Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בניסן תשפ״ג | 21 אפריל 2023
  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

סוטה כד

הדף היום מוקדש ע"י דוד ומיצי גפן לע"נ ד"ר אברהם גפן, אביו של דוד.

הדף היום מוקדש ע"י פנינה גרוסמן לכבוד אמה נעמי גרוסמן ביום הולדתה! מזל טוב!

אשה ארוסה או שומרת יבם לא יכולה לשתות את מי הסוטה, אבל יכולה לעבור קינוי וסתירה ותאבד את כספי הכתובה שלה. הוא הדין אם הנישואין היו אסורים מלכתחילה, כגון פסולי חיתון לכהן, כגון עם גרושה וחלוצה. המשנה מפרטת עוד מספר מקרים, ובחלקם יש מחלוקת אם היא יכולה לשתות את המים ואם היא לא שותה, האם היא מפסידה או לא מפסידה את כספי כתובתה. ישנם מקרים שבהם בית הדין יכול להתערב ולעשות את הקינוי במקום הבעל, במקרה בו הוא אינו מסוגל. הגמרא עוסקת תחילה במקרה של אירוסין וייבום, ומסבירה שהמשנה הולכת בעקבות עמדתו של רבי יונתן כיוון שהוא חולק על רבי יאשיה הסובר שאשה הממתינה לייבום יכולה לשתות את מי הסוטה. מה המקור בתורה לכל אחת מדעותיהם ועל איזה היגיון מבוססת כל דעה? הגמרא מקשה על שניהם כיוון ששניהם אומרים שיש פסוק הבא להוציא ארוסה משתיית מי הסוטה, אולם ניתן ללמוד זאת מפסוק אחר לגמרי. איך זה נפתר?

h

ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין לא שותות ולא נוטלות כתובה

ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה

אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא עליה בדרך נוטלות כתובה ולא שותות

מתו בעליהן עד שלא שתו בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שותות ובית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות כתובתן

מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן

איילונית וזקינה ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא שותות רבי אלעזר אומר יכול הוא לישא אשה אחרת ולפרות ולרבות הימנה

ושאר כל הנשים או שותות או לא נוטלות כתובה אשת כהן שותה ומותרת לבעלה אשת סריס שותה

על ידי כל עריות מקנין חוץ מן הקטן וממי שאינו איש

ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין לא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה רבי יוסי אומר אף להשקותה לכשיצא בעלה מבית האסורין ישקנה:

גמ׳ מישתא הוא דלא שתייא הא קנוי מקני לה מנא הני מילי דתנו רבנן דבר אל בני ישראל ואמרת לרבות ארוסה ושומרת יבם לקינוי

ומתניתין מני רבי יונתן היא דתניא תחת אישך פרט לארוסה יכול שאני מוציא אף שומרת יבם תלמוד לומר איש איש דברי רבי יאשיה

רבי יונתן אומר תחת אישך פרט לשומרת יבם אוציא שומרת יבם ולא אוציא את ארוסה תלמוד לומר אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה

מר אלימא ליה ארוסה דקידושי דידיה וסוקלין על ידו

ומר אלימא ליה שומרת יבם דלא מיחסרא מסירה לחופה

ורבי יונתן האי איש איש מאי עביד ליה מיבעי ליה לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת


שעמום ורבי יאשיה האי תחת אישה מאי עביד ליה מיבעי ליה להקיש איש לאשה ואשה לאיש

אלא טעמא דכתיבי הני קראי הא לאו הכי הוה אמינא ארוסה שתיא והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידיה מבלעדי אישך משקדמה שכיבת בעל לבועל ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל

אמר רמי בר חמא משכחת לה כגון שבא עליה ארוס בבית אביה

דכוותה גבי שומרת יבם כגון שבא עליה יבם בבית חמיה הא שומרת יבם קרית לה אשתו מעלייתא היא דהאמר רב קנה לכל

כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה

אי הכי לימא רב דאמר כרבי יאשיה ושמואל דאמר כרבי יונתן אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לרבי יונתן מדאיצטריך קרא למעוטה מכלל דאשתו מעלייתא היא


  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוטה כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוטה כד

ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין לא שותות ולא נוטלות כתובה

ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה

אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא עליה בדרך נוטלות כתובה ולא שותות

מתו בעליהן עד שלא שתו בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שותות ובית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות כתובתן

מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן

איילונית וזקינה ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא שותות רבי אלעזר אומר יכול הוא לישא אשה אחרת ולפרות ולרבות הימנה

ושאר כל הנשים או שותות או לא נוטלות כתובה אשת כהן שותה ומותרת לבעלה אשת סריס שותה

על ידי כל עריות מקנין חוץ מן הקטן וממי שאינו איש

ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין לא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה רבי יוסי אומר אף להשקותה לכשיצא בעלה מבית האסורין ישקנה:

גמ׳ מישתא הוא דלא שתייא הא קנוי מקני לה מנא הני מילי דתנו רבנן דבר אל בני ישראל ואמרת לרבות ארוסה ושומרת יבם לקינוי

ומתניתין מני רבי יונתן היא דתניא תחת אישך פרט לארוסה יכול שאני מוציא אף שומרת יבם תלמוד לומר איש איש דברי רבי יאשיה

רבי יונתן אומר תחת אישך פרט לשומרת יבם אוציא שומרת יבם ולא אוציא את ארוסה תלמוד לומר אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה

מר אלימא ליה ארוסה דקידושי דידיה וסוקלין על ידו

ומר אלימא ליה שומרת יבם דלא מיחסרא מסירה לחופה

ורבי יונתן האי איש איש מאי עביד ליה מיבעי ליה לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת


שעמום ורבי יאשיה האי תחת אישה מאי עביד ליה מיבעי ליה להקיש איש לאשה ואשה לאיש

אלא טעמא דכתיבי הני קראי הא לאו הכי הוה אמינא ארוסה שתיא והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידיה מבלעדי אישך משקדמה שכיבת בעל לבועל ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל

אמר רמי בר חמא משכחת לה כגון שבא עליה ארוס בבית אביה

דכוותה גבי שומרת יבם כגון שבא עליה יבם בבית חמיה הא שומרת יבם קרית לה אשתו מעלייתא היא דהאמר רב קנה לכל

כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה

אי הכי לימא רב דאמר כרבי יאשיה ושמואל דאמר כרבי יונתן אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לרבי יונתן מדאיצטריך קרא למעוטה מכלל דאשתו מעלייתא היא


גלול כלפי מעלה