Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ באדר א׳ תשע״ד | 10 פברואר 2014
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

סוכה ז


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ויעמידנו כנגד ראש תור שתיק רב

איתמר נמי אמר שמואל משמיה דלוי מעמידו כנגד היוצא וכן מורין בי מדרשא מעמידו כנגד היוצא

רבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי

אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה

רבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר עושה לו פס ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי

ומאי שנא התם דקאמרת סגיא טפח שוחק ומאי שנא הכא דקאמרת בעיא פס ארבעה התם דאיכא שתי דפנות כהלכתן סגי ליה בטפח שוחק הכא דליכא שתי דפנות אי איכא פס ארבעה אין אי לא לא

אמר רבא ואינה נתרת אלא בצורת הפתח

איכא דאמרי אמר רבא ונתרת נמי בצורת הפתח

איכא דאמרי אמר רבא וצריכא נמי צורת הפתח

רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא עביד טפח שוחק וקא עביד צורת הפתח אמר ליה לא סבר מר להא דרבא דאמר רבא ונתרת נמי בצורת הפתח אמר ליה אנא כאידך לישנא דרבא סבירא לי דאמר רבא וצריכא נמי צורת הפתח

שתים כהלכתן כו׳ אמר רבא וכן לשבת מגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת

איתיביה אביי ומי אמרינן מגו והתניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה טפחים

ויתירה שבת על סוכה שהשבת אינה נתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ מה שאין כן בסוכה

מאי לאו יתירה שבת דסוכה אסוכה ולא אמרינן מגו

לא יתירה שבת דעלמא על שבת דסוכה

אי הכי ליתני נמי יתירה סוכה דעלמא אסוכה דשבת דאילו סוכה דעלמא בעיא טפח שוחק ואילו סוכה דשבת לא בעיא טפח שוחק וסגי בלחי

דהא את הוא דאמרת סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשר

ההוא לא אצטריכא ליה השתא מקילתא לחמירתא אמרינן מחמירתא לקילתא לא כל שכן

גופא אמר רבא

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה

ואמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות כשרה

וצריכא דאי אשמעינן מבוי משום דאיכא שתי דפנות מעלייתא אבל גבי פסי ביראות דליכא שתי דפנות מעלייתא אימא לא

ואי אשמעינן פסי ביראות משום דאיכא שם ארבע דפנות אבל סיכך על גבי מבוי דליכא שם ארבע דפנות אימא לא

ואי אשמעינן הני תרתי מחמירתא לקילתא אבל מקילתא לחמירתא אימא לא צריכא

ושחמתה מרובה מצלתה פסולה

תנו רבנן חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות

אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי מאי טעמיה דרבי יאשיה דכתיב וסכות על הארון את הפרוכת פרוכת מחיצה וקא קרייה רחמנא סככה אלמא מחיצה כסכך בעינן

ורבנן ההוא דניכוף ביה פורתא דמחזי כסכך

אמר אביי רבי ורבי יאשיה ורבי יהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן

רבי דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה

רבי יאשיה הא דאמרן

רבי יהודה דתנן סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר

ורבי שמעון דתניא שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח רבי שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח

רבן גמליאל דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר

בית שמאי דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין

רבי אליעזר דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל רבי אליעזר פוסל לפי שאין לה גג וחכמים מכשירין

אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זויות

אמר רבי יוחנן סוכה העשויה ככבשן אם יש בהקיפה כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם כשרה ואם לאו פסולה

כמאן כרבי דאמר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה

מכדי גברא באמתא יתיב כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח בתריסר סגי

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוכה ז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה ז

ויעמידנו כנגד ראש תור שתיק רב

איתמר נמי אמר שמואל משמיה דלוי מעמידו כנגד היוצא וכן מורין בי מדרשא מעמידו כנגד היוצא

רבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי

אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה

רבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר עושה לו פס ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי

ומאי שנא התם דקאמרת סגיא טפח שוחק ומאי שנא הכא דקאמרת בעיא פס ארבעה התם דאיכא שתי דפנות כהלכתן סגי ליה בטפח שוחק הכא דליכא שתי דפנות אי איכא פס ארבעה אין אי לא לא

אמר רבא ואינה נתרת אלא בצורת הפתח

איכא דאמרי אמר רבא ונתרת נמי בצורת הפתח

איכא דאמרי אמר רבא וצריכא נמי צורת הפתח

רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא עביד טפח שוחק וקא עביד צורת הפתח אמר ליה לא סבר מר להא דרבא דאמר רבא ונתרת נמי בצורת הפתח אמר ליה אנא כאידך לישנא דרבא סבירא לי דאמר רבא וצריכא נמי צורת הפתח

שתים כהלכתן כו׳ אמר רבא וכן לשבת מגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת

איתיביה אביי ומי אמרינן מגו והתניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה טפחים

ויתירה שבת על סוכה שהשבת אינה נתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ מה שאין כן בסוכה

מאי לאו יתירה שבת דסוכה אסוכה ולא אמרינן מגו

לא יתירה שבת דעלמא על שבת דסוכה

אי הכי ליתני נמי יתירה סוכה דעלמא אסוכה דשבת דאילו סוכה דעלמא בעיא טפח שוחק ואילו סוכה דשבת לא בעיא טפח שוחק וסגי בלחי

דהא את הוא דאמרת סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשר

ההוא לא אצטריכא ליה השתא מקילתא לחמירתא אמרינן מחמירתא לקילתא לא כל שכן

גופא אמר רבא

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה

ואמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות כשרה

וצריכא דאי אשמעינן מבוי משום דאיכא שתי דפנות מעלייתא אבל גבי פסי ביראות דליכא שתי דפנות מעלייתא אימא לא

ואי אשמעינן פסי ביראות משום דאיכא שם ארבע דפנות אבל סיכך על גבי מבוי דליכא שם ארבע דפנות אימא לא

ואי אשמעינן הני תרתי מחמירתא לקילתא אבל מקילתא לחמירתא אימא לא צריכא

ושחמתה מרובה מצלתה פסולה

תנו רבנן חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות

אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי מאי טעמיה דרבי יאשיה דכתיב וסכות על הארון את הפרוכת פרוכת מחיצה וקא קרייה רחמנא סככה אלמא מחיצה כסכך בעינן

ורבנן ההוא דניכוף ביה פורתא דמחזי כסכך

אמר אביי רבי ורבי יאשיה ורבי יהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן

רבי דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה

רבי יאשיה הא דאמרן

רבי יהודה דתנן סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר

ורבי שמעון דתניא שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח רבי שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח

רבן גמליאל דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר

בית שמאי דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין

רבי אליעזר דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל רבי אליעזר פוסל לפי שאין לה גג וחכמים מכשירין

אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זויות

אמר רבי יוחנן סוכה העשויה ככבשן אם יש בהקיפה כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם כשרה ואם לאו פסולה

כמאן כרבי דאמר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה

מכדי גברא באמתא יתיב כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח בתריסר סגי

גלול כלפי מעלה