Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בסיון תשפ״ב | 19 יוני 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות קד

לימוד השבוע מוקדש ע”י רחל רכט לעילוי נשמת אביה, שלום אלימלך בן אפרים פישל יהושוע ואסתר ויינרב ז”ל.

לימוד השבוע מוקדש ע”י רבקה קוניגסברג “לכבוד חברותי בניו הייבן הלומדות דף יומי שתומכות בלימודי, במיוחד בימים הקשים.”

רבא פוסק לגבי מספר סוגים שונים של נעליים – האם ניתן להשתמש בהן בעבור חליצה. יש ויכוח אם החליצה ​​כשרה או לא אם היא נעשית ברגל שמאל או בלילה. מה שורש הוויכוח לגבי הלילה? רבה בר חייא ערך חליצה ​​בלילה עם נעלי בית העשויים בלבד קשה, ובעצמו, ולא בפני שניים או שלושה אנשים. שמואל התעצבן עליו כששמע זאת. על איזה נושא במיוחד הוא התעצבן? מוצעות שתי אפשרויות שונות. מה שורש הוויכוח לגבי רגל שמאל? שלושה מרכיבים עיקריים בטקס החליצה ​​- חליצת הנעל, יריקה ואמירת טקסט (המצוי בתורה). אילו אלמנטים נחוצים (מעכבים) ואילו לא? יש ויכוח בנוגע ליריקה. מה הדין לחרש שאינו מדבר המבצע חליצה, או קטין? יש ויכוח תנאי לגבי חליצה ​​המבוצעת לפני פחות משלושה אנשים. רבא אומר שאם הקריאה אינה מעכבת, ניתן להסיק שאילם יכול לבצע חליצה. איך זה מסתדר עם משנה הפוסלת חליצה ​​של חרש-אילם? עקב הקושי, האמירה של רבא משתנה לקריאה הפוכה (או אולי ההצהרה ההפוכה נאמרה על ידי מישהו אחר). חכמים מסרו הלכה שאם יבמה יורקת בלבד לפני אחד מהאחים, זה פוסל אותה מלקיים ייבום עם כל אחד מהאחים. לפי איזה דעה נאמר דין זה?

ושל עיר הנדחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה פסולה

אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא זקן העשוי לכבודו דלאו להילוכא עביד דבי דינא נמי לאו להילוכא עביד

אמר ליה אילו מסגי ביה שלוחא דבי דינא מי קפיד עליה דיינא

מתני׳ חלצה בלילה חליצתה כשרה ורבי אלעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ורבי אלעזר מכשיר

גמ׳ לימא בהא קמיפלגי דמר סבר מקשינן ריבים לנגעים ומר סבר לא מקשינן ריבים לנגעים

לא דכולי עלמא לא מקשינן ריבים לנגעים דאי מקשינן אפילו גמר דין בלילה נמי לא והכא בהא קמיפלגי מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא ומר סבר חליצה כגמר דין דמיא

רבה בר חייא קטוספאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעביד כיחידאה

מאי קשיא אי מוק סתמא תניא אי לילה סתמא תניא

אלא יחידי קא קשיא ליה היכי עביד ביחידי דיחידאה קתני לה דתנן חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

ואמר רב יוסף בר מניומי [אמר רב נחמן] אין הלכה כאותו הזוג ואיבעית אימא כולהו נמי יחידאה קתני להו דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה

בשמאל חליצתה כו׳ מאי טעמא דרבנן אמר עולא ילפינן רגל רגל ממצורע מה להלן דימין אף כאן דימין

ורבי אלעזר לא יליף רגל רגל ממצורע והתניא רבי אלעזר אומר מנין לרציעה שהיא באזן הימנית נאמר כאן אזן ונאמר להלן אזן מה להלן ימין אף כאן ימין

אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה

רבא אמר לעולם לא תיפוך אזן אזן מופני רגל רגל לא מופני

וכי לא מופני מאי פירכא איכא איכא למיפרך מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת

מתני׳ חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אלעזר אומר חליצתה פסולה רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה

אמר ליה רבי אלעזר ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש

החרש שנחלץ והחרשת שחלצה וחולצת לקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

גמ׳ אמר רבא השתא דאמרת קריאה לא מיעכבא לפיכך אלם ואלמת שחלצו חליצתן כשירה

תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה מאי טעמא לאו משום דלא בני קרייה נינהו לא משום דלאו בני דעה נינהו

אי הכי אלם ואלמת נמי אמר רבא אלם ואלמת בני דעה נינהו ופומייהו הוא דכאיב להו

והא אמרי דבי רבי ינאי לפי שאינו באמר ואמרה אלא כי אתמר דרבא אסיפא אתמר חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה

אמר רבא השתא דאמרת קרייה מעכבא לפיכך אלם ואלמת שחלצו חליצתן פסולה ומתניתין כרבי זירא

דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת

שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחין

מני אילימא רבי עקיבא השתא ומה במקום מצוה דאיכא למימר מידי דהוה אאימורים דכי ליתנהו לא מעכבי

וכי איתנהו מעכבי

אמר רבי עקיבא לא מעכבא מאחין איפסלא

ואלא לרבי אלעזר

והא שני דברים המתירין נינהו ושני דברים המתירין אין מעלין זה בלא זה

אלא כרבי דתניא כבשי עצרת אין מקדשין הלחם אלא בשחיטה

כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קדש הלחם שחט שלא לשמן וזרק לשמן לא קדש הלחם שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן קדוש ואינו קדוש דברי רבי

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן

ומי אמר רבי עקיבא רקיקה לא פסלה והתניא חלצה ולא

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

dm 122

טקס החליצה – דף משלהן 122

מה בדיוק נאמר בטקס החליצה? ובאיזה שפה זה צריך להיות? טקס החליצה, טקסט, מילים

יבמות קד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות קד

ושל עיר הנדחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה פסולה

אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא זקן העשוי לכבודו דלאו להילוכא עביד דבי דינא נמי לאו להילוכא עביד

אמר ליה אילו מסגי ביה שלוחא דבי דינא מי קפיד עליה דיינא

מתני׳ חלצה בלילה חליצתה כשרה ורבי אלעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ורבי אלעזר מכשיר

גמ׳ לימא בהא קמיפלגי דמר סבר מקשינן ריבים לנגעים ומר סבר לא מקשינן ריבים לנגעים

לא דכולי עלמא לא מקשינן ריבים לנגעים דאי מקשינן אפילו גמר דין בלילה נמי לא והכא בהא קמיפלגי מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא ומר סבר חליצה כגמר דין דמיא

רבה בר חייא קטוספאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעביד כיחידאה

מאי קשיא אי מוק סתמא תניא אי לילה סתמא תניא

אלא יחידי קא קשיא ליה היכי עביד ביחידי דיחידאה קתני לה דתנן חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

ואמר רב יוסף בר מניומי [אמר רב נחמן] אין הלכה כאותו הזוג ואיבעית אימא כולהו נמי יחידאה קתני להו דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה

בשמאל חליצתה כו׳ מאי טעמא דרבנן אמר עולא ילפינן רגל רגל ממצורע מה להלן דימין אף כאן דימין

ורבי אלעזר לא יליף רגל רגל ממצורע והתניא רבי אלעזר אומר מנין לרציעה שהיא באזן הימנית נאמר כאן אזן ונאמר להלן אזן מה להלן ימין אף כאן ימין

אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה

רבא אמר לעולם לא תיפוך אזן אזן מופני רגל רגל לא מופני

וכי לא מופני מאי פירכא איכא איכא למיפרך מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת

מתני׳ חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אלעזר אומר חליצתה פסולה רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה

אמר ליה רבי אלעזר ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש

החרש שנחלץ והחרשת שחלצה וחולצת לקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

גמ׳ אמר רבא השתא דאמרת קריאה לא מיעכבא לפיכך אלם ואלמת שחלצו חליצתן כשירה

תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה מאי טעמא לאו משום דלא בני קרייה נינהו לא משום דלאו בני דעה נינהו

אי הכי אלם ואלמת נמי אמר רבא אלם ואלמת בני דעה נינהו ופומייהו הוא דכאיב להו

והא אמרי דבי רבי ינאי לפי שאינו באמר ואמרה אלא כי אתמר דרבא אסיפא אתמר חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה

אמר רבא השתא דאמרת קרייה מעכבא לפיכך אלם ואלמת שחלצו חליצתן פסולה ומתניתין כרבי זירא

דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת

שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחין

מני אילימא רבי עקיבא השתא ומה במקום מצוה דאיכא למימר מידי דהוה אאימורים דכי ליתנהו לא מעכבי

וכי איתנהו מעכבי

אמר רבי עקיבא לא מעכבא מאחין איפסלא

ואלא לרבי אלעזר

והא שני דברים המתירין נינהו ושני דברים המתירין אין מעלין זה בלא זה

אלא כרבי דתניא כבשי עצרת אין מקדשין הלחם אלא בשחיטה

כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קדש הלחם שחט שלא לשמן וזרק לשמן לא קדש הלחם שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן קדוש ואינו קדוש דברי רבי

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן

ומי אמר רבי עקיבא רקיקה לא פסלה והתניא חלצה ולא

גלול כלפי מעלה