Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח באב תשע״ט | 19 אוגוסט 2019

תמורה לא

ולד טריפה – קרבה או אינו קריבה לגבי המזבח – מה הבסיס למחלוקת? המשנה עורכת רשימת הבדלים בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית והגמרא מסבירה את ההבדלים ביניהם.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ולד טרפה כו׳ למאן דאמר טרפה (אינה) ילדה משכחת לה כגון שנטרפה ולבסוף עיברה

ובהא פליגי דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור ורבנן סברי זה וזה גורם מותר

למאן דאמר טריפה אינה חיה משכחת לה כגון שעיברה ולבסוף נטרפה ובהא פליגי דרבי אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא ורבנן סברי עובר לאו ירך אמו הוא

אמר רב הונא מודים חכמים לרבי אליעזר באפרוח ביצת טרפה שאסור מאי טעמא עד כאן לא פליגי עליה דרבי אליעזר אלא בולד בהמה דמאוירא קא רביא אבל ביצת טרפה מגופה דתרנגולתא קא רביא אפילו רבנן מודו

אמר ליה רבא לרב הונא תניא דמסייע לך מלא תרוד רימה הבאה מאדם חי רבי אליעזר מטמא וחכמים מטהרין עד כאן לא פליגי רבנן עליה אלא ברימה דפירשא בעלמא הוא אבל ביצה דמגופה דתרנגולת הוא אפילו רבנן מודו

אמר ליה אביי אדרבה איפכא מסתברא עד כאן לא פליג רבי אליעזר עלייהו דרבנן אלא ברימה דאיקרי אדם מחיים רימה דכתיב ותקות אנוש רמה ובן אדם תולעה

אבל גבי ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הוא אפילו רבי אליעזר מודה ועוד תניא בהדיא מודה רבי אליעזר לחכמים באפרוח ביצת טרפה שמותר אמר ליה אי תניא תניא

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כשרה כו׳ מאי טעמא אילימא דמפטמא מינה אלא מעתה האכילה כרשיני עבודה זרה הכי נמי דאסירא

אלא תני רבי חנינא טריטאה קמיה דרבי יוחנן כגון שהניקה חלב רותח משחרית לשחרית הואיל ויכולה לעמוד עליה מעת לעת

כל הקדשים שנעשו טרפה אין פודין כו׳ מנא הני מילי דתנו רבנן תזבח ולא גיזה ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב מכאן שאין פודים את הקדשים להאכילן לכלבים

איכא דאמרי תזבח ואכלת אין לך בהן היתר אלא משעת זביחה ואילך קסבר פודין את הקדשים להאכילן לכלבים

הדרן עלך כל האסורין

מתני׳ יש בקדשי מזבח שאין בקדשי בדק הבית ויש בקדשי בדק הבית שאין בקדשי מזבח

שקדשי מזבח עושין תמורה וקדשי בדק הבית אין עושין תמורה קדשי מזבח חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא


ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב אין נותנין מהן לאומנין בשכרן מה שאין כן בקדשי בדק הבית

יש בקדשי בדק הבית שסתם הקדשות לבדק הבית הקדש בדק הבית חל על הכל ומועלין בגידוליהן ואין בהן הנאה לבעלים

גמ׳ וכללא הוא דכל קדשי מזבח עושין תמורה והרי עופות דקדשי מזבח הן ותנן המנחות והעופות אין עושין תמורה כי קתני אבהמה

והרי ולד קדשי מזבח הוא ותנן אין הולד עושה תמורה הא מני רבי יהודה היא דאמר ולד עושה תמורה

והרי תמורה עצמה דקדשי מזבח ותנן אין תמורה עושה תמורה כי קתני אעיקר זיבחא

השתא דאתית להכי אפילו תימא רבנן כי קתני אעיקר זיבחא

ואין נותנין מהן לאומנין כו׳ הא קדשי בדק הבית נותנין אמר רבי אבהו דאמר קרא ועשו לי משלי

יש בקדשי בדק הבית כו׳ אמר מר סתם הקדשות לבדק הבית וחל על הכל מאן תנא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דלא כרבי יהושע

דתניא המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה לגבי מזבח זכרים ונקבות רבי אליעזר אומר זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית

רבי יהושע אומר זכרים הן עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים לבדק הבית

ופליגא דרב אדא בר אהבה דאמר רב אדא בר אהבה אמר רב בעדר שכולו זכרים אפילו רבי אליעזר מודה דלא שביק איניש קדשי מזבח ומקדיש לבדק הבית

לא נחלקו אלא בעדר שיש בו מחצה זכרים ומחצה נקבות ורבי אליעזר סבר אין חולק את נדרו ומדנקבות לאו עולות זכרים נמי לאו עולות

ורבי יהושע סבר חולק את נדרו

לישנא אחרינא אמרי לה אמר רב אדא בר אהבה אמר רב בשלא הקדיש אלא בהמה אפילו רבי אליעזר מודה דלא שביק איניש קדשי מזבח ומקדיש לבדק הבית

לא נחלקו אלא כשיש שאר נכסים עמהן ורבי אליעזר סבר אין אדם חולק את נדרו מדשאר נכסים לא לקדשי מזבח בהמה נמי לא לקדשי מזבח ורבי יהושע סבר אדם חולק את נדרו

ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית בשלמא ללישנא בתרא היינו דקתני עם שאר נכסים לבדק הבית

אלא ללישנא קמא ליתני יפלו לבדק הבית תניא נמי הכי ודמיהן יפלו לבדק הבית

הקדש בדק הבית חל על הכל לאיתויי מאי אמר רבינא לאיתויי שפויי וניבא

ומועלין בגידוליהן לאתויי מאי אמר רב פפא לאתויי בקדושת מזבח חלב המוקדשין וביצי תורין

כדתניא חלב המוקדשין וביצי תורין לא נהנין ולא מועלין במה דברים אמורים בקדשי מזבח אבל בקדשי בדק הבית הקדיש תרנגולת מועלין בביצתה חמורה מועלין בחלבה

ואפילו למאן דאמר מועלין בגידולי מזבח הני מילי גידולין דחזו למזבח אבל גידולין דלא חזו למזבח אין מועלין בהן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמורה לא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמורה לא

ולד טרפה כו׳ למאן דאמר טרפה (אינה) ילדה משכחת לה כגון שנטרפה ולבסוף עיברה

ובהא פליגי דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור ורבנן סברי זה וזה גורם מותר

למאן דאמר טריפה אינה חיה משכחת לה כגון שעיברה ולבסוף נטרפה ובהא פליגי דרבי אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא ורבנן סברי עובר לאו ירך אמו הוא

אמר רב הונא מודים חכמים לרבי אליעזר באפרוח ביצת טרפה שאסור מאי טעמא עד כאן לא פליגי עליה דרבי אליעזר אלא בולד בהמה דמאוירא קא רביא אבל ביצת טרפה מגופה דתרנגולתא קא רביא אפילו רבנן מודו

אמר ליה רבא לרב הונא תניא דמסייע לך מלא תרוד רימה הבאה מאדם חי רבי אליעזר מטמא וחכמים מטהרין עד כאן לא פליגי רבנן עליה אלא ברימה דפירשא בעלמא הוא אבל ביצה דמגופה דתרנגולת הוא אפילו רבנן מודו

אמר ליה אביי אדרבה איפכא מסתברא עד כאן לא פליג רבי אליעזר עלייהו דרבנן אלא ברימה דאיקרי אדם מחיים רימה דכתיב ותקות אנוש רמה ובן אדם תולעה

אבל גבי ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הוא אפילו רבי אליעזר מודה ועוד תניא בהדיא מודה רבי אליעזר לחכמים באפרוח ביצת טרפה שמותר אמר ליה אי תניא תניא

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כשרה כו׳ מאי טעמא אילימא דמפטמא מינה אלא מעתה האכילה כרשיני עבודה זרה הכי נמי דאסירא

אלא תני רבי חנינא טריטאה קמיה דרבי יוחנן כגון שהניקה חלב רותח משחרית לשחרית הואיל ויכולה לעמוד עליה מעת לעת

כל הקדשים שנעשו טרפה אין פודין כו׳ מנא הני מילי דתנו רבנן תזבח ולא גיזה ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב מכאן שאין פודים את הקדשים להאכילן לכלבים

איכא דאמרי תזבח ואכלת אין לך בהן היתר אלא משעת זביחה ואילך קסבר פודין את הקדשים להאכילן לכלבים

הדרן עלך כל האסורין

מתני׳ יש בקדשי מזבח שאין בקדשי בדק הבית ויש בקדשי בדק הבית שאין בקדשי מזבח

שקדשי מזבח עושין תמורה וקדשי בדק הבית אין עושין תמורה קדשי מזבח חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא


ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב אין נותנין מהן לאומנין בשכרן מה שאין כן בקדשי בדק הבית

יש בקדשי בדק הבית שסתם הקדשות לבדק הבית הקדש בדק הבית חל על הכל ומועלין בגידוליהן ואין בהן הנאה לבעלים

גמ׳ וכללא הוא דכל קדשי מזבח עושין תמורה והרי עופות דקדשי מזבח הן ותנן המנחות והעופות אין עושין תמורה כי קתני אבהמה

והרי ולד קדשי מזבח הוא ותנן אין הולד עושה תמורה הא מני רבי יהודה היא דאמר ולד עושה תמורה

והרי תמורה עצמה דקדשי מזבח ותנן אין תמורה עושה תמורה כי קתני אעיקר זיבחא

השתא דאתית להכי אפילו תימא רבנן כי קתני אעיקר זיבחא

ואין נותנין מהן לאומנין כו׳ הא קדשי בדק הבית נותנין אמר רבי אבהו דאמר קרא ועשו לי משלי

יש בקדשי בדק הבית כו׳ אמר מר סתם הקדשות לבדק הבית וחל על הכל מאן תנא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דלא כרבי יהושע

דתניא המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה לגבי מזבח זכרים ונקבות רבי אליעזר אומר זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית

רבי יהושע אומר זכרים הן עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים לבדק הבית

ופליגא דרב אדא בר אהבה דאמר רב אדא בר אהבה אמר רב בעדר שכולו זכרים אפילו רבי אליעזר מודה דלא שביק איניש קדשי מזבח ומקדיש לבדק הבית

לא נחלקו אלא בעדר שיש בו מחצה זכרים ומחצה נקבות ורבי אליעזר סבר אין חולק את נדרו ומדנקבות לאו עולות זכרים נמי לאו עולות

ורבי יהושע סבר חולק את נדרו

לישנא אחרינא אמרי לה אמר רב אדא בר אהבה אמר רב בשלא הקדיש אלא בהמה אפילו רבי אליעזר מודה דלא שביק איניש קדשי מזבח ומקדיש לבדק הבית

לא נחלקו אלא כשיש שאר נכסים עמהן ורבי אליעזר סבר אין אדם חולק את נדרו מדשאר נכסים לא לקדשי מזבח בהמה נמי לא לקדשי מזבח ורבי יהושע סבר אדם חולק את נדרו

ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית בשלמא ללישנא בתרא היינו דקתני עם שאר נכסים לבדק הבית

אלא ללישנא קמא ליתני יפלו לבדק הבית תניא נמי הכי ודמיהן יפלו לבדק הבית

הקדש בדק הבית חל על הכל לאיתויי מאי אמר רבינא לאיתויי שפויי וניבא

ומועלין בגידוליהן לאתויי מאי אמר רב פפא לאתויי בקדושת מזבח חלב המוקדשין וביצי תורין

כדתניא חלב המוקדשין וביצי תורין לא נהנין ולא מועלין במה דברים אמורים בקדשי מזבח אבל בקדשי בדק הבית הקדיש תרנגולת מועלין בביצתה חמורה מועלין בחלבה

ואפילו למאן דאמר מועלין בגידולי מזבח הני מילי גידולין דחזו למזבח אבל גידולין דלא חזו למזבח אין מועלין בהן


גלול כלפי מעלה