Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

ז׳ באלול תשפ״א | 15 אוגוסט 2021
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.

סוכה לט

הלימוד השבוע מוקדש על ידי קרוליין הוכשטדר לזכר נשמת אביה, פרד הוכשטדר, אפרים בן ברוך. אנו ממשיכים בדרכך ומתגעגעים אליך מאוד. באהבה, אדם, קרוליין, מיכל, ג'וש, בני, איזי, שים, זואי ויהודה.

היו מנהגים שונים בקשר לפסוקים שהיו כופלים בהלל. אביי אומר שהברכה בהלל שהיו תלוי במנהג המקום היו לאחר אמירתו כי תמיד מברכים עובר לעשייתן – לפני קיום המצווה. לפי המשנה, אם קונים ארבעת המינים בשנת שמיטה, אי אפשר לקנות את האתרוג אלא המוכר צריך להעביר במתנה. אם המוכר לא רוצה אפשר לקנות בהבלעה. מה הבעייה בלקנות אתרוג בשנת שמיטה? כנראה הלכה זו רק מתייחסת לקונה מעם הארץ כי אפילו בדרכים המותרות לקנות פירות שביעית, אסרו חכמים לקנות מעמי הארץ. מה הסיבה? ולמה רק אתרוג ולא לולב?

משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא היא ולית לן בה) אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן בה

מקום שנהגו לכפול תנא רבי כופל בה דברים רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה

לברך יברך אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ומאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא דאמר רב נחמן בר יצחק דכתיב וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא והוא עבר לפניהם ואיבעית אימא מהכא ויעבור מלכם לפניהם וה׳ בראשם

מתני׳ הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית

גמ׳ לא רצה ליתן לו במתנה מהו אמר רב הונא מבליע ליה דמי אתרוג בלולב וליתיב ליה בהדיא

לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ דתניא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות ואם מסר יאמר הרי מעות הללו יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי

ובא ואוכלן בקדושת שביעית

במה דברים אמורים בלוקח מן המופקר אבל בלוקח מן המשומר אפילו בכחצי איסר אסור

מתיב רב ששת ומן המופקר שלש סעודות ותו לא ורמינהי הפיגם והירבוזין והשיטים וחלגלוגות והכוסבר שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגיר של אפר פטורין מן המעשר וניקחין מכל אדם בשביעית לפי שאין כיוצא בהן נשמר

הוא מותיב לה והוא מפרק לה בכדי מן שנו וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכדי מן שנו מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא דכתיב וימן להם המלך וגו׳

אי הכי לולב נמי לולב בר ששית הנכנס לשביעית הוא אי הכי אתרוג נמי בת ששית הנכנסת לשביעית היא אתרוג בתר לקיטה אזלינן

והא בין רבן גמליאל ובין רבי אליעזר לענין שביעית אתרוג בתר חנטה אזלינן דתנן אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים ולירק בדרך אחד

שוה לאילן בשלשה דרכים לערלה ולרבעי ולשביעית ולירק בדרך אחד

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.

להעמיק בדף

דף משלהן שמיטה קדושת שביעית

שמיטה : דף משלהן 78

איזה קדושה יש לפירות שביעית? מסכת סוכה מעלה את קדושת ארבעת המינים ודנה בשמיטה

גפת בדף היומי

גפת 69 סוכה: מה בין שמיטה למסכת סוכה?

השבוע הדף היומי מזמין אותנו להתחיל להתכונן לשנת השמיטה שכבר נמצאת כאן ממש מעבר לפינה.. מוזמנים ומוזמנות ללמוד איתנו שתי מחלוקות מעניינות בין רש"י לתוספות ולהיכנס קצת למושגי השמיטה וגם לשאלה מה הקשר המתאים והראוי בין אנשים וחברות שמקפידים על ההלכה ברמה שונה.     המשנה בדף לט ע"א נותנת לנו הזדמנות לצלול קצת לתוך…

סוכה לט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה לט

משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא היא ולית לן בה) אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן בה

מקום שנהגו לכפול תנא רבי כופל בה דברים רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה

לברך יברך אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ומאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא דאמר רב נחמן בר יצחק דכתיב וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא והוא עבר לפניהם ואיבעית אימא מהכא ויעבור מלכם לפניהם וה׳ בראשם

מתני׳ הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית

גמ׳ לא רצה ליתן לו במתנה מהו אמר רב הונא מבליע ליה דמי אתרוג בלולב וליתיב ליה בהדיא

לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ דתניא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות ואם מסר יאמר הרי מעות הללו יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי

ובא ואוכלן בקדושת שביעית

במה דברים אמורים בלוקח מן המופקר אבל בלוקח מן המשומר אפילו בכחצי איסר אסור

מתיב רב ששת ומן המופקר שלש סעודות ותו לא ורמינהי הפיגם והירבוזין והשיטים וחלגלוגות והכוסבר שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגיר של אפר פטורין מן המעשר וניקחין מכל אדם בשביעית לפי שאין כיוצא בהן נשמר

הוא מותיב לה והוא מפרק לה בכדי מן שנו וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכדי מן שנו מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא דכתיב וימן להם המלך וגו׳

אי הכי לולב נמי לולב בר ששית הנכנס לשביעית הוא אי הכי אתרוג נמי בת ששית הנכנסת לשביעית היא אתרוג בתר לקיטה אזלינן

והא בין רבן גמליאל ובין רבי אליעזר לענין שביעית אתרוג בתר חנטה אזלינן דתנן אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים ולירק בדרך אחד

שוה לאילן בשלשה דרכים לערלה ולרבעי ולשביעית ולירק בדרך אחד

Scroll To Top