Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ באלול תשפ״א | 16 אוגוסט 2021
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

סוכה מ

הגמרא מסיקה מהדיון שיש בלולב קדושת שביעית. הגמרא מקשה על הנחה זו – למה שיהיה בו קדושת שביעית אם מופיע בברייתא שלעצים אין קדושת שביעית אם לא אספם לאכילה? התשובה היא שיש הבדל בין העצים שהנאתן לאחר ביעורן (שאין בהם קדושת שביעית) לבין לולב שהנאתן וביעורן שווה (שיש בהם קדושת שביעית). יש מחלוקת תנאים בעניין של עצים מיועדים להסקה – האם יש או אין בהם קדושת שביעית. לאיזה צרכים אפשר להשתמש בפירות שביעית – במה חולקים תנא קמא ור' יוסי בעניין הזה? ר' אלעזר ור' יוחנן חולקים בנושא: האם אפשר לחלל פירות שביעית רק על ידי מקח או גם על ידי חילול/פדיון. הגמרא מביאה את הטעם של כל שיטה וגם ברייתות לחזק כל שיטה.

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

דף משלהן שמיטה קדושת שביעית

שמיטה : דף משלהן 78

איזה קדושה יש לפירות שביעית? מסכת סוכה מעלה את קדושת ארבעת המינים ודנה בשמיטה

סוכה מ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה מ


גלול כלפי מעלה