Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בתמוז תשע״ט | 24 יולי 2019

תמורה ה

רבא ואביי חולקים – אם מישהו עובר עבירה, האם הפעולה שעשה אפקטיבי או לא? האם לוקים על מעשה עם משמעות או האם לוקים על עצם ההעברה על מה שכתוב בתורה? הגמרא מביאה מקורות תנאיים מכל מיני נושאים כדי להקשות על שתי הדעות.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מיתיבי אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואי אמרת כיון דעבר אמימרא דרחמנא לקי הא נמי לילקי תיובתא דרבא

אמר לך שאני התם דאמר קרא כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא כל ימיו הוה אמינא איסורא הוא דעבד ליה אי בעי ליהדר ואי בעי לא ליהדר קא משמע לן

לישנא אחרינא מיתיבי אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר קתני אם ישראל הוא מחזיר תיובתא דאביי

שאני התם דרחמנא אמר כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר

ורבא אמר לך אי לא כתב רחמנא כל ימיו הוה אמינא לילקי וליהדר דהוה ליה לאו גרידא דכתיב לא יוכל לשלחה אהכי כתב קרא כל ימיו לשווייה לאונס ללא תעשה שניתק לעשה דאין לוקין עליו

והרי תורם מן הרעה על היפה דרחמנא אמר מכל חלבו

חלבו אין גירועין לא ותנן אין תורמין מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה אלמא מהני תיובתא דרבא

אמר לך רבא שאני התם כרבי אילעא דאמר רבי אילעא מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה מיכן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא ולא תשאו עליו חטא הוה אמינא הכי אמר רחמנא עביד מצוה מן המובחר ואי לא עביד חוטא לא מיקרי קא משמע לן

והרי ממין על שאינו מינו דאמר רחמנא כל חלב יצהר ליתן חלב לזה וחלב לזה ותנן אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך אביי שאני התם דאמר קרא ראשיתם ראשית לזה וראשית לזה וכן אמר רבי אילעא ראשית

ולרבא אי לאו דאמר רחמנא ראשית הוה אמינא תירוש ויצהר דכתיב בהו חלב חלב דאין תורמין מזה על זה

אבל תירוש ודגן דגן ודגן דחד חלב כתיב בהו כי תרים מהאי אהאי לא לקי כתב רחמנא ראשית ליתן חלב לזה וחלב לזה

לישנא אחרינא הא תירוש ודגן דחד חלב כתיב בהו תרים מהאי אהאי כתב רחמנא ראשית

והרי חרמים דאמר רחמנא לא ימכר ולא יגאל ותנן חרמי כהנים אין פודין אותם אלא נותנין לכהן אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דאמר רחמנא קדש קדשים הוא בהווייתו יהא


ולרבא האי הוא למעוטי בכור דתניא בבכור נאמר לא תפדה ונמכר הוא במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום

והרי תמורה דאמר רחמנא לא יחליפנו ולא ימיר אתו ותנא לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים אלמא מהני תיובתא דרבא

אמר לך שאני התם דאמר קרא והיה הוא ותמורתו יהיה קדש

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא והיה הוא ותמורתו הוה אמינא תצא זו ותכנס זו קמשמע לן

והרי בכור דאמר רחמנא לא תפדה ותנן יש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דאמר קרא הם בהווייתן יהו

ולרבא האי הם למה ליה הן קריבין ואין תמורתן קריבין

ולאביי האי סברא מנא ליה אם שור אם שה לה׳ הוא לה׳ קריב ואין תמורתו קריבה

ורבא אין הכי נמי דמההוא קרא אלא הם למה לי לימד על בכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין שקריבין לגבי מזבח

ואביי האי סברא מנא ליה מולקח מדם הפר ומדם השעיר והלא דם הפר מרובה משל שעיר מיכן לעולין שאין מבטלין זה את זה דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהו מעורבין דברי רבי יאשיה

ורבא התם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו וסבר לה כרבי יונתן

והרי מעשר דאמר רחמנא לא יגאל ותנן יש להן פדיון ולתמורותיהן חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דיליף עברה עברה מבכור

הרי הקדימה תרומה לביכורים דאמר רחמנא מלאתך ודמעך לא תאחר ותנן המקדים אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי

אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא מכל מעשרתיכם תרימו תרומה

ולאביי מיבעיא ליה כדאמר רב פפא לאביי אלא מעתה אפילו הקדימו בכרי נמי ניפטר

אמר ליה עליך אמר קרא מכל מעשרתיכם תרימו

מה ראית לרבות את הכרי ולהוציא את השיבלין מרבה אני את הכרי שישנו בכלל דיגון ומוציא אני את השיבלין שאין בכלל דיגון

והרי אלמנה לכהן גדול דרחמנא אמר אלמנה וגרושה לא יקח ותנן כל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום

שאני הכא דאמר קרא לא יחלל זרעו

ולאביי נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל אחד לו ואחד לה

והרי הקדיש בעלי מומין למזבח דרחמנא אמר כל אשר בו מום לא תקריבו ותנן המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי תיובתא דרבא

אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא ולנדר לא ירצה רצוי הוא דלא מרצה הא מיקדש קדשי

ולאביי אי דלא אמר רחמנא ולנדר לא ירצה הוה אמינא כעובר מצוה וכשר קמשמע לן

והרי מקדיש תמימין לבדק הבית דאמר רחמנא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמורה ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמורה ה

מיתיבי אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואי אמרת כיון דעבר אמימרא דרחמנא לקי הא נמי לילקי תיובתא דרבא

אמר לך שאני התם דאמר קרא כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא כל ימיו הוה אמינא איסורא הוא דעבד ליה אי בעי ליהדר ואי בעי לא ליהדר קא משמע לן

לישנא אחרינא מיתיבי אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר קתני אם ישראל הוא מחזיר תיובתא דאביי

שאני התם דרחמנא אמר כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר

ורבא אמר לך אי לא כתב רחמנא כל ימיו הוה אמינא לילקי וליהדר דהוה ליה לאו גרידא דכתיב לא יוכל לשלחה אהכי כתב קרא כל ימיו לשווייה לאונס ללא תעשה שניתק לעשה דאין לוקין עליו

והרי תורם מן הרעה על היפה דרחמנא אמר מכל חלבו

חלבו אין גירועין לא ותנן אין תורמין מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה אלמא מהני תיובתא דרבא

אמר לך רבא שאני התם כרבי אילעא דאמר רבי אילעא מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה מיכן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא ולא תשאו עליו חטא הוה אמינא הכי אמר רחמנא עביד מצוה מן המובחר ואי לא עביד חוטא לא מיקרי קא משמע לן

והרי ממין על שאינו מינו דאמר רחמנא כל חלב יצהר ליתן חלב לזה וחלב לזה ותנן אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך אביי שאני התם דאמר קרא ראשיתם ראשית לזה וראשית לזה וכן אמר רבי אילעא ראשית

ולרבא אי לאו דאמר רחמנא ראשית הוה אמינא תירוש ויצהר דכתיב בהו חלב חלב דאין תורמין מזה על זה

אבל תירוש ודגן דגן ודגן דחד חלב כתיב בהו כי תרים מהאי אהאי לא לקי כתב רחמנא ראשית ליתן חלב לזה וחלב לזה

לישנא אחרינא הא תירוש ודגן דחד חלב כתיב בהו תרים מהאי אהאי כתב רחמנא ראשית

והרי חרמים דאמר רחמנא לא ימכר ולא יגאל ותנן חרמי כהנים אין פודין אותם אלא נותנין לכהן אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דאמר רחמנא קדש קדשים הוא בהווייתו יהא


ולרבא האי הוא למעוטי בכור דתניא בבכור נאמר לא תפדה ונמכר הוא במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום

והרי תמורה דאמר רחמנא לא יחליפנו ולא ימיר אתו ותנא לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים אלמא מהני תיובתא דרבא

אמר לך שאני התם דאמר קרא והיה הוא ותמורתו יהיה קדש

ולאביי אי לאו דאמר רחמנא והיה הוא ותמורתו הוה אמינא תצא זו ותכנס זו קמשמע לן

והרי בכור דאמר רחמנא לא תפדה ותנן יש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דאמר קרא הם בהווייתן יהו

ולרבא האי הם למה ליה הן קריבין ואין תמורתן קריבין

ולאביי האי סברא מנא ליה אם שור אם שה לה׳ הוא לה׳ קריב ואין תמורתו קריבה

ורבא אין הכי נמי דמההוא קרא אלא הם למה לי לימד על בכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין שקריבין לגבי מזבח

ואביי האי סברא מנא ליה מולקח מדם הפר ומדם השעיר והלא דם הפר מרובה משל שעיר מיכן לעולין שאין מבטלין זה את זה דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהו מעורבין דברי רבי יאשיה

ורבא התם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו וסבר לה כרבי יונתן

והרי מעשר דאמר רחמנא לא יגאל ותנן יש להן פדיון ולתמורותיהן חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי

אמר לך שאני התם דיליף עברה עברה מבכור

הרי הקדימה תרומה לביכורים דאמר רחמנא מלאתך ודמעך לא תאחר ותנן המקדים אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי

אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא מכל מעשרתיכם תרימו תרומה

ולאביי מיבעיא ליה כדאמר רב פפא לאביי אלא מעתה אפילו הקדימו בכרי נמי ניפטר

אמר ליה עליך אמר קרא מכל מעשרתיכם תרימו

מה ראית לרבות את הכרי ולהוציא את השיבלין מרבה אני את הכרי שישנו בכלל דיגון ומוציא אני את השיבלין שאין בכלל דיגון

והרי אלמנה לכהן גדול דרחמנא אמר אלמנה וגרושה לא יקח ותנן כל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום

שאני הכא דאמר קרא לא יחלל זרעו

ולאביי נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל אחד לו ואחד לה

והרי הקדיש בעלי מומין למזבח דרחמנא אמר כל אשר בו מום לא תקריבו ותנן המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי תיובתא דרבא

אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא ולנדר לא ירצה רצוי הוא דלא מרצה הא מיקדש קדשי

ולאביי אי דלא אמר רחמנא ולנדר לא ירצה הוה אמינא כעובר מצוה וכשר קמשמע לן

והרי מקדיש תמימין לבדק הבית דאמר רחמנא


גלול כלפי מעלה