Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בתמוז תשפ״ב | 4 יולי 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות קיט

המצגת בפורמט pdf

הדף היום מוקדש ע”י שלי וג’רי גורניש לזכר נשמת נכדתם האהוב, עוז וילצ’ק.

הדף היום מוקדש ע”י הריאט הרטמן לזכר נשמת משה הרטמן.

הדף היום מוקדש ע”י גיטה ניופלד לזכר נשמת אביה יוסף בן מנחם מענדל ופעשי.

הדף היום מוקדש ע”י עדינה חג’ג’ לכבוד יום הולדתה של מרים קרזנר.

אם בעלה יצא למדינת הים עם צרתה ועדים אמרו שהוא מת, האשה צריכה להמתין עד שתגלה שאשתו לא היתה מעוברת ולא ילדה. היא לא יכולה לעשות ייבום או להתחתן עם מישהו אחר בינתיים. רבי יהושע חולק ומתיר לה להינשא. לטענת חכמים, למה שלא נלך אחרי הרוב ונניח שהיא נכנסה להריון וילדה? מבחינים בין רוב כשיש דברים בפנינו והולכים לפי הרוב כמו “תשע חנויות” לבין רוב סטטיסטי. או אולי המשנה סוברת כרבי מאיר שחושש למיעוט? הקושי להקים את המשנה כרבי מאיר הוא שהמקרה השני במשנה לא חושש למיעוט. כיצד ניתן להסביר זאת? כמה זמן האשה צריכה לחכות כדי לראות אם לצרתה נולד ילד? מדוע איננו יכולים לאפשר לה לבצע חליצה ​​מתוך ספק? גיסות ששתיהן יכלו ליפול לייבום לבעלה של השני, לא נאמנות זו לגבי זו. מה קורה במקרה שבו יש שני אחים וכל אחת טוענת שבעלה נפטר, אם נאמין אחת לשנייה, כל אחת פטורה מייבום משום שהיבם מת ואין עוד יבם. המשנה מביאה מספר תרחישים אפשריים במקרה זה.

 

מתני׳ האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה

היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת

גמ׳ מאי היא צרתה הא קא משמע לן להא צרה הוא דחיישינן אבל לצרה אחריתי לא חיישינן

לא תנשא ולא תתייבם וכו׳ בשלמא יבומי לא דדלמא מיעברא וקפגעה באשת אח דאורייתא אלא לא תנשא אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות

לימא רבי מאיר היא דחייש למיעוטא

אפילו תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא רובא דאיתיה קמן כגון תשע חנויות וסנהדרי אבל רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא

והרי קטן וקטנה דרובא דליתא קמן היא ואזלי רבנן בתר רובא דתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מה טעם אין מייבמין

אמר להם קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעים בערוה ורבנן סברי זיל בתר רובא דקטנים ורוב קטנים לאו סריסי נינהו זיל בתר רוב קטנות ורוב קטנות לאו אילונית נינהו אלא מחוורתא מתניתין רבי מאיר היא

במאי אוקימתא כרבי מאיר אימא סיפא היתה לה חמות אינה חוששת אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות מיעוט מפילות וכל היולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות סמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו ליה זכרים מיעוטא וליחוש

דלמא כיון דאיחזקה לשוק לא חייש רישא דאיחזק לייבום תייבם

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה רישא דאיסור כרת חששו סיפא דאיסור לאו לא חששו

אמר רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו אלא אמר רבא

רישא חזקה לייבום ורובא לשוק וחזקה לא עדיף כי רובא ואייתי מיעוטא דמפילות סמוך לחזקה והוה ליה פלגא ופלגא לא תנשא ולא תתייבם

סיפא חזקה לשוק ורובא לשוק והוי ליה זכרים מיעוטא דמיעוטא ומיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי מאיר

לא תנשא ולא תתייבם וכו׳ ולעולם

אמר זעירי לעצמה שלשה חדשים לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך

רבי חנינא אמר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלוץ ממה נפשך

אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה

וליצרכה דלמא איכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואמרי קשרו חלוצה לכהן

תנן ניתן לי בן במדינת הים ואמרה מת בני ואחר כך בעלי נאמנת מת בעלי ואחר כך בני אינה נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת

וליחוש דלמא אתו עדים ואמרי כדקאמרה ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה אמר רב פפא בגרושה רב חייא בריה דרב הונא אמר באמרה אני והוא נחבאנו במערה

מתני׳ שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו

לזו עדים ולזו אין עדים את שיש לה עדים אסורה ואת שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים את שיש לה בנים מותרת ואת שאין לה בנים אסורה

נתייבמו ומתו היבמין אסורות להנשא רבי אלעזר אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם

גמ׳ תנא לזו עדים ובנים ולזו לא עדים ולא בנים שתיהן מותרות

נתייבמו ומתו היבמין אסורין להנשא רבי אלעזר אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם

בעי רבא מאי טעמא דרבי אלעזר משום דקסבר צרה מעידה לחברתה או דלמא משום דהיא לא מקלקלא נפשה

למאי נפקא מינה

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

thumbnail יבמות

פרק טז: חומרי עזר למסכת יבמות (קיט)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק טז: יבמות קיט יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי להבין את התפתחות המקרים טוב יותר. מצגות…

יבמות קיט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות קיט

מתני׳ האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה

היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת

גמ׳ מאי היא צרתה הא קא משמע לן להא צרה הוא דחיישינן אבל לצרה אחריתי לא חיישינן

לא תנשא ולא תתייבם וכו׳ בשלמא יבומי לא דדלמא מיעברא וקפגעה באשת אח דאורייתא אלא לא תנשא אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות

לימא רבי מאיר היא דחייש למיעוטא

אפילו תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא רובא דאיתיה קמן כגון תשע חנויות וסנהדרי אבל רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא

והרי קטן וקטנה דרובא דליתא קמן היא ואזלי רבנן בתר רובא דתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מה טעם אין מייבמין

אמר להם קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעים בערוה ורבנן סברי זיל בתר רובא דקטנים ורוב קטנים לאו סריסי נינהו זיל בתר רוב קטנות ורוב קטנות לאו אילונית נינהו אלא מחוורתא מתניתין רבי מאיר היא

במאי אוקימתא כרבי מאיר אימא סיפא היתה לה חמות אינה חוששת אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות מיעוט מפילות וכל היולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות סמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו ליה זכרים מיעוטא וליחוש

דלמא כיון דאיחזקה לשוק לא חייש רישא דאיחזק לייבום תייבם

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה רישא דאיסור כרת חששו סיפא דאיסור לאו לא חששו

אמר רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו אלא אמר רבא

רישא חזקה לייבום ורובא לשוק וחזקה לא עדיף כי רובא ואייתי מיעוטא דמפילות סמוך לחזקה והוה ליה פלגא ופלגא לא תנשא ולא תתייבם

סיפא חזקה לשוק ורובא לשוק והוי ליה זכרים מיעוטא דמיעוטא ומיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי מאיר

לא תנשא ולא תתייבם וכו׳ ולעולם

אמר זעירי לעצמה שלשה חדשים לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך

רבי חנינא אמר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלוץ ממה נפשך

אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה

וליצרכה דלמא איכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואמרי קשרו חלוצה לכהן

תנן ניתן לי בן במדינת הים ואמרה מת בני ואחר כך בעלי נאמנת מת בעלי ואחר כך בני אינה נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת

וליחוש דלמא אתו עדים ואמרי כדקאמרה ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה אמר רב פפא בגרושה רב חייא בריה דרב הונא אמר באמרה אני והוא נחבאנו במערה

מתני׳ שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו

לזו עדים ולזו אין עדים את שיש לה עדים אסורה ואת שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים את שיש לה בנים מותרת ואת שאין לה בנים אסורה

נתייבמו ומתו היבמין אסורות להנשא רבי אלעזר אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם

גמ׳ תנא לזו עדים ובנים ולזו לא עדים ולא בנים שתיהן מותרות

נתייבמו ומתו היבמין אסורין להנשא רבי אלעזר אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם

בעי רבא מאי טעמא דרבי אלעזר משום דקסבר צרה מעידה לחברתה או דלמא משום דהיא לא מקלקלא נפשה

למאי נפקא מינה

גלול כלפי מעלה