Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ באייר תשפ״ג | 28 אפריל 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

סוטה ל

הדף היום מקודש ע"י ג'רי והריס לכבוד בר המצווה של אלירז לבנט.

הדף היום מוקדש ע"י רחל ליפשוץ פילזר וג'ן ליפשוץ לנקין לע"נ אחיהם, אביגדור חי אברהם ז"ל בציון שנתיים לפטירתו.

הגמרא מנסה לענות על הקושי שהעלה ר' יוחנן להפריך את הקל וחומר שממני למד ר' יוסי ששלישי עושה רביעי בקודש, אך ללא הצלחה. רב אסי אמר בשם רב שיש חמשה רבנים שכולם אמרו ששני לא עושה שלישי בחולין. הגמרא מביאה חמישה מקורות שבהם רואים את הדעות שאלו של כל אחד מהרבנים שהזכירו שסברו שאין שני עושה שלישי בחולין. איך שרו העם עם משה בשירת הים? הברייתא מציינת שלוש אופציות – או שענו אחריו את הפזמון, או שמשה שר והם חזרו על כל מה שאמר, או שמשה התחיל והם הצטרפו ושרו יחד איתו את הכל. יש מדרש שגם התינוקות ראו את הנס הגדול ושרו יחד עם כולם.

שלישי הבא מחמת שני דשני גופיה אסור בחולין אינו דין שעושה רביעי בקודש

וכי תימא משום דאיכא למיפרך מה לטבול יום שכן אב הטומאה הא אייתינה ממחוסר כיפורים ולא פרכיה

אמר רב אסי אמר רב ואמרי לה אמר רבה בן איסי אמר רב רבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר כולהו סבירא להו דאין שני עושה שלישי בחולין

רבי מאיר דתנן כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין במעשר

רבי יוסי הא דאמרן דאם איתיה לייתיה לרביעי בתרומה וחמישי בקודש

רבי יהושע דתנן רבי אליעזר אומר האוכל אוכל ראשון ראשון שני שני שלישי שלישי רבי יהושע אומר האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני שלישי שני בקודש ואין שני בתרומה

בחולין שנעשו על טהרת תרומה

על טהרת התרומה אין על טהרת הקודש לא

אלמא קסבר אין שני עושה שלישי בחולין

רבי אלעזר דתניא רבי אלעזר אומר שלשתן שוין הראשון שבקודש ושבחולין ושבתרומה

מטמא שנים ופוסל אחד בקודש

מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה

ופוסל אחד בחולין

רבי אליעזר דתנן רבי אליעזר אומר חלה ניטלת מן הטהורה על הטמאה כיצד שתי עיסות אחת טהורה ואחת טמאה נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן פחות מכביצה באמצע כדי ליטול מן המוקף


וחכמים אוסרין

ותניא כביצה

סברוה אידי ואידי בעיסה ראשונה וחולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר אין שני עושה שלישי בחולין

ומר סבר שני עושה שלישי בחולין

אמר רב מרי בריה דרב כהנא דכולי עלמא אין שני עושה שלישי בחולין והכא בחולין הטבולין לחלה קמיפלגי מר סבר כחלה דמו ומר סבר לא כחלה דמו

ואיבעית אימא דכולי עלמא חולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו ואין שני עושה שלישי בחולין והכא במותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל קמיפלגי

מר סבר מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל ומר סבר אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל:

בו ביום דרש רבי עקיבא וכו׳:

במאי קא מיפלגי מר סבר תחומין דאורייתא ומר סבר דרבנן:

תנו רבנן בו ביום דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי פרקים משה אמר אשירה לה׳ והן אומרים אשירה לה׳ משה אמר כי גאה גאה והן אומרים אשירה לה׳

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו כל מה שהוא אומר משה אמר אשירה לה׳ והן אומרים אשירה לה׳ משה אמר כי גאה גאה והן אומרים כי גאה גאה

רבי נחמיה אומר כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת שהוא פותח תחילה והן עונין אחריו

במאי קמיפלגי רבי עקיבא סבר לאמר אמילתא קמייתא

ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר לאמר אכל מילתא ומילתא ורבי נחמיה סבר ויאמרו דאמור כולהו בהדי הדדי לאמר דפתח משה ברישא

תנו רבנן דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר מפי עוללים וינקים יסדת עז

היה רבי מאיר אומר מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • לימוד מסכת סוטה מוקדש ע"י אהבה לייבטאג לכבוד בריינה לוי שגרמה לה להתאהב בלימוד.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (1)

מפי עוללים ויונקים – במחשבה שניה

 מהו השיעור באמונה שהתינוקות מלמדים אותנו? סוטה ל במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

סוטה ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוטה ל

שלישי הבא מחמת שני דשני גופיה אסור בחולין אינו דין שעושה רביעי בקודש

וכי תימא משום דאיכא למיפרך מה לטבול יום שכן אב הטומאה הא אייתינה ממחוסר כיפורים ולא פרכיה

אמר רב אסי אמר רב ואמרי לה אמר רבה בן איסי אמר רב רבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר כולהו סבירא להו דאין שני עושה שלישי בחולין

רבי מאיר דתנן כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין במעשר

רבי יוסי הא דאמרן דאם איתיה לייתיה לרביעי בתרומה וחמישי בקודש

רבי יהושע דתנן רבי אליעזר אומר האוכל אוכל ראשון ראשון שני שני שלישי שלישי רבי יהושע אומר האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני שלישי שני בקודש ואין שני בתרומה

בחולין שנעשו על טהרת תרומה

על טהרת התרומה אין על טהרת הקודש לא

אלמא קסבר אין שני עושה שלישי בחולין

רבי אלעזר דתניא רבי אלעזר אומר שלשתן שוין הראשון שבקודש ושבחולין ושבתרומה

מטמא שנים ופוסל אחד בקודש

מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה

ופוסל אחד בחולין

רבי אליעזר דתנן רבי אליעזר אומר חלה ניטלת מן הטהורה על הטמאה כיצד שתי עיסות אחת טהורה ואחת טמאה נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן פחות מכביצה באמצע כדי ליטול מן המוקף


וחכמים אוסרין

ותניא כביצה

סברוה אידי ואידי בעיסה ראשונה וחולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר אין שני עושה שלישי בחולין

ומר סבר שני עושה שלישי בחולין

אמר רב מרי בריה דרב כהנא דכולי עלמא אין שני עושה שלישי בחולין והכא בחולין הטבולין לחלה קמיפלגי מר סבר כחלה דמו ומר סבר לא כחלה דמו

ואיבעית אימא דכולי עלמא חולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו ואין שני עושה שלישי בחולין והכא במותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל קמיפלגי

מר סבר מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל ומר סבר אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל:

בו ביום דרש רבי עקיבא וכו׳:

במאי קא מיפלגי מר סבר תחומין דאורייתא ומר סבר דרבנן:

תנו רבנן בו ביום דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי פרקים משה אמר אשירה לה׳ והן אומרים אשירה לה׳ משה אמר כי גאה גאה והן אומרים אשירה לה׳

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו כל מה שהוא אומר משה אמר אשירה לה׳ והן אומרים אשירה לה׳ משה אמר כי גאה גאה והן אומרים כי גאה גאה

רבי נחמיה אומר כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת שהוא פותח תחילה והן עונין אחריו

במאי קמיפלגי רבי עקיבא סבר לאמר אמילתא קמייתא

ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר לאמר אכל מילתא ומילתא ורבי נחמיה סבר ויאמרו דאמור כולהו בהדי הדדי לאמר דפתח משה ברישא

תנו רבנן דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר מפי עוללים וינקים יסדת עז

היה רבי מאיר אומר מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר


גלול כלפי מעלה