Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג באלול תשפ״א | 31 אוגוסט 2021
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

סוכה נה

הדף היום מוקדש על ידי דוד טנור לכבוד אשתו, נעמי אסס לכבוד יום הנישואין. שנזכה לעוד הרבה שנים ביחד מלויים עם לימוד תורה! ולעילוי נשמת ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, החפץ חיים.

הגמרא מקשה שלוש קושיות על שיטת ר’ אחא בר חנינא שסבר שכשיש כמה קרבנות מוספים, תוקעים תשע תקיעות נוספות לכל קרבן. אחד מתרצים ועוד שניים נשארים כקושי. אבל אם ר’ אחא הסתמך על פסוק וברייתא, אז איך אפשר להגיד ששיטתו קשה? יש להבין את הברייתא בצורה אחרת מאיך שפירשה רבי אחא. מה אומרים בתפילת מוסף בחוץ לארץ בחול המועד כשיש שני ימים טובים? שלוש דעות מובאות בגמרא – או שמדלגים על היום השני או על היום השביעי או שאומרים שניים כל יום. איך חילקו את עבודת הקרבנות של חג סוכות לפי משמרות? כל יום החלוקה היתה שונה כי מספר הפרים ירד כל יום. רבי ורבנן חלוקים לגבי הפייס לפר בשמיני עצרת – האם זה ברור שהמשנה כשיטת רבי או לא? שבעים פרים שמקריבים בחג סוכות הם כנגד שבעים אומות והפר האחד בשמיני עצרת כנגד עם ישראל – והגמרא מביאה משל לרעיון הזה. איזה מתנות כהונה חילקו לכל משמרת בחגים ואיזה מתנות היו מיועדים רק למשמר של אותו שבוע? מניין לומדים את זה?

ואמר רבי יוחנן לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו תרי היכירא עבדינן דחזי האי חזי וחזי בהאי חזי

מיתיבי דתני רבא בר שמואל יכול כשם שתוקעין על שבת בפני עצמו ועל ראש חדש בפני עצמו כך יהיו תוקעין על כל מוסף ומוסף תלמוד לומר ובראשי חדשיכם תיובתא דרבי אחא תיובתא

מאי תלמודא אמר אביי אמר קרא ובראשי חדשיכם הוקשו כל חדשים כולם זה לזה רב אשי אמר כתיב חדשכם וכתיב ובראשי ואיזה חדש שיש לו שני ראשים הוי אומר זה ראש השנה ואמר רחמנא חדשכם חד היא

ועוד תניא בחולו של מועד בראשון מה היו אומרים הבו לה׳ בני אלים בשני מה היו אומרים ולרשע אמר אלהים בשלישי מה היו אומרים מי יקום לי עם מרעים

ברביעי מה היו אומרים בינו בוערים בעם בחמישי מה היו אומרים הסירותי מסבל שכמו בששי מה היו אומרים ימוטו כל מוסדי ארץ ואם חל שבת באחד מהם ימוטו ידחה

רב ספרא מנח בהו סימנא הומבהי רב פפא מנח בהו סמנא הומהבי וסימנך אמבוהא דספרי

תיובתא דרבי אחא בר חנינא תיובתא והא רבי אחא בר חנינא קרא ומתניתא קאמר

אמר רבינא לומר שמאריכין בתקיעות רבנן דקיסרי משמיה דרבי אחא אמרי לומר שמרבה בתוקעין

ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אביי אמר שני ידחה

רבא אמר שביעי ידחה תניא כותיה דרבא אם חל שבת להיות באחד מהן ימוטו ידחה

אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגי

מתני׳ יום טוב הראשון של חג היו שם שלשה עשר פרים אילים שנים ושעיר אחד נשתיירו שם ארבעה עשר כבשים לשמונה משמרות ביום ראשון ששה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד

בשני חמשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בשלישי ארבעה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד

ברביעי שלשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בחמישי שנים מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בששי אחד מקריב שנים והשאר אחד אחד

בשביעי כולן שוין בשמיני חזרו לפייס כברגלים אמרו מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה

גמ׳ נימא מתניתין רבי היא ולא רבנן דתניא פר הבא בשמיני בתחילה מפיסין עליו דברי רבי וחכמים אומרים אחת משתי משמרות דלא שלשו בפרים עושה אותו

אפילו תימא רבנן אטו שתי משמרות לא אפוסי בעי

כמאן אזלא הא דתניא כל המשמרות שונות ומשלשות חוץ משני משמרות ששונות ואין משלשות נימא רבי ולא רבנן אפילו תימא רבנן מאי לא שלשו בפרי החג

ומאי קא משמע לן הא קא משמע לן מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה

אמר רבי (אלעזר) הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות פר יחידי למה כנגד אומה יחידה

משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך

אמר רבי יוחנן אוי הם לגויים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן

מתני׳ בשלשה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים

בעצרת אומר לו הילך מצה הילך חמץ משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידין נדרים ונדבות ושאר קרבנות צבור ומקריב את הכל

גמ׳ אימורי הרגלים של גבוה נינהו אמר רב חסדא מה שאמור ברגלים

תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות באימורי הרגלים תלמוד לומר ובא בכל אות נפשו ושרת יכול אף בשאר ימות השנה כן תלמוד לומר מאחד שעריך לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד

ובחילוק לחם הפנים כו׳ תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוכה נה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה נה

ואמר רבי יוחנן לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו תרי היכירא עבדינן דחזי האי חזי וחזי בהאי חזי

מיתיבי דתני רבא בר שמואל יכול כשם שתוקעין על שבת בפני עצמו ועל ראש חדש בפני עצמו כך יהיו תוקעין על כל מוסף ומוסף תלמוד לומר ובראשי חדשיכם תיובתא דרבי אחא תיובתא

מאי תלמודא אמר אביי אמר קרא ובראשי חדשיכם הוקשו כל חדשים כולם זה לזה רב אשי אמר כתיב חדשכם וכתיב ובראשי ואיזה חדש שיש לו שני ראשים הוי אומר זה ראש השנה ואמר רחמנא חדשכם חד היא

ועוד תניא בחולו של מועד בראשון מה היו אומרים הבו לה׳ בני אלים בשני מה היו אומרים ולרשע אמר אלהים בשלישי מה היו אומרים מי יקום לי עם מרעים

ברביעי מה היו אומרים בינו בוערים בעם בחמישי מה היו אומרים הסירותי מסבל שכמו בששי מה היו אומרים ימוטו כל מוסדי ארץ ואם חל שבת באחד מהם ימוטו ידחה

רב ספרא מנח בהו סימנא הומבהי רב פפא מנח בהו סמנא הומהבי וסימנך אמבוהא דספרי

תיובתא דרבי אחא בר חנינא תיובתא והא רבי אחא בר חנינא קרא ומתניתא קאמר

אמר רבינא לומר שמאריכין בתקיעות רבנן דקיסרי משמיה דרבי אחא אמרי לומר שמרבה בתוקעין

ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אביי אמר שני ידחה

רבא אמר שביעי ידחה תניא כותיה דרבא אם חל שבת להיות באחד מהן ימוטו ידחה

אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגי

מתני׳ יום טוב הראשון של חג היו שם שלשה עשר פרים אילים שנים ושעיר אחד נשתיירו שם ארבעה עשר כבשים לשמונה משמרות ביום ראשון ששה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד

בשני חמשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בשלישי ארבעה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד

ברביעי שלשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בחמישי שנים מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בששי אחד מקריב שנים והשאר אחד אחד

בשביעי כולן שוין בשמיני חזרו לפייס כברגלים אמרו מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה

גמ׳ נימא מתניתין רבי היא ולא רבנן דתניא פר הבא בשמיני בתחילה מפיסין עליו דברי רבי וחכמים אומרים אחת משתי משמרות דלא שלשו בפרים עושה אותו

אפילו תימא רבנן אטו שתי משמרות לא אפוסי בעי

כמאן אזלא הא דתניא כל המשמרות שונות ומשלשות חוץ משני משמרות ששונות ואין משלשות נימא רבי ולא רבנן אפילו תימא רבנן מאי לא שלשו בפרי החג

ומאי קא משמע לן הא קא משמע לן מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה

אמר רבי (אלעזר) הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות פר יחידי למה כנגד אומה יחידה

משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך

אמר רבי יוחנן אוי הם לגויים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן

מתני׳ בשלשה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים

בעצרת אומר לו הילך מצה הילך חמץ משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידין נדרים ונדבות ושאר קרבנות צבור ומקריב את הכל

גמ׳ אימורי הרגלים של גבוה נינהו אמר רב חסדא מה שאמור ברגלים

תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות באימורי הרגלים תלמוד לומר ובא בכל אות נפשו ושרת יכול אף בשאר ימות השנה כן תלמוד לומר מאחד שעריך לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד

ובחילוק לחם הפנים כו׳ תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים

גלול כלפי מעלה