Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א באדר א׳ תשע״ד | 11 פברואר 2014
מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

סוכה ח


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעיא טפי

מכדי כמה מרובע יותר על העיגול רביע בשיתסר סגי

הני מילי בעיגול דנפיק מגו ריבועא אבל ריבועא דנפיק מגו עגולא בעיא טפי משום מורשא דקרנתא

מכדי כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשא באלכסונא בשיבסר נכי חומשי סגיא לא דק

אימור דאמרינן לא דק פורתא טובא מי אמרינן לא דק

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי מי סברת גברא באמתא יתיב תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי כמה הוו להו שיתסר אנן שיבסר נכי חומשא בעינן לא דק

אימור דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי אמרינן לא דק

אמר ליה רב אסי לרב אשי לעולם גברא באמתא יתיב ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב

כמה הוו להו תמני סרי בשיבסר נכי חומשא סגיא היינו דלא דק ולחומרא לא דק

רבנן דקיסרי ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי עיגולא דנפיק מגו ריבועא רבעא

ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי

אמר רבי לוי משום רבי מאיר שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה

ואמאי תהוי חיצונה כבית שער הפנימית ותתחייב במזוזה משום דלא קביע

תנו רבנן גנבך סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכת כותים סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה

מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה

מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת רקבש דתנו רבנן סוכת רקבש סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה

מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה

מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת גנבך

האי תנא דגנבך אלימא ליה גנבך משום דקביעי וקא תנא מכל מקום לאתויי רקבש דלא קביעי

והאי תנא דרקבש אלימא ליה רקבש דבני חיובא נינהו ותנא מכל מקום לאתויי גנבך דלאו בני חיובא נינהו

מסכת סוכה מוקדשת ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם.
  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

סוכה ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

סוכה ח

הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעיא טפי

מכדי כמה מרובע יותר על העיגול רביע בשיתסר סגי

הני מילי בעיגול דנפיק מגו ריבועא אבל ריבועא דנפיק מגו עגולא בעיא טפי משום מורשא דקרנתא

מכדי כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשא באלכסונא בשיבסר נכי חומשי סגיא לא דק

אימור דאמרינן לא דק פורתא טובא מי אמרינן לא דק

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי מי סברת גברא באמתא יתיב תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי כמה הוו להו שיתסר אנן שיבסר נכי חומשא בעינן לא דק

אימור דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי אמרינן לא דק

אמר ליה רב אסי לרב אשי לעולם גברא באמתא יתיב ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב

כמה הוו להו תמני סרי בשיבסר נכי חומשא סגיא היינו דלא דק ולחומרא לא דק

רבנן דקיסרי ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי עיגולא דנפיק מגו ריבועא רבעא

ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי

אמר רבי לוי משום רבי מאיר שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה

ואמאי תהוי חיצונה כבית שער הפנימית ותתחייב במזוזה משום דלא קביע

תנו רבנן גנבך סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכת כותים סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה

מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה

מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת רקבש דתנו רבנן סוכת רקבש סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה

מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה

מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת גנבך

האי תנא דגנבך אלימא ליה גנבך משום דקביעי וקא תנא מכל מקום לאתויי רקבש דלא קביעי

והאי תנא דרקבש אלימא ליה רקבש דבני חיובא נינהו ותנא מכל מקום לאתויי גנבך דלאו בני חיובא נינהו

גלול כלפי מעלה