Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בתמוז תשע״ט | 23 יולי 2019

תמורה ד

האם לוקים על לאו שאין בו מעשה? האם לוקים על לאו הניתק לעשה? האם תמורה נחשב לאו הניתק לעשה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש ואי אמרת בשלמא לקלל את חבירו אזהרתיה מהכא דכתיב לא תקלל חרש אלא אי אמרת מוציא שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא

אלמה לא והכתיב את ה׳ אלהיך תירא ואתו תעבד ההוא אזהרת עשה הוא

משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים מאי טעמא דרבי יוסי ברבי חנינא אמר קרא מלאתך ודמעך לא תאחר מלאה אלו ביכורים ודמעך אלו תרומה ואמרה לא תאחר

איתמר הקדים תרומה לביכורים רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה תסתיים דרבי יוסי ברבי חנינא הוא דאמר לוקה מדאמר רבי יוסי ברבי חנינא אף המקדים תרומה לביכורים לוקה

אדרבה תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר לוקה דתנן היו לפניו שתי כלכלות של טבל ואמר מעשר של זו בזו הראשונה מעושרת

של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת והשניה אינה מעושרת מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבירתה קרא את השם

ואתמר רבי אלעזר אמר לוקה מפני שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון שבחבירתה תסתיים

אלא רבי יוסי ברבי חנינא דאמר אינו לוקה לימא קשיא דרבי יוסי ברבי חנינא אדרבי יוסי ברבי חנינא

לא רבי יוסי ברבי חנינא


אפטורא קאי והכי קאמר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים

ומאי שנא מימר דלקי משום דבדיבורו עשה מעשה מקדים תרומה לביכורים נמי לילקי משום דבדיבורו עשה מעשה

אמר רבי אבין שאני התם דלאו שניתק לעשה הוא דכתיב מכל מעשרתיכם תרימו

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה אביי וכל לאו שניתק לעשה לא לקי

והא מימר דלאו שניתק לעשה הוא ולקי דתנן לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים

הוי להו תרי לאוי וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי

והרי אונס דחד לאו וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר לאו דתניא אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר

כהנים קאמרת כהנים טעמא אחרינא הוא דרבי רחמנא קדושה יתירא

כתנאי לא ישאירו ממנו עד בקר בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה

רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מכלל דרבי יהודה סבר לוקין עליו

ורבי יעקב האי והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו למאי אתא

מיבעי ליה לכדתנן העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר חל ששה עשר להיות בשבת ישרפו בשבעה עשר לפי שאין דוחין לא את השבת ולא את יום טוב

ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה מאי טעמא אמר קרא והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו

אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני דאי סלקא דעתך לא מהני אמאי לקי רבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמורה ד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמורה ד

לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש ואי אמרת בשלמא לקלל את חבירו אזהרתיה מהכא דכתיב לא תקלל חרש אלא אי אמרת מוציא שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא

אלמה לא והכתיב את ה׳ אלהיך תירא ואתו תעבד ההוא אזהרת עשה הוא

משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים מאי טעמא דרבי יוסי ברבי חנינא אמר קרא מלאתך ודמעך לא תאחר מלאה אלו ביכורים ודמעך אלו תרומה ואמרה לא תאחר

איתמר הקדים תרומה לביכורים רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה תסתיים דרבי יוסי ברבי חנינא הוא דאמר לוקה מדאמר רבי יוסי ברבי חנינא אף המקדים תרומה לביכורים לוקה

אדרבה תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר לוקה דתנן היו לפניו שתי כלכלות של טבל ואמר מעשר של זו בזו הראשונה מעושרת

של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת והשניה אינה מעושרת מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבירתה קרא את השם

ואתמר רבי אלעזר אמר לוקה מפני שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון שבחבירתה תסתיים

אלא רבי יוסי ברבי חנינא דאמר אינו לוקה לימא קשיא דרבי יוסי ברבי חנינא אדרבי יוסי ברבי חנינא

לא רבי יוסי ברבי חנינא


אפטורא קאי והכי קאמר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים

ומאי שנא מימר דלקי משום דבדיבורו עשה מעשה מקדים תרומה לביכורים נמי לילקי משום דבדיבורו עשה מעשה

אמר רבי אבין שאני התם דלאו שניתק לעשה הוא דכתיב מכל מעשרתיכם תרימו

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה אביי וכל לאו שניתק לעשה לא לקי

והא מימר דלאו שניתק לעשה הוא ולקי דתנן לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים

הוי להו תרי לאוי וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי

והרי אונס דחד לאו וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר לאו דתניא אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר

כהנים קאמרת כהנים טעמא אחרינא הוא דרבי רחמנא קדושה יתירא

כתנאי לא ישאירו ממנו עד בקר בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה

רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מכלל דרבי יהודה סבר לוקין עליו

ורבי יעקב האי והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו למאי אתא

מיבעי ליה לכדתנן העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר חל ששה עשר להיות בשבת ישרפו בשבעה עשר לפי שאין דוחין לא את השבת ולא את יום טוב

ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה מאי טעמא אמר קרא והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו

אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני דאי סלקא דעתך לא מהני אמאי לקי רבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא


גלול כלפי מעלה