Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בניסן תשפ״ג | 20 אפריל 2023
  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

סוטה כב

הדף היום מוקדש ע"י דיאן קושר לע"נ אביה משה בן אברהם ובעלה שמעון אברהם בן ישראל משה.

חכמים יצאו נגד אלו שלמדו תורה ושננו משניות אך לא שימש תלמידי חכמים. מבינים את זה כמי שדיקלם אותם מבלי להבין אותם ופסקו מהם הלכה בלי להבינם. חכמים שונים סיווגו אותם בקטיגוריות אחרים של אנשים בחברה שאין לסמוך עליהם. מי נחשב לעם הארץ? הגמרא מגדירה את שני המונחים האחרים שהביא רבי יהושע במשנה – אשה פרושה ומכות פרושים. אלה, כמו גם אחרים שנתפסים גם כמי שהורסים את העולם, מוגדרים כמי שמתיימרים להיות צדיקים אבל זה רק כיסוי לטבעם האמיתי שהוא רע או מכשף. גם מדברים בצורה שלילית על מי שעושה דברים טובים כגון לימוד או עשיית מצוות כדי לקבל שכר. אביי ורבא חלקו על האמירה האחרונה שכן מי שלומד תורה או עושה מצוות שלא לשמה יעשה אותן כי בסופו של דבר יבואו לעשותן לשמה ולכן מומלץ ללמוד תורה גם אם זה נעשה מטעמים אחרים (מתוך שלא לשמה בא לשמה). רבי שמעון אינו חושב שזכותה של אישה תעכב את מותה, שכן זה יחליש את כוחם של המים להפחיד את האשמות (כדי לגרום לוידוייה) וזה יגרום לנשים חפות מפשע להיתפס כאשמות גם לאחר שתיית המים. רבי חולק וסובר שזכותה של האשה יכולה לעכב את מותה אך היא לא תיכנס להריון ובריאותה תידרדר לאט לאט עד שהיא מתה כסוטה. אם מנחת הסוטה נטמאה, מה עושים בה? תלוי אם היה לפני או אחרי שהתקדש בכלי שרת.

שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים

אתמר קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים רבי אלעזר אומר הרי זה עם הארץ רבי שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור רבי ינאי אומר הרי זה כותי

רב אחא בר יעקב אומר הרי זה מגוש אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כרב אחא בר יעקב דאמרי אינשי רטין מגושא ולא ידע מאי אמר תני תנא ולא ידע מאי אמר

תנו רבנן איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו רבי יונתן בן יוסף אמר כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש תלמידי חכמים זהו עם הארץ

קרא ולא שנה הרי זה בור לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה:

ירא את ה׳ בני ומלך עם שונים אל תתערב אמר רבי יצחק אלו ששונים הלכות פשיטא מהו דתימא שונין בחטא וכדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו קא משמע לן

תנא התנאים מבלי עולם מבלי עולם סלקא דעתך אמר רבינא שמורין הלכה מתוך משנתן תניא נמי הכי אמר רבי יהושע וכי מבלי עולם הן והלא מיישבי עולם הן שנאמר הליכות עולם לו אלא שמורין הלכה מתוך משנתן:

אשה פרושה וכו׳: תנו רבנן בתולה צליינית ואלמנה שובבית וקטן שלא כלו לו חדשיו הרי אלו מבלי עולם

איני והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה יראת חטא מבתולה דרבי יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה וקאמרה רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם

קיבול שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דרבי יוחנן אמר לה בתי לא בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי

כי קאמר כגון יוחני בת רטיבי

מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זה תלמיד חכם המבעט ברבותיו

רבי אבא אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב מאי דכתיב כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה כי רבים חללים הפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה


ועד כמה עד ארבעין שנין איני והא רבה אורי בשוין:

ומכות פרושין וכו׳: תנו רבנן שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי פרוש קיזאי פרוש מדוכיא פרוש מה חובתי ואעשנה פרוש מאהבה פרוש מיראה

פרוש שיכמי זה העושה מעשה שכם פרוש נקפי זה המנקיף את רגליו פרוש קיזאי אמר רב נחמן בר יצחק זה המקיז דם לכתלים פרוש מדוכיא אמר רבה בר שילא דמשפע כי מדוכיא

פרוש מה חובתי ואעשנה הא מעליותא היא אלא דאמר מה חובתי תו ואעשנה

פרוש מאהבה פרוש מיראה אמרו ליה אביי ורבא לתנא לא תיתני פרוש מאהבה פרוש מיראה דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

אמר רב נחמן בר יצחק דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס:

מתני׳ רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררין מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו שאומרים טמאות הן אלא שתלתה להן זכות רבי אומר הזכות תולה במים המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף היא מתה באותה מיתה

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה ואם משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותשרף ואלו שמנחותיהן נשרפות


  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

לימוד תורה לנשים: אסור, מותר או אידיאל (סוטה כא) – גפת 127

ישנו פער אדיר בין הדף שאנחנו לומדות היום לבין המציאות בלימוד היומי שלנו! איך התרחשה מהפכת לימוד התורה לנשים? כיצד אנו מגשרות בין המציאות של היום לבין הגמרא בסוטה? הצטרפו אלינו לטעימה מהמהלך המופלא הזה בדברי ראשונים ואחרונים לע"נ הרב הרב אהרון ליכטנשטיין גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה  

במחשבה שניה icon

מתוך שלא לשמה בא לשמה – במחשבה שניה

כיצד לומדים תורה לשמה? ולמה זה טוב? במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

סוטה כב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוטה כב

שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים

אתמר קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים רבי אלעזר אומר הרי זה עם הארץ רבי שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור רבי ינאי אומר הרי זה כותי

רב אחא בר יעקב אומר הרי זה מגוש אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כרב אחא בר יעקב דאמרי אינשי רטין מגושא ולא ידע מאי אמר תני תנא ולא ידע מאי אמר

תנו רבנן איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו רבי יונתן בן יוסף אמר כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש תלמידי חכמים זהו עם הארץ

קרא ולא שנה הרי זה בור לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה:

ירא את ה׳ בני ומלך עם שונים אל תתערב אמר רבי יצחק אלו ששונים הלכות פשיטא מהו דתימא שונין בחטא וכדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו קא משמע לן

תנא התנאים מבלי עולם מבלי עולם סלקא דעתך אמר רבינא שמורין הלכה מתוך משנתן תניא נמי הכי אמר רבי יהושע וכי מבלי עולם הן והלא מיישבי עולם הן שנאמר הליכות עולם לו אלא שמורין הלכה מתוך משנתן:

אשה פרושה וכו׳: תנו רבנן בתולה צליינית ואלמנה שובבית וקטן שלא כלו לו חדשיו הרי אלו מבלי עולם

איני והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה יראת חטא מבתולה דרבי יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה וקאמרה רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם

קיבול שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דרבי יוחנן אמר לה בתי לא בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי

כי קאמר כגון יוחני בת רטיבי

מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זה תלמיד חכם המבעט ברבותיו

רבי אבא אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב מאי דכתיב כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה כי רבים חללים הפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה


ועד כמה עד ארבעין שנין איני והא רבה אורי בשוין:

ומכות פרושין וכו׳: תנו רבנן שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי פרוש קיזאי פרוש מדוכיא פרוש מה חובתי ואעשנה פרוש מאהבה פרוש מיראה

פרוש שיכמי זה העושה מעשה שכם פרוש נקפי זה המנקיף את רגליו פרוש קיזאי אמר רב נחמן בר יצחק זה המקיז דם לכתלים פרוש מדוכיא אמר רבה בר שילא דמשפע כי מדוכיא

פרוש מה חובתי ואעשנה הא מעליותא היא אלא דאמר מה חובתי תו ואעשנה

פרוש מאהבה פרוש מיראה אמרו ליה אביי ורבא לתנא לא תיתני פרוש מאהבה פרוש מיראה דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

אמר רב נחמן בר יצחק דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס:

מתני׳ רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררין מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו שאומרים טמאות הן אלא שתלתה להן זכות רבי אומר הזכות תולה במים המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף היא מתה באותה מיתה

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה ואם משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותשרף ואלו שמנחותיהן נשרפות


גלול כלפי מעלה