Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בתשרי תש״פ | 17 אוקטובר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

תמיד ל

המשנה מתארת המשך הבוקר – הטלת הפייסות – מהן התפקידים שהפיסו? מתי יכלו להתחיל העבודה ואיך ידעו שהגיעה השעה הזאת? איך פתחו שערי ההיכל? הראשונים שנכנסו הלכו לדשן מזבח פנימי ומנורה. באותו זמן הכהן הלך לשחוט את התמיד בבית המטבחיים.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא וקברי היכא דמסיק ימא שירטון קורה עבדא פירי לא עבדא ותלת בריכי מינייהו לא מחזקה להו גמלא

סידר את המערכה גדולה וכו׳ מאי טעמא רב הונא ורב חסדא חד אמר כדי שתהא הרוח מנשבת בה וחד אמר כדי שיהו מציתין האליתא משם

מיתיבי ריוח היה בהן בין הגזירין שהיו מציתין האליתא משם אמר לך מקומות מקומות עבדי

הדרן עלך ראוהו אחיו

משנה א׳ אמר להן הממונה בואו והפיסו מי השוחט ומי הזורק מי מדשן מזבח הפנימי מי מדשן את המנורה מי מעלה אברים לכבש

הראש והרגל של ימין ושתי הידים העוקץ והרגל של שמאל החזה והגרה ושתי דפנות הקרביים והסולת והחביתין והיין

הפיסו זכה מי שזכה

משנה ב׳ אמר להן צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה אם הגיע הרואה אומר ברקאי מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון והוא אומר הן

משנה ג׳ אמר להן צאו והביאו (לי והוציאו) טלה מלשכת הטלאים והרי לשכת הטלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית ארבע לשכות היו שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים

משנה ד׳ נכנסו ללשכת הכלים הוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב השקו את התמיד בכוס


של זהב אף על פי שהוא מבוקר מבערב מבקרין אותו לאור אבוקות

משנה ה׳ מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה היו מקדימין וארבעה כלים בידם הטני והכוז ושני מפתחות הטני דומה לתרקב של זהב מחזיק קביים וחצי והכוז דומה לקיתון גדול של זהב ושתי מפתחות אחד שהוא יורד באמת השחי ואחד שהוא פותח כיון

משנה ו׳ בא לו לפשפש הצפוני שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחת בצפון ואחת בדרום שבדרום לא נכנס בו אדם עליו הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר ויאמר אלי ה׳ השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש אל יבא בו כי ה׳ אלהי ישראל בא בו והיה סגור

נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס להתא ומהתא להיכל עד שמגיע לשער הגדול הגיע לשער הגדול העביר את הנגר ואת הפותחות ופתחו לא היה שוחט השוחט עד ששומע שער גדול שנפתח

משנה ז׳ מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח מיריחו היו שומעין קול מגריפה מיריחו היו שומעין קול השיר מיריחו היו שומעין קול בן ארזה מקיש בצלצל מיריחו היו שומעין קול החליל

מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור מיריחו היו שומעין קול השיר מיריחו היה שומע קול השופר ויש אומרים אף קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכפורים

מיריחו היו מריחין ריח פיטום הקטורת אמר רבי אלעזר בן דגלאי עזים היו לאבא בערי המכוור והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת

משנה ח׳ מי שזכה בתמיד משכו והולך בבית המטבחיים ומי שזכו באברים הולכין עמו בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח ועליו שמונה עמודים ננסים ורבעים של ארז על גביהן ואנקלאות של ברזל היו קבועין בהן ושלשה סדרים לכל אחד ואחד שבהן תולין ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין העמודים

משנה ט׳ מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני והניחו לפניו והיה חופן ונותן לתוכו ובאחרונה כיבד את השאר לתוכו והניחו ויצא

מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שני נרות מזרחית מערבית דולקין מדשן את השאר ומניח את אלו דולקין במקומן מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין ואחר כך מדשן את השאר

ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח את הכוז על מעלה שניה ויצא

הדרן עלך אמר להם הממונה

מתני׳ לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותו מי שזכו באברים אוחזין בו וכך היה עקידתו ראשו לדרום ופניו למערב והשוחט עומד במזרח ופניו למערב

של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה של בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שנייה

שחט השוחט וקבל המקבל בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרחה צפונה מערבית דרומית ונותן מערבה דרומה שירי הדם היה שופך אל יסוד דרומית


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמיד ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמיד ל

ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא וקברי היכא דמסיק ימא שירטון קורה עבדא פירי לא עבדא ותלת בריכי מינייהו לא מחזקה להו גמלא

סידר את המערכה גדולה וכו׳ מאי טעמא רב הונא ורב חסדא חד אמר כדי שתהא הרוח מנשבת בה וחד אמר כדי שיהו מציתין האליתא משם

מיתיבי ריוח היה בהן בין הגזירין שהיו מציתין האליתא משם אמר לך מקומות מקומות עבדי

הדרן עלך ראוהו אחיו

משנה א׳ אמר להן הממונה בואו והפיסו מי השוחט ומי הזורק מי מדשן מזבח הפנימי מי מדשן את המנורה מי מעלה אברים לכבש

הראש והרגל של ימין ושתי הידים העוקץ והרגל של שמאל החזה והגרה ושתי דפנות הקרביים והסולת והחביתין והיין

הפיסו זכה מי שזכה

משנה ב׳ אמר להן צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה אם הגיע הרואה אומר ברקאי מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון והוא אומר הן

משנה ג׳ אמר להן צאו והביאו (לי והוציאו) טלה מלשכת הטלאים והרי לשכת הטלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית ארבע לשכות היו שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים

משנה ד׳ נכנסו ללשכת הכלים הוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב השקו את התמיד בכוס


של זהב אף על פי שהוא מבוקר מבערב מבקרין אותו לאור אבוקות

משנה ה׳ מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה היו מקדימין וארבעה כלים בידם הטני והכוז ושני מפתחות הטני דומה לתרקב של זהב מחזיק קביים וחצי והכוז דומה לקיתון גדול של זהב ושתי מפתחות אחד שהוא יורד באמת השחי ואחד שהוא פותח כיון

משנה ו׳ בא לו לפשפש הצפוני שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחת בצפון ואחת בדרום שבדרום לא נכנס בו אדם עליו הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר ויאמר אלי ה׳ השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש אל יבא בו כי ה׳ אלהי ישראל בא בו והיה סגור

נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס להתא ומהתא להיכל עד שמגיע לשער הגדול הגיע לשער הגדול העביר את הנגר ואת הפותחות ופתחו לא היה שוחט השוחט עד ששומע שער גדול שנפתח

משנה ז׳ מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח מיריחו היו שומעין קול מגריפה מיריחו היו שומעין קול השיר מיריחו היו שומעין קול בן ארזה מקיש בצלצל מיריחו היו שומעין קול החליל

מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור מיריחו היו שומעין קול השיר מיריחו היה שומע קול השופר ויש אומרים אף קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכפורים

מיריחו היו מריחין ריח פיטום הקטורת אמר רבי אלעזר בן דגלאי עזים היו לאבא בערי המכוור והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת

משנה ח׳ מי שזכה בתמיד משכו והולך בבית המטבחיים ומי שזכו באברים הולכין עמו בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח ועליו שמונה עמודים ננסים ורבעים של ארז על גביהן ואנקלאות של ברזל היו קבועין בהן ושלשה סדרים לכל אחד ואחד שבהן תולין ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין העמודים

משנה ט׳ מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני והניחו לפניו והיה חופן ונותן לתוכו ובאחרונה כיבד את השאר לתוכו והניחו ויצא

מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שני נרות מזרחית מערבית דולקין מדשן את השאר ומניח את אלו דולקין במקומן מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין ואחר כך מדשן את השאר

ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח את הכוז על מעלה שניה ויצא

הדרן עלך אמר להם הממונה

מתני׳ לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותו מי שזכו באברים אוחזין בו וכך היה עקידתו ראשו לדרום ופניו למערב והשוחט עומד במזרח ופניו למערב

של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה של בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שנייה

שחט השוחט וקבל המקבל בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרחה צפונה מערבית דרומית ונותן מערבה דרומה שירי הדם היה שופך אל יסוד דרומית


גלול כלפי מעלה