Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א באב תשפ״א | 30 יולי 2021
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

סוכה כג

הדף היום מוקדש על ידי דוד אייזנשטיין לזכר דודתו חנה בת יהודה יוסף רבין. “חיה ומשפחתה מהווים השראה עבורנו לדבוק בחיים יהודים בעלי משמעות.”

המשנה התירה סוכה על גבי ספינה – אבל מתברר שזה מחלוקת ר’ עקיבא ורבן גמליאל. נושא המחלוקת – האם הסוכה צריכה לעמוד ברוח מצויה שביבשה אבל לא שבים או גם ברוח מצויה שבים? סוכה על גבי גמל זה מחלוקת בין ר’ מאיר ור’ יהודה. נושא המחלוקת – האם הסוכה צריכה להיות ראוי לכל שבעה גם מדרבנן או רק מדאורייתא? האם בהמה יכולה לשמש כמחיצה – לעניין דופן לסוכה, לחי למבוי, פס לביראות, גולל לקבר? ר’ מאיר אוסר ור’ יהודה מכשיר. אביי ור’ זירא חולקים בהבנת ר’ מאיר – האם זה משום שמא ימות או שמא יברח. הגמרא דנה באריכות בשיטותיהם ובדיוק באיזה מקרה יהיה נפקא מינה ביניהם. מביאים קושי על אביי – אם ר’ מאיר חושש שמא ימות, זה חולק על פתרון לסתירה בין משנה וברייתא בעניין אכילת תרומה בבת ישראל שנישאת לכהן כשיש ספק שמא הוא מת. דווקא שם אביי אמר שר’ מאיר לא חושש למיתה ור’ יהודה כן חושש – והוא הוכיח דבריו מברייתא בעניין מי שקונה יין מכותים וצריך להפריש תרומות ומעשרות ואינו יכול (כי הוא לא הספיק להפריש לפני שבת או כי אין לו כלים טהורים). האם הוא יכול להגיד שמה שיישאר בסוף יהיה תרומות ומעשרות ולשתות עכשיו. ר’ מאיר מתיר כי לא חושש שמא יבקע הנוד ור’ יהודה אוסר שמא יבקע הנוד.

זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב

גמ׳ מני מתניתין רבי עקיבא היא דתניא העושה סוכתו בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר

מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באין בספינה עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה למחר נשבה רוח ועקרתה אמר לו רבן גמליאל עקיבא היכן סוכתך

אמר אביי דכולי עלמא היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא יכולה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה כולי עלמא לא פליגי דכשרה כי פליגי בדיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ואינה יכולה לעמוד (ברוח שאינה מצויה דיבשה) רבן גמליאל סבר סוכה דירת קבע בעינן וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לא כלום היא רבי עקיבא סבר סוכה דירת עראי בעינן וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה

או על גבי גמל כו׳ מתניתין מני רבי מאיר היא דתניא העושה סוכתו על גבי בהמה רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל מאי טעמיה דרבי יהודה אמר קרא חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים סוכה הראויה לשבעה שמה סוכה סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה

ורבי מאיר הא נמי מדאורייתא מחזא חזיא ורבנן הוא דגזרו בה

עשאה לבהמה דופן לסוכה רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר שהיה רבי מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן לסוכה ולא לחי למבוי ולא פסין לביראות ולא גולל לקבר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כותבין עליו גיטי נשים

מאי טעמיה דרבי מאיר אביי אמר שמא תמות רבי זירא אמר שמא תברח בפיל קשור כולי עלמא לא פליגי דאי נמי מיית יש בנבלתו עשרה כי פליגי בפיל שאינו קשור למאן דאמר שמא תמות לא חיישינן למאן דאמר גזרה שמא תברח חיישינן

למאן דאמר גזרה שמא תמות ניחוש שמא תברח אלא בפיל שאינו קשור כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בבהמה קשורה למאן דאמר גזרה שמא תמות חיישינן ולמאן דאמר גזרה שמא תברח לא חיישינן

ומאן דאמר גזרה שמא תברח ניחוש שמא תמות מיתה לא שכיחא והאיכא רווחא דביני ביני דעביד ליה בהוצא ודפנא

ודלמא רבעה דמתיחה באשלי מלעיל ולמאן דאמר גזרה שמא תמות נמי הא מתיחה באשלי מלעיל זמנין דמוקים בפחות משלשה סמוך לסכך

וכיון דמייתא כווצא ולאו אדעתיה

ומי אמר אביי רבי מאיר חייש למיתה ורבי יהודה לא חייש והתנן בת ישראל שנשאת לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים

ורמינן עלה הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד

ואמר אביי לא קשיא הא רבי מאיר דלא חייש למיתה הא רבי יהודה דחייש למיתה

דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוכה כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה כג

זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב

גמ׳ מני מתניתין רבי עקיבא היא דתניא העושה סוכתו בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר

מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באין בספינה עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה למחר נשבה רוח ועקרתה אמר לו רבן גמליאל עקיבא היכן סוכתך

אמר אביי דכולי עלמא היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא יכולה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה כולי עלמא לא פליגי דכשרה כי פליגי בדיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ואינה יכולה לעמוד (ברוח שאינה מצויה דיבשה) רבן גמליאל סבר סוכה דירת קבע בעינן וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לא כלום היא רבי עקיבא סבר סוכה דירת עראי בעינן וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה

או על גבי גמל כו׳ מתניתין מני רבי מאיר היא דתניא העושה סוכתו על גבי בהמה רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל מאי טעמיה דרבי יהודה אמר קרא חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים סוכה הראויה לשבעה שמה סוכה סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה

ורבי מאיר הא נמי מדאורייתא מחזא חזיא ורבנן הוא דגזרו בה

עשאה לבהמה דופן לסוכה רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר שהיה רבי מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן לסוכה ולא לחי למבוי ולא פסין לביראות ולא גולל לקבר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כותבין עליו גיטי נשים

מאי טעמיה דרבי מאיר אביי אמר שמא תמות רבי זירא אמר שמא תברח בפיל קשור כולי עלמא לא פליגי דאי נמי מיית יש בנבלתו עשרה כי פליגי בפיל שאינו קשור למאן דאמר שמא תמות לא חיישינן למאן דאמר גזרה שמא תברח חיישינן

למאן דאמר גזרה שמא תמות ניחוש שמא תברח אלא בפיל שאינו קשור כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בבהמה קשורה למאן דאמר גזרה שמא תמות חיישינן ולמאן דאמר גזרה שמא תברח לא חיישינן

ומאן דאמר גזרה שמא תברח ניחוש שמא תמות מיתה לא שכיחא והאיכא רווחא דביני ביני דעביד ליה בהוצא ודפנא

ודלמא רבעה דמתיחה באשלי מלעיל ולמאן דאמר גזרה שמא תמות נמי הא מתיחה באשלי מלעיל זמנין דמוקים בפחות משלשה סמוך לסכך

וכיון דמייתא כווצא ולאו אדעתיה

ומי אמר אביי רבי מאיר חייש למיתה ורבי יהודה לא חייש והתנן בת ישראל שנשאת לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים

ורמינן עלה הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד

ואמר אביי לא קשיא הא רבי מאיר דלא חייש למיתה הא רבי יהודה דחייש למיתה

דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר

גלול כלפי מעלה