Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בכסלו תשפ״ב | 23 נובמבר 2021

תענית יא

הדף היום מוקדש ע"י גייסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של דניאל נובצקי פרידמן! מזל טוב!

המהלך בדרך צריך להמעיט באכילה או בגלל שלא טוב לבני מעיו או בגלל שלא יישאר לו מספיק אוכל. באיזה מקרים יהיה הבדל להלכה בין שתי הסיבות האלו? בשעת רעב, אסור לשמש מטתו אלא אם כן אין לזוג ילדים. אסור גם לפרוש מן הציבור בשעת רעב. מה קורה למי שפורש מן הציבור. הגמרא מכנה אדם כזה "בינוני." מי נחשב רשע? והתנהגותו גורמת למיתתם של צדיקים. למה? מה כדאי לעשות בכדי לצער עצמו עם הציבור ומה השכר שמקבל – דוגמה ממשה במלחמת עמלק. מי מעיד על אדם שפורש מהציבור? יש כמה אפשרויות – אבני וקורות ביתו, שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם, נשמתו, ואבריו (אזהרה לאדם שלא יחשוב שאין אף אחד שידע). הצדיקים נענשים על עבירות קלות, רשעים מקבלים שכר על מצוות קלות, ואדם מצדיק את דינו ביום הדין  בסוף חייו. האם זה נחשב דבר חיובי לאדם להתענות או האם זה דבר לא מומלץ? יש שתי גישות לדבר ודורשים אותם מהנזיר שעליו כתוב "אשר חטא על הנפש". האם הוא חטא בגלל שנדר לא לשתות יין או האם מדובר רק במי שנטמא למת? מסיקים שיש 2 סוגים של אנשים – אלו שיכולים לסבול תעניות ואלו שלא יכולים. אסור לתלמידי חכמים לצום כי זה יבטלם בתלמוד תורה. אין תענית צבור בבבל לחוץ מתשעה באב. הלן בתעניתו (לאחר שצם יום שלם, החליט להישאר בצום עד למחרת בבוקר), האם הוא אומר עננו למחרת? האם זה תלוי בשאלה האם יש תענית רק לשעות או האם תענית יכול להיות רק ליום שלם?

דיתיב בארבא אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא

רב פפא כל פרסה ופרסה אכיל חדא ריפתא קסבר משום מעיינא

אמר רב יהודה אמר רב כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה שנאמר ברעב פדך ממות מרעב מיבעי ליה אלא הכי קאמר בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה

אמר ריש לקיש אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון שנאמר וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב תנא חסוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעבון

תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור

תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי ואם עושה כן עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות מה כתיב בתריה ונגלה באזני ה׳ צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון

עד כאן מידת בינונים אבל במדת רשעים מה כתיב אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר מה כתיב בתריה הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק

אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחד או כסת אחת לישב עליה אלא כך אמר משה הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור

ושמא יאמר אדם מי מעיד בי אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה דבי רבי שילא אמרי שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו שנאמר כי מלאכיו יצוה לך

רבי חידקא אומר נשמתו של אדם היא מעידה עליו שנאמר משכבת חיקך שמר פתחי פיך ויש אומרים אבריו של אדם מעידים בו שנאמר אתם עדי נאם ה׳

אל אמונה ואין עול אל אמונה כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין

ואין עול כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין

צדיק וישר הוא אמרו בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו נפרטין לפניו ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני והוא אומר הן ואומרים לו חתום וחותם שנאמר ביד כל אדם יחתום ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר למען תצדק בדברך

אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא רבי אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין

והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה

רבי אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה

ולשמואל הא איקרי קדוש ההוא אגידול פרע קאי ולרבי אלעזר הא נקרא חוטא ההוא דסאיב נפשיה

ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר רבי אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו


כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה

ריש לקיש אמר נקרא חסיד שנאמר גמל נפשו איש חסד ועכר שארו וגו׳ אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה

אמר רב ירמיה בר אבא אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד אמר רב ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים:

אוכלין ושותין משחשיכה כו׳: אמר רבי זעירא אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו תענית אפילו אכל ושתה כל הלילה למחר הוא מתפלל תפילת תענית לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית

אמר רב יוסף מאי קסבר רב הונא סבירא ליה אין מתענין לשעות או דלמא מתענין לשעות והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית

אמר ליה אביי לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית ושאני הכא דאיכא שעות דליליא דלא קביל עליה מעיקרא

מר עוקבא איקלע לגינזק בעו מיניה מתענין לשעות או אין מתענין לשעות לא הוה בידיה קנקנין של נכרים אסורין או מותרין לא הוה בידיה במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים לא הוה בידיה

אזל ושאיל בי מדרשא אמרו ליה הלכתא מתענין לשעות ומתפללין תפלת תענית והלכתא קנקנין של נכרים לאחר שנים עשר חדש מותרין במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין לו אימרא

אמר רב חסדא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תענית יא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תענית יא

דיתיב בארבא אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא

רב פפא כל פרסה ופרסה אכיל חדא ריפתא קסבר משום מעיינא

אמר רב יהודה אמר רב כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה שנאמר ברעב פדך ממות מרעב מיבעי ליה אלא הכי קאמר בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה

אמר ריש לקיש אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון שנאמר וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב תנא חסוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעבון

תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור

תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי ואם עושה כן עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות מה כתיב בתריה ונגלה באזני ה׳ צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון

עד כאן מידת בינונים אבל במדת רשעים מה כתיב אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר מה כתיב בתריה הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק

אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחד או כסת אחת לישב עליה אלא כך אמר משה הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור

ושמא יאמר אדם מי מעיד בי אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה דבי רבי שילא אמרי שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו שנאמר כי מלאכיו יצוה לך

רבי חידקא אומר נשמתו של אדם היא מעידה עליו שנאמר משכבת חיקך שמר פתחי פיך ויש אומרים אבריו של אדם מעידים בו שנאמר אתם עדי נאם ה׳

אל אמונה ואין עול אל אמונה כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין

ואין עול כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין

צדיק וישר הוא אמרו בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו נפרטין לפניו ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני והוא אומר הן ואומרים לו חתום וחותם שנאמר ביד כל אדם יחתום ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר למען תצדק בדברך

אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא רבי אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין

והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה

רבי אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה

ולשמואל הא איקרי קדוש ההוא אגידול פרע קאי ולרבי אלעזר הא נקרא חוטא ההוא דסאיב נפשיה

ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר רבי אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו


כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה

ריש לקיש אמר נקרא חסיד שנאמר גמל נפשו איש חסד ועכר שארו וגו׳ אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה

אמר רב ירמיה בר אבא אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד אמר רב ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים:

אוכלין ושותין משחשיכה כו׳: אמר רבי זעירא אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו תענית אפילו אכל ושתה כל הלילה למחר הוא מתפלל תפילת תענית לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית

אמר רב יוסף מאי קסבר רב הונא סבירא ליה אין מתענין לשעות או דלמא מתענין לשעות והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית

אמר ליה אביי לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית ושאני הכא דאיכא שעות דליליא דלא קביל עליה מעיקרא

מר עוקבא איקלע לגינזק בעו מיניה מתענין לשעות או אין מתענין לשעות לא הוה בידיה קנקנין של נכרים אסורין או מותרין לא הוה בידיה במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים לא הוה בידיה

אזל ושאיל בי מדרשא אמרו ליה הלכתא מתענין לשעות ומתפללין תפלת תענית והלכתא קנקנין של נכרים לאחר שנים עשר חדש מותרין במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין לו אימרא

אמר רב חסדא


גלול כלפי מעלה