על דף אחד וצריך למחוק רק לאחר שנכתב במלואו.

מתני׳ בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב

מואם לא שכב איש וגו׳ ואת כי שטית תחת אישך

ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותב יתן ה׳ אותך לאלה ולשבעה ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן

רבי יוסי אומר לא היה מפסיק

רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה׳ אותך לאלה ולשבעה וגו׳ ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו׳ ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:

גמ׳ במאי קא מיפלגי בהאי קרא קמיפלגי וכתב את האלות האלה הכהן בספר

רבי מאיר סבר אלות אלות ממש האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות אמן

ורבי יוסי כולהו כדקאמרת את לרבות צוואות וקבלות

ורבי מאיר אתים לא דריש

ורבי יהודה כולהו במיעוטי דריש להו אלות אלות ממש האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות

ורבי מאיר מאי שנא האי הי דמרבי ביה ומאי שנא האי הי דמעיט ביה

הי דגביה דריבויא ריבויא היא הי דגביה דמיעוטא מיעוטא

והא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן

אמר רבי תנחום הנקי כתיב

דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן

אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש מאי טעמא האי מצרף והאי לא מצרף

אמר רבא מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דכתיב ביה עפר ואפר לא זכתה תחזור לעפרה

דריש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה

והאיכא נמי עפר כיסוי הדם

התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכא

דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין

בשלמא רצועה של תפלין דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש

אלא חוט של תכלת מאי היא דתניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין

מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא:

מתני׳ אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על


הדיפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר

ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם אלא בדיו שנאמר ומחה כתב שיכול למחות:

גמ׳ אמר רבא מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה מאי טעמא אתיא תורה תורה כתיב הכא ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וכתיב התם על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט מה משפט ביום אף מגילת סוטה ביום

כתבה למפרע פסולה דכתיב וכתב את האלות האלה כי דכתיבא

כתבה קודם שתקבל עליה שבועה פסולה שנאמר והשביע ואחר כך וכתב

כתבה איגרת פסולה בספר אמר רחמנא


  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוטה יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוטה יז

מתני׳ בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב

מואם לא שכב איש וגו׳ ואת כי שטית תחת אישך

ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותב יתן ה׳ אותך לאלה ולשבעה ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן

רבי יוסי אומר לא היה מפסיק

רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה׳ אותך לאלה ולשבעה וגו׳ ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו׳ ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:

גמ׳ במאי קא מיפלגי בהאי קרא קמיפלגי וכתב את האלות האלה הכהן בספר

רבי מאיר סבר אלות אלות ממש האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות אמן

ורבי יוסי כולהו כדקאמרת את לרבות צוואות וקבלות

ורבי מאיר אתים לא דריש

ורבי יהודה כולהו במיעוטי דריש להו אלות אלות ממש האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות

ורבי מאיר מאי שנא האי הי דמרבי ביה ומאי שנא האי הי דמעיט ביה

הי דגביה דריבויא ריבויא היא הי דגביה דמיעוטא מיעוטא

והא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן

אמר רבי תנחום הנקי כתיב

דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן

אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש מאי טעמא האי מצרף והאי לא מצרף

אמר רבא מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דכתיב ביה עפר ואפר לא זכתה תחזור לעפרה

דריש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה

והאיכא נמי עפר כיסוי הדם

התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכא

דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין

בשלמא רצועה של תפלין דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש

אלא חוט של תכלת מאי היא דתניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין

מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא:

מתני׳ אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על


הדיפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר

ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם אלא בדיו שנאמר ומחה כתב שיכול למחות:

גמ׳ אמר רבא מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה מאי טעמא אתיא תורה תורה כתיב הכא ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וכתיב התם על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט מה משפט ביום אף מגילת סוטה ביום

כתבה למפרע פסולה דכתיב וכתב את האלות האלה כי דכתיבא

כתבה קודם שתקבל עליה שבועה פסולה שנאמר והשביע ואחר כך וכתב

כתבה איגרת פסולה בספר אמר רחמנא


גלול כלפי מעלה