Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ באלול תשפ״א | 10 אוגוסט 2021
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.

סוכה לד

היו מקיפים את המזבח עם ערבות – יש מחלוקת אם הדין הזה נלמד מהריבוי מהמילה "ערבי נחל" או מהלכה למשה מסיני. מניין לנו שאי אפשר להשתמש בצפצפה למצוות ערבה? מה ההבדל בין צפצפה לערבה? הרבנים מונים כמה דברים שנשתנו שמם משחרב בית המקדש והם גם מסבירים מה המשמעות של שינוי השם. אחד מהדברים הוא ערבה וחלפתא (צפצפה). כמה של כל מין צריך? וכמה מתוך ההדסים צריכים להיות שלמים ולא קטומים. המשנה מביאה כמה דעות שונות בנושא והגמרא מנסה להסביר להבין אותם. רב יהודה אמר בשם שמואל שהלכה כר' טרפון ומנסים להוכיח את זה מתוך מעשה שקרה ושמואל איים על אלו שמוכרים הדסים שאם לא יורידו את המחירים, הוא ילמד ברבים שהלכה כר' טרפון (שאפשר שכולם יהיו קמוטים). אך הגמרא דוחה הוכחה זו. המשנה מונה את כל הפסולים באתרוג וגם אלו שפסולים לכתחילה אבל בדיעבד כשר.

אבא שאול אומר ערבי שתים אחת ללולב ואחת למקדש

ורבנן למקדש מנא להו הלכתא גמירי להו דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני

תנו רבנן ערבי נחל הגדילות על הנחל פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים אמר רבי זירא מאי קראה קח על מים רבים צפצפה שמו

אמר ליה אביי ודילמא פרושי קא מפרש קח על מים רבים ומאי ניהו צפצפה אם כן מאי שמו אמר רבי אבהו אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומאי ניהו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים

איכא דמתני לה להאי קרא אמתניתא קח על מים רבים צפצפה שמו מתקיף לה רבי זירא ודילמא פרושי קא מפרש קח על מים רבים מאי ניהו צפצפה אם כן מאי שמו אמר רבי אבהו אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומאי ניהו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים

תנו רבנן אי זהו ערבה ואיזהו צפצפה ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל והא תניא דומה למגל כשר דומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא

אמר אביי שמע מינה האי חילפא גילא כשר להושענא פשיטא מהו דתימא הואיל ואית ליה שם לווי לא נתכשר קא משמע לן

ואימא הכי נמי ערבי נחל אמר רחמנא מכל מקום

אמר רב חסדא הני תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חלפתא ערבתא ערבתא חלפתא מאי נפקא מינה ללולב

שיפורא חצוצרתא חצוצרתא שיפורא מאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה

פתורתא פתורא פתורא פתורתא למאי נפקא מינה למקח וממכר

אמר אביי אף אני אומר בי כסי הובלילא הובלילא בי כסי

למאי נפקא מינה למחט הנמצא בעובי בית הכוסות

אמר רבא בר יוסף אף אני אומר בבל בורסיף בורסיף בבל למאי


נפקא מינה לגיטי נשים:

מתני׳ רבי ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת:

גמ׳ תניא רבי ישמעאל אומר פרי עץ הדר אחד כפת תמרים אחד ענף עץ עבות שלשה ערבי נחל שתים ואפילו שנים קטומים ואחד שאינו קטום רבי טרפון אומר שלשה ואפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת

אמר לו רבי אליעזר יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת אמרת וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים והלא לא נאמר אלא כפת ומנין שמעכבין זה את זה תלמוד לומר ולקחתם שתהא לקיחה תמה

ורבי ישמעאל מה נפשך אי שלימין בעי ליבעי נמי כולהו אי לא בעי שלימין אפילו חד נמי לא אמר ביראה אמר רבי אמי חזר בו רבי ישמעאל

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון ואזדא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא אשוו וזבינו ואי לא דרישנא לכו כרבי טרפון

מאי טעמא אילימא משום דמיקל ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי תלתא קטומי שכיחי חד ולא קטום לא שכיח:

מתני׳ אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר

עלתה חזזית על רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו נטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול והירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל שיעור אתרוג הקטן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו דברי רבי יהודה ורבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו:


מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.

להעמיק בדף

הדסים וערבות דף משלהן- 77

הדסים וערבות : דף משלהן 77 – חמוטל ושירה לומדות על מסורות תימן

כמה הדסים וערבות צריך לקחת? מה מנהג יהודי תימן? חמוטל ושירה לומדות על מסורות תימן מנהג יהדות תימן להרבות בהדסים למרות שיש מחלוקות הלכתיות ביחס לאיסור "בל תוסיף"  

סוכה לד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה לד

אבא שאול אומר ערבי שתים אחת ללולב ואחת למקדש

ורבנן למקדש מנא להו הלכתא גמירי להו דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני

תנו רבנן ערבי נחל הגדילות על הנחל פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים אמר רבי זירא מאי קראה קח על מים רבים צפצפה שמו

אמר ליה אביי ודילמא פרושי קא מפרש קח על מים רבים ומאי ניהו צפצפה אם כן מאי שמו אמר רבי אבהו אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומאי ניהו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים

איכא דמתני לה להאי קרא אמתניתא קח על מים רבים צפצפה שמו מתקיף לה רבי זירא ודילמא פרושי קא מפרש קח על מים רבים מאי ניהו צפצפה אם כן מאי שמו אמר רבי אבהו אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומאי ניהו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים

תנו רבנן אי זהו ערבה ואיזהו צפצפה ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל והא תניא דומה למגל כשר דומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא

אמר אביי שמע מינה האי חילפא גילא כשר להושענא פשיטא מהו דתימא הואיל ואית ליה שם לווי לא נתכשר קא משמע לן

ואימא הכי נמי ערבי נחל אמר רחמנא מכל מקום

אמר רב חסדא הני תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חלפתא ערבתא ערבתא חלפתא מאי נפקא מינה ללולב

שיפורא חצוצרתא חצוצרתא שיפורא מאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה

פתורתא פתורא פתורא פתורתא למאי נפקא מינה למקח וממכר

אמר אביי אף אני אומר בי כסי הובלילא הובלילא בי כסי

למאי נפקא מינה למחט הנמצא בעובי בית הכוסות

אמר רבא בר יוסף אף אני אומר בבל בורסיף בורסיף בבל למאי


נפקא מינה לגיטי נשים:

מתני׳ רבי ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת:

גמ׳ תניא רבי ישמעאל אומר פרי עץ הדר אחד כפת תמרים אחד ענף עץ עבות שלשה ערבי נחל שתים ואפילו שנים קטומים ואחד שאינו קטום רבי טרפון אומר שלשה ואפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת

אמר לו רבי אליעזר יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת אמרת וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים והלא לא נאמר אלא כפת ומנין שמעכבין זה את זה תלמוד לומר ולקחתם שתהא לקיחה תמה

ורבי ישמעאל מה נפשך אי שלימין בעי ליבעי נמי כולהו אי לא בעי שלימין אפילו חד נמי לא אמר ביראה אמר רבי אמי חזר בו רבי ישמעאל

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון ואזדא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא אשוו וזבינו ואי לא דרישנא לכו כרבי טרפון

מאי טעמא אילימא משום דמיקל ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי תלתא קטומי שכיחי חד ולא קטום לא שכיח:

מתני׳ אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר

עלתה חזזית על רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו נטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול והירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל שיעור אתרוג הקטן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו דברי רבי יהודה ורבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו:


גלול כלפי מעלה