Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בניסן תשפ״ג | 16 אפריל 2023
  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

סוטה יח

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי וג'רל שפירא לע"נ אביו של ג'רל, ארנולד שפירא, ונכדם עדן שי שפירא.

רבא שואל סידרה של שאלות לגבי מקרה שבו היו שתי סוטות, האם הם יכולים למחוק שתי מגילות סוטה לכוס אחת; האם המחיקה צריכה להיעשות לשם אותה אשה או רק כתיבת המגילה צריכה להיות לשמה? מה אם המחיקה נעשתה עבור כל אחת אבל עירבבו המים ביחד לכוס אחד? מה אם הם היו מפוצלים אחר כך? האם היא צריכה לשתות באופן רגיל או שהיא יכולה לשתות דרך קש או שפופרת? מה אם חלק מהמים או רובם נשפכים? מוזכר בפסוקים שיש שתי שבועות (במדבר ה:יט, כא). למה יש שתי שבועות? רב אומר שמשביעים אותה פעם אחת לפני מחיקת המגילה ופעם אחת אחרי. רבא מעלה קושי על רב ומסביר שאחת עם קללה (אלה) ואחת בלי. מה התוכן של השבועה עם קללה? רבא ורב אשי מסבירים את זה כל אחד בדרך אחרת. כשהאשה עונה אמן על השבועה, היא עונה אמן על השבועה והקללה. בנוסף, מהדין של גלגול שבועה, הם יכולים להוסיף עוד מספר שבועות כמו להשביע אותה שהיא לא הייתה עם גבר אחר (הנסוף לאדם שעליו קינא לה בעלה), שהיא לא בגדה בבעלה כשהם היו מאורסים, או כשהיא היתה שומרת יבם (במקרה שבעלה היה היבם שלה). רבי מאיר מוסיף שיכולים להשביע אותה גם שלא תהיה עם איש אחר בעתיד (בזמן שהיא נשואה). המשנה נותנת כלל מה ניתן לכלול בשבועה – רק מצבים שבהם היותה עם גבר אחר תאסור אותה על בעלה. רב המנונא מסיק מהמשנה שאשה ששומרת יבם שזינתה, אסורה ליבם. אבל דבר זה נדחה על ידי החכמים בישראל שטענו שהמשנה הולכת רק לפי שיטת רבי עקיבא המחמיר בנושא. לדברי רבי מאיר, אם הוסיפה שבועה על העתיד, אם תשכב עם גבר אחר בהמשך, מי הסוטה שהיא שתתה לפני יעשו את עבודתם (יהרגו אותה) בבהמשך לאחר מעשה הזנות. האם אשה יכולה לשתות מי סוטה פעמיים? ישנן שלוש דעות שונות לגבי אם ומתי זה עלול לקרות.

כתבה על שני דפין פסולה ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים

כתב אות אחת ומחק אות אחת וכתב אות אחת ומחק אות אחת פסולה דכתיב ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת

בעי רבא כתב שתי מגילות לשתי סוטות ומחקן לתוך כוס אחד מהו כתיבה לשמה בעינן והאיכא או דילמא בעינן נמי מחיקה לשמה

ואם תמצא לומר בעינן נמי מחיקה לשמה מחקן בשתי כוסות וחזר ועירבן מהו מחיקה לשמה בעינן והאיכא או דילמא הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא

ואם תמצא לומר הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא חזר וחלקן מהו יש ברירה או אין ברירה תיקו

בעי רבא השקה בסיב מהו בשפופרת מהו דרך שתיה בכך או אין דרך שתיה בכך תיקו

בעי רב אשי נשפכו מהן ונשתיירו מהן מהו תיקו

אמר רבי זירא אמר רב שתי שבועות האמורות בסוטה למה אחת קודם שנמחקה מגילה ואחת לאחר שנמחקה

מתקיף לה רבא תרוייהו קודם שנמחקה מגילה כתיבן אלא אמר רבא אחת שבועה שיש עמה אלה ואחת שבועה שאין עמה אלה

היכי דמי שבועה שיש עמה אלה אמר רב עמרם אמר רב משביעני עליך שלא נטמאת שאם נטמאת יבואו ביך

אמר רבא אלה לחודה קיימא ושבועה לחודא קיימא אלא אמר רבא משביעני עליך שאם נטמאת יבואו ביך

אמר רב אשי אלה איכא שבועה ליכא אלא אמר רב אשי משביעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יבואו ביך:

מתני׳ על מה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה אמן על השבועה אמן מאיש זה אמן מאיש אחר אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה


ושומרת יבם וכנוסה אמן שלא נטמאתי ואם נטמאתי יבואו בי

רבי מאיר אומר אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא

הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש

נסתרה לאחד ונטמאת ואחר כך החזירה לא היה מתנה עמה

זה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו לא היה מתנה עמה:

גמ׳ אמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה ממאי מדקתני שומרת יבם וכנוסה

אי אמרת בשלמא אסירה משום הכי מתנה בהדה אלא אי אמרת לא אסירה היכי מתנה בהדה והתנן זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה

אמרי במערבא לית הילכתא כרב המנונא

אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה הא מני רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין ומשוי לה כי ערוה

בעי רבי ירמיה מהו שיתנה אדם על נישואין הראשונים על נישואי אחיו מהו

תא שמע זה הכלל כל שתיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה הא אסירה הכי נמי דמתנה שמע מינה:

רבי מאיר אומר אמן שלא נטמאתי וכו׳: תניא לא כשאמר רבי מאיר אמן שלא אטמא שאם תטמא מים בודקין אותה מעכשיו אלא לכשתטמא מים מערערין אותה ובודקין אותה

בעי רב אשי מהו שיתנה אדם על נישואין האחרונים השתא מיהא לא אסירה ליה או דילמא זימנין דמגרש לה והדר מהדר לה

תא שמע הכל שוין שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש נסתרה לאחד ונטמאת ואחר כך יחזירנה לא היה מתנה הא יחזירנה ותיטמא הכי נמי דמתני שמע מינה

תנו רבנן זאת תורת הקנאת מלמד שהאשה שותה ושונה

רבי יהודה אומר זאת שאין האשה שותה ושונה אמר רבי יהודה מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין שהאשה שותה ושונה וקיבלנו עדותו בשני אנשים אבל לא באיש אחד

וחכמים אומרים אין האשה שותה ושונה בין באיש אחד בין בשני אנשים

ותנא קמא נמי הכתיב זאת ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת

אמר רבא באיש אחד ובועל אחד דכולי עלמא לא פליגי דאין האשה שותה ושונה


  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוטה יח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוטה יח

כתבה על שני דפין פסולה ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים

כתב אות אחת ומחק אות אחת וכתב אות אחת ומחק אות אחת פסולה דכתיב ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת

בעי רבא כתב שתי מגילות לשתי סוטות ומחקן לתוך כוס אחד מהו כתיבה לשמה בעינן והאיכא או דילמא בעינן נמי מחיקה לשמה

ואם תמצא לומר בעינן נמי מחיקה לשמה מחקן בשתי כוסות וחזר ועירבן מהו מחיקה לשמה בעינן והאיכא או דילמא הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא

ואם תמצא לומר הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא חזר וחלקן מהו יש ברירה או אין ברירה תיקו

בעי רבא השקה בסיב מהו בשפופרת מהו דרך שתיה בכך או אין דרך שתיה בכך תיקו

בעי רב אשי נשפכו מהן ונשתיירו מהן מהו תיקו

אמר רבי זירא אמר רב שתי שבועות האמורות בסוטה למה אחת קודם שנמחקה מגילה ואחת לאחר שנמחקה

מתקיף לה רבא תרוייהו קודם שנמחקה מגילה כתיבן אלא אמר רבא אחת שבועה שיש עמה אלה ואחת שבועה שאין עמה אלה

היכי דמי שבועה שיש עמה אלה אמר רב עמרם אמר רב משביעני עליך שלא נטמאת שאם נטמאת יבואו ביך

אמר רבא אלה לחודה קיימא ושבועה לחודא קיימא אלא אמר רבא משביעני עליך שאם נטמאת יבואו ביך

אמר רב אשי אלה איכא שבועה ליכא אלא אמר רב אשי משביעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יבואו ביך:

מתני׳ על מה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה אמן על השבועה אמן מאיש זה אמן מאיש אחר אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה


ושומרת יבם וכנוסה אמן שלא נטמאתי ואם נטמאתי יבואו בי

רבי מאיר אומר אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא

הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש

נסתרה לאחד ונטמאת ואחר כך החזירה לא היה מתנה עמה

זה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו לא היה מתנה עמה:

גמ׳ אמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה ממאי מדקתני שומרת יבם וכנוסה

אי אמרת בשלמא אסירה משום הכי מתנה בהדה אלא אי אמרת לא אסירה היכי מתנה בהדה והתנן זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה

אמרי במערבא לית הילכתא כרב המנונא

אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה הא מני רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין ומשוי לה כי ערוה

בעי רבי ירמיה מהו שיתנה אדם על נישואין הראשונים על נישואי אחיו מהו

תא שמע זה הכלל כל שתיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה הא אסירה הכי נמי דמתנה שמע מינה:

רבי מאיר אומר אמן שלא נטמאתי וכו׳: תניא לא כשאמר רבי מאיר אמן שלא אטמא שאם תטמא מים בודקין אותה מעכשיו אלא לכשתטמא מים מערערין אותה ובודקין אותה

בעי רב אשי מהו שיתנה אדם על נישואין האחרונים השתא מיהא לא אסירה ליה או דילמא זימנין דמגרש לה והדר מהדר לה

תא שמע הכל שוין שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש נסתרה לאחד ונטמאת ואחר כך יחזירנה לא היה מתנה הא יחזירנה ותיטמא הכי נמי דמתני שמע מינה

תנו רבנן זאת תורת הקנאת מלמד שהאשה שותה ושונה

רבי יהודה אומר זאת שאין האשה שותה ושונה אמר רבי יהודה מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין שהאשה שותה ושונה וקיבלנו עדותו בשני אנשים אבל לא באיש אחד

וחכמים אומרים אין האשה שותה ושונה בין באיש אחד בין בשני אנשים

ותנא קמא נמי הכתיב זאת ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת

אמר רבא באיש אחד ובועל אחד דכולי עלמא לא פליגי דאין האשה שותה ושונה


גלול כלפי מעלה