Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בכסלו תשפ״ב | 21 נובמבר 2021
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

תענית ט

הלימוד השבוע מוקדש ע"י פמלה קפלן לזכר נשמת אביה דויד אבא בן אהרון.

הדף היום מוקדש לזכר נשמת אברהם בן ויקטוריה ז"ל וע"י בטסי וצבי מהלמן לזכר נשמת גיטל לאה בת משה דויד ז"ל. ולזכר נשמת סבי, יוסף בן משה הכהן ז"ל. יהי זכרם ברוך.

רבי יוחנן מנהל דיון עם אחיינו, בנו של ריש לקיש, על חשיבותה של נתינת מעשרות/צדקה ועל כך שנאמר שמי שיתעשר, יתעשר. רבי יוחנן אומר לו שאפשר אפילו לנסות את ה' בעניין זה, למרות שבאופן כללי אסור לנסות את ה'. עוד אמר רבי יוחנן שהקב"ה מביא גשם ליחידים, אבל פרנסה יביא רק לקהילה. מעלים קושי נגדו מברייתא המדברת על הבאר שהובאה בזכותה של מרים, הענן בזכות אהרן והמן בזכות משה. מכיוון שהמן הוא פרנסה, איך הוא הובא בזכותו של יחיד? כאשר רבא מת ורב פפא לקת את תפקידו, הוא היה רגיש לאלה שלא תמיד הסכימו עם דעותיו או העלו קושיות נגדו שלא תמיד ידע לענות עליהן. לפעמים הקב"ה מביא גשמים רק לבנאדם אחד, או רק למקום אחד בשדהו. כאשר מטפטף לפני הגשם או אחרי הגשם, על מה זה מעיד? כשהגיע עולא לבבל, הוא ראה את העננים מתנשאים, דקים מתחת לעבים, וזה סימן שהגשם יבוא. הוא אמר לכולם להכניס הכל פנימה כי הגשמים באים. כשלא ירד גשם, הוא אמר שהגשמים בבבל משקרים בדיוק כמו שהבבלים משקרים. עוד ביקר אותם על שלא למדו מספיק תורה כשיש להם שפע של תמרים טובים.  הוכח שטעה לגבי זה, שכן התמרים שהוא אכל גרמו לו לשלשל. האם מי הגשמים מגיעים מהאוקיינוס ​​או מהשמיים? זהו ויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע.

עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר

אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש אמר ליה אימא לי פסוקיך אמר ליה עשר תעשר אמר ליה ומאי עשר תעשר אמר ליה עשר בשביל שתתעשר אמר ליה מנא לך אמר ליה זיל נסי

אמר ליה ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא והכתיב לא תנסו את ה׳ אמר ליה הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אמר ליה אי הות מטי התם להאי פסוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיא רבך

ותו אשכחיה רבי יוחנן לינוקיה דריש לקיש דיתיב ואמר אולת אדם תסלף דרכו ועל ה׳ יזעף לבו

יתיב רבי יוחנן וקא מתמה אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא אמר ליה אטו הא מי לא רמיזי והכתיב ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו

דל עיניה וחזא ביה אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה תא מקמיה דלא ליעבד לך כדעבד לאבוך

אמר רבי יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים מטר בשביל יחיד דכתיב יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך פרנסה בשביל רבים דכתיב הנני ממטיר לכם לחם

מיתיבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות אהרן מן בזכות משה מתה מרים נסתלק הבאר שנאמר ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה וחזרה בזכות שניהן

מת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן

אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו כדדריש ריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא דהא

חזרו שניהם בזכות משה מת משה נסתלקו כולן שנאמר ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב ומשה באדר אלא מלמד שנתבטלו שלש מתנות טובות שנתנו על ידן ונסתלקו כולן בירח אחד

אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי

רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא כי נח נפשיה דרבא אתו לקמיה דרב פפא כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מסתברא להו הוו מרמזי אהדדי חלש דעתיה


אקרויה בחלמיה ואכחד את שלשת הרעים למחר כי הוו מיפטרו מיניה אמר להו ליזלו רבנן בשלמא:

רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא הוה מקשי ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה

ואף ריש לקיש סבר מטר בשביל יחיד דאמר ריש לקיש מנין למטר בשביל יחיד דכתיב שאלו מה׳ מטר בעת מלקוש ה׳ עשה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה

יכול לכל תלמוד לומר לאיש ותניא אי לאיש יכול לכל שדותיו תלמוד לומר שדה אי שדה יכול לכל השדה תלמוד לומר עשב

כי הא דרב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה אזיל וסייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא והא מישרא לא בעיא מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא

מאי ה׳ עשה חזיזים אמר רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שכל צדיק הקדוש ברוך הוא עושה לו חזיז בפני עצמו מאי חזיזים אמר רב יהודה פורחות אמר רבי יוחנן סימן למטר פורחות מאי פורחות אמר רב פפא עיבא קלישא תותי עיבא סמיכתא

אמר רב יהודה נהילא מקמי מיטרא אתי מיטרא בתר מיטרא פסיק מיטרא מקמי מיטרא אתי מיטרא וסימניך מהולתא דבתר מיטרא פסיק מיטרא וסימניך חריא דעיזי:

עולא איקלע לבבל חזא פורחות אמר להו פנו מאני דהשתא אתי מיטרא לסוף לא אתי מיטרא אמר כי היכי דמשקרי בבלאי הכי משקרי מיטרייהו

עולא איקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי עסקי באורייתא

תניא רבי אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה שנאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה אמר לו רבי יהושע והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן אמר לו ממתקין בעבים

רבי יהושע אומר כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה שנאמר למטר השמים תשתה מים אלא מה אני מקיים ואד יעלה מן הארץ מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין מי מטר שנאמר יזקו מטר לאדו

ומנוקבות הן ככברה ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע שנאמר חשרת מים עבי שחקים ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלא נימא ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ

שנאמר עשה גדלות ואין חקר וכתיב הנתן מטר על פני ארץ וכתיב להלן הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה׳ אין חקר לתבונתו וכתיב מכין הרים בכחו וגו׳

כמאן אזלא הא דכתיב משקה הרים מעליותיו ואמר רבי יוחנן מעליותיו של הקדוש ברוך הוא כמאן כרבי יהושע

ורבי אליעזר כיון דסלקי להתם משקה מעליותיו קרי להו דאי לא תימא הכי אבק ועפר מן השמים היכי משכחת לה אלא כיון דמדלי להתם מן השמים קרי ליה הכי נמי דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה

כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא כנס כנד מי הים נתן באוצרות תהומות מי גרם לאוצרות שיתמלאו בר תהומות כרבי אליעזר ורבי יהושע ההוא


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תענית ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תענית ט

עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר

אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש אמר ליה אימא לי פסוקיך אמר ליה עשר תעשר אמר ליה ומאי עשר תעשר אמר ליה עשר בשביל שתתעשר אמר ליה מנא לך אמר ליה זיל נסי

אמר ליה ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא והכתיב לא תנסו את ה׳ אמר ליה הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אמר ליה אי הות מטי התם להאי פסוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיא רבך

ותו אשכחיה רבי יוחנן לינוקיה דריש לקיש דיתיב ואמר אולת אדם תסלף דרכו ועל ה׳ יזעף לבו

יתיב רבי יוחנן וקא מתמה אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא אמר ליה אטו הא מי לא רמיזי והכתיב ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו

דל עיניה וחזא ביה אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה תא מקמיה דלא ליעבד לך כדעבד לאבוך

אמר רבי יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים מטר בשביל יחיד דכתיב יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך פרנסה בשביל רבים דכתיב הנני ממטיר לכם לחם

מיתיבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות אהרן מן בזכות משה מתה מרים נסתלק הבאר שנאמר ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה וחזרה בזכות שניהן

מת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן

אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו כדדריש ריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא דהא

חזרו שניהם בזכות משה מת משה נסתלקו כולן שנאמר ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב ומשה באדר אלא מלמד שנתבטלו שלש מתנות טובות שנתנו על ידן ונסתלקו כולן בירח אחד

אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי

רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא כי נח נפשיה דרבא אתו לקמיה דרב פפא כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מסתברא להו הוו מרמזי אהדדי חלש דעתיה


אקרויה בחלמיה ואכחד את שלשת הרעים למחר כי הוו מיפטרו מיניה אמר להו ליזלו רבנן בשלמא:

רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא הוה מקשי ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה

ואף ריש לקיש סבר מטר בשביל יחיד דאמר ריש לקיש מנין למטר בשביל יחיד דכתיב שאלו מה׳ מטר בעת מלקוש ה׳ עשה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה

יכול לכל תלמוד לומר לאיש ותניא אי לאיש יכול לכל שדותיו תלמוד לומר שדה אי שדה יכול לכל השדה תלמוד לומר עשב

כי הא דרב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה אזיל וסייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא והא מישרא לא בעיא מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא

מאי ה׳ עשה חזיזים אמר רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שכל צדיק הקדוש ברוך הוא עושה לו חזיז בפני עצמו מאי חזיזים אמר רב יהודה פורחות אמר רבי יוחנן סימן למטר פורחות מאי פורחות אמר רב פפא עיבא קלישא תותי עיבא סמיכתא

אמר רב יהודה נהילא מקמי מיטרא אתי מיטרא בתר מיטרא פסיק מיטרא מקמי מיטרא אתי מיטרא וסימניך מהולתא דבתר מיטרא פסיק מיטרא וסימניך חריא דעיזי:

עולא איקלע לבבל חזא פורחות אמר להו פנו מאני דהשתא אתי מיטרא לסוף לא אתי מיטרא אמר כי היכי דמשקרי בבלאי הכי משקרי מיטרייהו

עולא איקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי עסקי באורייתא

תניא רבי אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה שנאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה אמר לו רבי יהושע והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן אמר לו ממתקין בעבים

רבי יהושע אומר כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה שנאמר למטר השמים תשתה מים אלא מה אני מקיים ואד יעלה מן הארץ מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין מי מטר שנאמר יזקו מטר לאדו

ומנוקבות הן ככברה ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע שנאמר חשרת מים עבי שחקים ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלא נימא ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ

שנאמר עשה גדלות ואין חקר וכתיב הנתן מטר על פני ארץ וכתיב להלן הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה׳ אין חקר לתבונתו וכתיב מכין הרים בכחו וגו׳

כמאן אזלא הא דכתיב משקה הרים מעליותיו ואמר רבי יוחנן מעליותיו של הקדוש ברוך הוא כמאן כרבי יהושע

ורבי אליעזר כיון דסלקי להתם משקה מעליותיו קרי להו דאי לא תימא הכי אבק ועפר מן השמים היכי משכחת לה אלא כיון דמדלי להתם מן השמים קרי ליה הכי נמי דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה

כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא כנס כנד מי הים נתן באוצרות תהומות מי גרם לאוצרות שיתמלאו בר תהומות כרבי אליעזר ורבי יהושע ההוא


גלול כלפי מעלה