Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בתשרי תש״פ | 13 אוקטובר 2019

תמיד כו

איפה ישנו הכהנים? מה קרה אם אירע להם קרי? מתי התעוררו ומה עשו כשהתעוררו? מניין לומדים שהכהנים שמרו את המקדש בשלושה מקומות? איך נראו המקומות שבהם שמרו?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

במסיבה ההולכת לו תחת הבירה ונרות דולקין מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה ומדורה היתה שם ובית הכסא של כבוד זה היה כבודו מצאו נעול יודע שיש שם אדם פתוח בידוע שאין שם אדם

ירד וטבל עלה ונסתפג ונתחמם כנגד המדורה בא וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהיו שערים נפתחים יוצא והולך לו

מי שהוא רוצה לתרום את המזבח משכים וטובל עד שלא יבא הממונה וכי באיזה שעה בא הממונה לא כל העתים שוות פעמים שהוא בא מקרות הגבר או סמוך לו מלפניו או מאחריו

הממונה בא ודפק עליהן והן פתחו לו אמר להן מי שטבל יבא ויפיס הפיסו מי שזכה זכה בו

גמ׳ מנא הני מילי אמר אביי אמר קרא והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל

אמרי אין שימור בעלמא אשכחן דבעי כהנים ולוים שימור מיהו מתניתין קתני בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והלוים בעשרים ואחד מקום ואילו קרא כהנים ולוים בהדי הדדי כתיב

אמרי הכי קאמר והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה והדר אהרן ובניו שמרי משמרת המקדש אהרן בחד מקום ובניו בשני מקומות

ממאי מדכתיב והחנים וכתיב שמרים חונים לחוד ושומרים לחוד

אימא כולהו בחד מקום לחודיה לא סלקא דעתך מה משה בחד מקום לחודיה אף אהרן ובניו בחד מקום לחודיה

רב אשי אמר מסיפיה דקרא שמרים משמרת למשמרת


בית אבטינס ובית הניצוץ איבעיא להו עליות ממש הוו או דלמא דהוו גביהי מגבה כעליות

תא שמע דתנן שבצפון שער הניצוץ כמין אכסדרא היה ועלייה בנויה על גבה שהכהנים שומרים מלמעלה והלוים מלמטה ופתח היה לו לחול

מנא הני מילי דתנו רבנן וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר

אתה אומר בעבודתך הכתוב מדבר או אינו אלא בעבודתם כשהוא אומר ונלוו עליך ושמרו לכל כליו ולכל עבדתו הרי בעבודתם אמור הא מה אני מקיים וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר הא כיצד כהנים שומרים מלמעלה ולוים מלמטה

בית המוקד כיפה ובית גדול היה

וחד שומר הוא דהוה בבית המוקד ורמינהי שני שערים היו בבית המוקד אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה אמר רבי יהודה בזה שנכנסין לעזרה פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש העזרה אמר אביי כיון דגבי הדדי הוו קיימי סגי להו בחד שומר דוי להכא ודוי להכא

מוקף רובדין של אבן רובדין מאי ניהו גזרתא דאצטבתא דסלקי בהו לאצטבתא ומי הוו מיפלגי אבנים והכתיב והבית בהבנותו אבן שלמה וגו׳

אמר אביי דמתקני ומייתי מעיקרא אבני זוטרתא ואבני רברבתא כדכתיב אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות

זקני בית אב ישנים שם ואמאי לעיילי מטות אמר אביי לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש

פרחי כהונה איש כסותו בארץ אמאי התם קרי להו רובים הכא קרי להו


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמיד כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמיד כו

במסיבה ההולכת לו תחת הבירה ונרות דולקין מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה ומדורה היתה שם ובית הכסא של כבוד זה היה כבודו מצאו נעול יודע שיש שם אדם פתוח בידוע שאין שם אדם

ירד וטבל עלה ונסתפג ונתחמם כנגד המדורה בא וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהיו שערים נפתחים יוצא והולך לו

מי שהוא רוצה לתרום את המזבח משכים וטובל עד שלא יבא הממונה וכי באיזה שעה בא הממונה לא כל העתים שוות פעמים שהוא בא מקרות הגבר או סמוך לו מלפניו או מאחריו

הממונה בא ודפק עליהן והן פתחו לו אמר להן מי שטבל יבא ויפיס הפיסו מי שזכה זכה בו

גמ׳ מנא הני מילי אמר אביי אמר קרא והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל

אמרי אין שימור בעלמא אשכחן דבעי כהנים ולוים שימור מיהו מתניתין קתני בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והלוים בעשרים ואחד מקום ואילו קרא כהנים ולוים בהדי הדדי כתיב

אמרי הכי קאמר והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה והדר אהרן ובניו שמרי משמרת המקדש אהרן בחד מקום ובניו בשני מקומות

ממאי מדכתיב והחנים וכתיב שמרים חונים לחוד ושומרים לחוד

אימא כולהו בחד מקום לחודיה לא סלקא דעתך מה משה בחד מקום לחודיה אף אהרן ובניו בחד מקום לחודיה

רב אשי אמר מסיפיה דקרא שמרים משמרת למשמרת


בית אבטינס ובית הניצוץ איבעיא להו עליות ממש הוו או דלמא דהוו גביהי מגבה כעליות

תא שמע דתנן שבצפון שער הניצוץ כמין אכסדרא היה ועלייה בנויה על גבה שהכהנים שומרים מלמעלה והלוים מלמטה ופתח היה לו לחול

מנא הני מילי דתנו רבנן וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר

אתה אומר בעבודתך הכתוב מדבר או אינו אלא בעבודתם כשהוא אומר ונלוו עליך ושמרו לכל כליו ולכל עבדתו הרי בעבודתם אמור הא מה אני מקיים וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר הא כיצד כהנים שומרים מלמעלה ולוים מלמטה

בית המוקד כיפה ובית גדול היה

וחד שומר הוא דהוה בבית המוקד ורמינהי שני שערים היו בבית המוקד אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה אמר רבי יהודה בזה שנכנסין לעזרה פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש העזרה אמר אביי כיון דגבי הדדי הוו קיימי סגי להו בחד שומר דוי להכא ודוי להכא

מוקף רובדין של אבן רובדין מאי ניהו גזרתא דאצטבתא דסלקי בהו לאצטבתא ומי הוו מיפלגי אבנים והכתיב והבית בהבנותו אבן שלמה וגו׳

אמר אביי דמתקני ומייתי מעיקרא אבני זוטרתא ואבני רברבתא כדכתיב אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות

זקני בית אב ישנים שם ואמאי לעיילי מטות אמר אביי לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש

פרחי כהונה איש כסותו בארץ אמאי התם קרי להו רובים הכא קרי להו


גלול כלפי מעלה