Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בתמוז תשע״ט | 28 יולי 2019

תמורה ט

האם תמורה תקפה במקרים מסויימים – סוג בהמה בתמורה סוג בהמה אחר? בעל מום במקום תם? בהמה שלך בעבור בהמה של מישהו אחר? כמה בהמות בעבור בהמה אחת? בהמה אחת בתמורת כמה בהמות? מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש – אם עשיתי תמורה בבהמה פעם אחת, אם אעשה פעם שנייה על אותה בהמה, האם התמורה תקפה?  לפי ר' יוחנן שאמר שלא, ר' אבין שואל מה לגבי מקרה יותר מסובך. שאלתו מופיע בשתי נוסחאות שונות בגמרא עם קושי על אביי לפי כל אחת מהנוסחאות. שאלתו גם מופיע עם אותן שתי נוסחאות בשאלה בקשר לפדיון הקדש עם חומש – האם יש מקרים שבו תצטרך הבעלים להוסיף חומש פעמיים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בוצינא טב מקרא

מתני׳ ממירין מן הצאן על הבקר ומן הבקר על הצאן ומן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין מן בעלי מומין על התמימים

שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואיזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן בהמה בבהמה מכאן שממירין מן הצאן על הבקר ומן הבקר על הצאן מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן בעלי מומין על התמימים ומן התמימים על בעלי מומין

יכול אפילו קדם מום להקדישן תלמוד לומר לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואיזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן

מאי תלמודא אמר אביי נימא קרא לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בו בטוב אחרינא למה לי שמע מינה טוב מעיקרו עושה תמורה רע מעיקרו אין עושה תמורה

רבא אמר תרווייהו טוב ייתורי מייתרי אם כן נכתוב קרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו ברע או רע בו למה לי למכתב תרוייהו טוב חד טוב אפילו בטוב נמי כי ממיר לקי ואידך טוב מעיקרו עושה תמורה רע מעיקרו אין עושה תמורה

ואביי אמר קל וחומר הוא ומה טוב ברע דעלויי קא מעלי ליה לקי טוב בטוב דכי הדדי נינהו לא כל שכן דלקי

ורבא אין עונשין מן הדין ואביי אמר לך הא לאו דינא הוא מי גרע טוב מרע

תנו רבנן לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר אתו בשל עצמו ולכתוב לא יחליפנו ולא בעי לא ימיר אתו

אי כתב הכי הוה אמינא תצא זו ותכנס זו הוא דתילקי אבל ממיר דתרווייהו קא מקדיש להו אימא לא לקי קא משמע לן

האי בשל אחרים היכי דמי אי נימא בהמה דהקדש דידיה וחולין דעלמא מי מצי מקדיש איש כי יקדש את ביתו קדש לה׳ אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ואלא בהמה דהקדש דעלמא וחולין דידיה מי מתפיס בדבר שאינו שלו

לעולם בבהמה דהקדש דעלמא וחולין דידיה כגון דאמר מריה דבהמה דהקדש כל הרוצה להמיר בבהמתו יבא וימיר

מתני׳ ממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קדש מה הוא מיוחד אף היא מיוחדת

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן בהמה בבהמה מכאן שממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר בהמה בבהמה ולא בהמה בבהמות ולא בהמות בבהמה

אמר לו מצינו בהמות שקרויה בהמה שנאמר ובהמה רבה ורבי שמעון בהמה רבה איקרי בהמה סתם לא איקרי

וטעמא דרבי שמעון משום בהמה הוא והא טעמא דרבי שמעון משום הוא מה הוא מיוחד אף תמורה מיוחדת

מעיקרא אמר להן רבי שמעון מן והיה הוא ותמורתו וכי חזא דדרשי רבנן מבהמה בבהמה אמר להם איהו מהתם נמי מצינן למילף טעמא דידי

אמר ריש לקיש מודה רבי שמעון שממירין וחוזרין וממירין מאי טעמא קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה ורבי יוחנן אמר כשם שאין ממירין שנים באחד כן אין ממירין וחוזרין וממירין

תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דריש לקיש תניא כוותיה דרבי יוחנן כשם שאין ממירין אחד בשנים כך אין ממירין וחוזרין וממירין תניא כוותיה דריש לקיש יכול כשם שאמר רבי שמעון שאין ממירין שנים באחד כך אין ממירין וחוזרין וממירין תלמוד לומר והיה הוא ותמורתו אפילו במאה

בעי רבי אבין לדברי האומר אין ממירין וחוזרין וממירין הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו


והומם וחללו על אחר ונתכפר באשם אחר וניתק לעולה מהו שימיר בו

אמר אביי מאי קא מיבעיא ליה אי שני גופים וקדושה אחת תיבעי ליה בלא מתכפר

אי שתי קדושות וגוף אחד תיבעי ליה בלא הומם

ורבי אבין חדא מגו חדא קמיבעיא ליה ואם תימצי לומר שני גופין וקדושה אחת לא משום דבההיא קדושה הא איתמר בה חדא זימנא שני גופין ושתי קדושות מהו תיקו

לישנא אחרינא בעי רבי אבין לרבי יוחנן דאמר אין ממירין וחוזרין וממירין הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו והומם וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר

נתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיחזיר וימיר

אמר אביי הי קא מיבעיא ליה קדושה אחרת באותו הגוף לא ניבעי הומם וחללו באחר אי גוף אחד [אחר] באותה קדושה לא ניבעי נתכפר באשם אחר

ורבי אבין חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה הומם וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר מי אמרינן באשם ראשון הוא דאין חוזר וממיר אבל בגוף אחד [אחר] אף על גב דקדיש אותה קדושה חוזר וממיר או דלמא כל באותה קדושה אין חוזר וממיר

ואם תימצא לומר הדין גוף אחד [אחר] כיון דבאותה קדושה קאים אין חוזר וממיר אלא נתכפר באשם אחר וניתק זה ראשון לעולה מהו שיחזיר וימיר בו

מי אמרינן כי אין ממיר וחוזר וממיר הני מילי אותו הגוף באותה קדושה אבל אותו הגוף בקדושה אחרת חוזר וממיר או דלמא אף על קדושה אחרת כיון דאותו הגוף הוא אין חוזר וממיר תיקו

אמר רבי יהושע בן לוי הקדש ראשון מוסיף חומש ואין הקדש שני מוסיף חומש

אמר רב פפא מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי אמר קרא ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית מקדיש ולא המתפיס

בעי רבי אבין הפריש אשם להתכפר בו והומם והוסיף עליו חומש וחללו חבירו ונתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיוסיף עליו חומש

אמר אביי מאי קא מיבעיא ליה אי שני גופין וקדושה אחת קא מיבעיא ליה תיבעי ליה בלא נתכפר

אי שתי קדושות וגוף אחד קא מיבעיא ליה תיבעי בלא הומם

ורבי אבין חדא מגו חדא קמיבעיא ליה אם תימצא לומר שני גופין וקדושה אחת לא משום דבההיא קדושה איתוסף בה חדא זימנא חומש שני גופין ושתי קדושות מאי תיקו

לישנא אחרינא בעי רבי אבין הפריש אשם להתכפר בו והומם וחללו על אחר והוסיף חומש נתכפרו באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיוסיף עליו חומש

אמר אביי הדין קא מיבעיא ליה אי קדושה אחרת באותו הגוף קא מיבעיא ליה לא ניבעי ליה הומם אי גוף אחד [אחר] באותה קדושה כו׳

וחללו על אחר מהו שיוסיף עליו חומש מי אמרינן באשם קמא הוא דמוסיף אבל בגוף אחד [אחר] אף על גב דקאים באותה קדושה [אין] מוסיף חומש


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

תמורה ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תמורה ט

בוצינא טב מקרא

מתני׳ ממירין מן הצאן על הבקר ומן הבקר על הצאן ומן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין מן בעלי מומין על התמימים

שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואיזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן בהמה בבהמה מכאן שממירין מן הצאן על הבקר ומן הבקר על הצאן מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן בעלי מומין על התמימים ומן התמימים על בעלי מומין

יכול אפילו קדם מום להקדישן תלמוד לומר לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואיזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן

מאי תלמודא אמר אביי נימא קרא לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בו בטוב אחרינא למה לי שמע מינה טוב מעיקרו עושה תמורה רע מעיקרו אין עושה תמורה

רבא אמר תרווייהו טוב ייתורי מייתרי אם כן נכתוב קרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו ברע או רע בו למה לי למכתב תרוייהו טוב חד טוב אפילו בטוב נמי כי ממיר לקי ואידך טוב מעיקרו עושה תמורה רע מעיקרו אין עושה תמורה

ואביי אמר קל וחומר הוא ומה טוב ברע דעלויי קא מעלי ליה לקי טוב בטוב דכי הדדי נינהו לא כל שכן דלקי

ורבא אין עונשין מן הדין ואביי אמר לך הא לאו דינא הוא מי גרע טוב מרע

תנו רבנן לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר אתו בשל עצמו ולכתוב לא יחליפנו ולא בעי לא ימיר אתו

אי כתב הכי הוה אמינא תצא זו ותכנס זו הוא דתילקי אבל ממיר דתרווייהו קא מקדיש להו אימא לא לקי קא משמע לן

האי בשל אחרים היכי דמי אי נימא בהמה דהקדש דידיה וחולין דעלמא מי מצי מקדיש איש כי יקדש את ביתו קדש לה׳ אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ואלא בהמה דהקדש דעלמא וחולין דידיה מי מתפיס בדבר שאינו שלו

לעולם בבהמה דהקדש דעלמא וחולין דידיה כגון דאמר מריה דבהמה דהקדש כל הרוצה להמיר בבהמתו יבא וימיר

מתני׳ ממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר והיה הוא ותמורתו יהיה קדש מה הוא מיוחד אף היא מיוחדת

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן בהמה בבהמה מכאן שממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר בהמה בבהמה ולא בהמה בבהמות ולא בהמות בבהמה

אמר לו מצינו בהמות שקרויה בהמה שנאמר ובהמה רבה ורבי שמעון בהמה רבה איקרי בהמה סתם לא איקרי

וטעמא דרבי שמעון משום בהמה הוא והא טעמא דרבי שמעון משום הוא מה הוא מיוחד אף תמורה מיוחדת

מעיקרא אמר להן רבי שמעון מן והיה הוא ותמורתו וכי חזא דדרשי רבנן מבהמה בבהמה אמר להם איהו מהתם נמי מצינן למילף טעמא דידי

אמר ריש לקיש מודה רבי שמעון שממירין וחוזרין וממירין מאי טעמא קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה ורבי יוחנן אמר כשם שאין ממירין שנים באחד כן אין ממירין וחוזרין וממירין

תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דריש לקיש תניא כוותיה דרבי יוחנן כשם שאין ממירין אחד בשנים כך אין ממירין וחוזרין וממירין תניא כוותיה דריש לקיש יכול כשם שאמר רבי שמעון שאין ממירין שנים באחד כך אין ממירין וחוזרין וממירין תלמוד לומר והיה הוא ותמורתו אפילו במאה

בעי רבי אבין לדברי האומר אין ממירין וחוזרין וממירין הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו


והומם וחללו על אחר ונתכפר באשם אחר וניתק לעולה מהו שימיר בו

אמר אביי מאי קא מיבעיא ליה אי שני גופים וקדושה אחת תיבעי ליה בלא מתכפר

אי שתי קדושות וגוף אחד תיבעי ליה בלא הומם

ורבי אבין חדא מגו חדא קמיבעיא ליה ואם תימצי לומר שני גופין וקדושה אחת לא משום דבההיא קדושה הא איתמר בה חדא זימנא שני גופין ושתי קדושות מהו תיקו

לישנא אחרינא בעי רבי אבין לרבי יוחנן דאמר אין ממירין וחוזרין וממירין הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו והומם וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר

נתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיחזיר וימיר

אמר אביי הי קא מיבעיא ליה קדושה אחרת באותו הגוף לא ניבעי הומם וחללו באחר אי גוף אחד [אחר] באותה קדושה לא ניבעי נתכפר באשם אחר

ורבי אבין חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה הומם וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר מי אמרינן באשם ראשון הוא דאין חוזר וממיר אבל בגוף אחד [אחר] אף על גב דקדיש אותה קדושה חוזר וממיר או דלמא כל באותה קדושה אין חוזר וממיר

ואם תימצא לומר הדין גוף אחד [אחר] כיון דבאותה קדושה קאים אין חוזר וממיר אלא נתכפר באשם אחר וניתק זה ראשון לעולה מהו שיחזיר וימיר בו

מי אמרינן כי אין ממיר וחוזר וממיר הני מילי אותו הגוף באותה קדושה אבל אותו הגוף בקדושה אחרת חוזר וממיר או דלמא אף על קדושה אחרת כיון דאותו הגוף הוא אין חוזר וממיר תיקו

אמר רבי יהושע בן לוי הקדש ראשון מוסיף חומש ואין הקדש שני מוסיף חומש

אמר רב פפא מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי אמר קרא ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית מקדיש ולא המתפיס

בעי רבי אבין הפריש אשם להתכפר בו והומם והוסיף עליו חומש וחללו חבירו ונתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיוסיף עליו חומש

אמר אביי מאי קא מיבעיא ליה אי שני גופין וקדושה אחת קא מיבעיא ליה תיבעי ליה בלא נתכפר

אי שתי קדושות וגוף אחד קא מיבעיא ליה תיבעי בלא הומם

ורבי אבין חדא מגו חדא קמיבעיא ליה אם תימצא לומר שני גופין וקדושה אחת לא משום דבההיא קדושה איתוסף בה חדא זימנא חומש שני גופין ושתי קדושות מאי תיקו

לישנא אחרינא בעי רבי אבין הפריש אשם להתכפר בו והומם וחללו על אחר והוסיף חומש נתכפרו באשם אחר וניתק זה לעולה מהו שיוסיף עליו חומש

אמר אביי הדין קא מיבעיא ליה אי קדושה אחרת באותו הגוף קא מיבעיא ליה לא ניבעי ליה הומם אי גוף אחד [אחר] באותה קדושה כו׳

וחללו על אחר מהו שיוסיף עליו חומש מי אמרינן באשם קמא הוא דמוסיף אבל בגוף אחד [אחר] אף על גב דקאים באותה קדושה [אין] מוסיף חומש


גלול כלפי מעלה