Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ באדר ב׳ תשפ״ב | 23 מרץ 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות טז

קישור למאמר של משה סיימון שושן שהוזכר בשיעור

הדף היום מוקדש ע"י הדרן וגם על ידי משפחת שור לזכר נשמת ג'וליה קושיצקי שתרמה המון לעולם היהודי וללימוד תורה. את תהיי מאוד חסרה לנו. 

הדף היום מוקדש ע"י הרב ריימונד הררי לכבוד יום הולדתה של אשתו ויקי. שתזכי ללמוד הרבה מסתכתות עם הרבנית מישל.

השיעור היום מוקדש לרפואתה של החברותא היקרה שלנו לדף – רות לאה בת קדימה כהנא. נשמח לראותך שוב מתחזקת בע"ה ולומדת תוך כדי אימון על ההליכון ובמקביל- מתקדמת בדף היומי!

מובא מקור אחרון כדי להוכיח שאנשי בית שמאי פעלו כפי שיטתם. זהו סיפורו של רבי דוסא בן הרקינס שנחשד בכך שפסק כבית שמאי והתיר לצרת ערווה לעשות ייבום. כשהרבנים מתעמתים איתו על כך, הוא מסביר שאחיו ה"שטני" החריף הוא שפסק כך ולא הוא. הוא סובר כבית הלל, שמקורו במסורת של חגי הנביא. הוא מזכיר שתי הלכות נוספות שלימד חגאי – ארץ עמון ומואב אינה כפופה לדיני שמיטה שכן קדושת כיבוש יהושע לא נמשכה מעבר לגלות הראשונה ולכן היו מביאים את המעשר לעניים בשמיטה כדי לעזור לנזקקים. ואנשי קרדיום ותרמוד מתקבלים כגרים ואין סיבה לחשוד שהם יהודים ויש בהם חשש לממזרים. רבי יוחנן וסביא (אולי זקנים או שם שם חכם) לא קיבלו מתגיירים מתרמוד – למה לא? האם רבי יוחנן באמת סבר כך? אם גוי מתחתן עם יהודייה, האם עלינו לדאוג שהוא אולי יהודי והקידושין תקפים?

בני צרות אני מעיד לכם

תא שמע בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין שמע מינה עשו שמע מינה

גופא בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת לאחין והיה הדבר קשה לחכמים מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש

(אמר ומי ילך) ויודיעו אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו מי רבי אלעזר בן עזריה ואחריו מי רבי עקיבא הלכו ועמדו על פתח ביתו נכנסה שפחתו אמרה לו רבי חכמי ישראל באין אצלך אמר לה יכנסו ונכנסו

תפסו לרבי יהושע והושיבהו על מטה של זהב אמר לו רבי אמור לתלמידך אחר וישב אמר לו מי הוא רבי אלעזר בן עזריה אמר ויש לו בן לעזריה חבירנו

קרא עליו המקרא הזה נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם תפסו והושיבו על מטה של זהב אמר לו רבי אמור לתלמידך אחר וישב אמר לו ומי הוא עקיבא בן יוסף אמר לו אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראל

התחילו מסבבים אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת אמרו ליה צרת הבת מהו אמר להן מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבית הלל אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית שמאי

אמר להם דוסא שמעתם או בן הרכינס שמעתם אמרו ליה חיי רבי סתם שמענו אמר להם אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי

והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת אבל מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים צרת הבת אסורה

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים

תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד כשיצאו יצאו בשלשה פתחים פגע בו ברבי עקיבא אקשי ליה ואוקמיה

אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דאמר מר הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל וקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית

ומקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים איני והא תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרדויים אמר רב אשי קרתויים אתמר כדאמרי אינשי קרתויים פסולים

ואיכא דאמרי תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרתויים מאי לאו היינו קרתויים היינו קרדויים אמר רב אשי לא קרתויי לחוד וקרדויי לחוד כדאמרי אינשי קרתויי פסילי

רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו אין מקבלים גרים מן התרמודים ומי אמר רבי יוחנן הכי והתנן כל הכתמים הבאים מן הרקם טהורים

ורבי יהודה מטמא מפני שהם גרים וטועים מבין הגוים טהורים והוינן בה


קפסיק ותני מבין הגוים ואפילו מן תרמוד ואמר רבי יוחנן זאת אומרת מקבלין גרים מתרמוד

וכי תימא זאת ולא סבירא ליה והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

מתרמוד מאי טעמא לא פליגי בה רבי יוחנן וסביא חד אמר משום עבדי שלמה וחד אמר משום בנות ירושלים

בשלמא למאן דאמר משום עבדי שלמה קסבר גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר אלא למאן דאמר משום בנות ירושלים מאי היא פליגי בה רב יוסף ורבנן ותרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה

חד אמר תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי קשתויי וחד אמר תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי קשתויי בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על בנות ירושלים שנאמר נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא קודשא בריך הוא מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד אמריה מי קשיש כולי האי אלא שמע מינה שר העולם אמרו

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב ידו פרש צר על כל מחמדיה זה עמון ומואב בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על ספרי תורה אמרו זה שכתוב בו לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ ישרף באש

צוה ה׳ ליעקב סביביו צריו אמר רב כגון הומניא לפום נהרא

אמר רב יהודה אמר רב אסי גוי שקידש בזמן הזה חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוא והא כל דפריש מרובא פריש

בדוכתא דקביעי דאמר רבי אבא בר כהנא וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זה חלזון וחבור


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות טז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות טז

בני צרות אני מעיד לכם

תא שמע בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין שמע מינה עשו שמע מינה

גופא בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת לאחין והיה הדבר קשה לחכמים מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש

(אמר ומי ילך) ויודיעו אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו מי רבי אלעזר בן עזריה ואחריו מי רבי עקיבא הלכו ועמדו על פתח ביתו נכנסה שפחתו אמרה לו רבי חכמי ישראל באין אצלך אמר לה יכנסו ונכנסו

תפסו לרבי יהושע והושיבהו על מטה של זהב אמר לו רבי אמור לתלמידך אחר וישב אמר לו מי הוא רבי אלעזר בן עזריה אמר ויש לו בן לעזריה חבירנו

קרא עליו המקרא הזה נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם תפסו והושיבו על מטה של זהב אמר לו רבי אמור לתלמידך אחר וישב אמר לו ומי הוא עקיבא בן יוסף אמר לו אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראל

התחילו מסבבים אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת אמרו ליה צרת הבת מהו אמר להן מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבית הלל אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית שמאי

אמר להם דוסא שמעתם או בן הרכינס שמעתם אמרו ליה חיי רבי סתם שמענו אמר להם אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי

והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת אבל מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים צרת הבת אסורה

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים

תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד כשיצאו יצאו בשלשה פתחים פגע בו ברבי עקיבא אקשי ליה ואוקמיה

אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דאמר מר הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל וקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית

ומקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים איני והא תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרדויים אמר רב אשי קרתויים אתמר כדאמרי אינשי קרתויים פסולים

ואיכא דאמרי תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרתויים מאי לאו היינו קרתויים היינו קרדויים אמר רב אשי לא קרתויי לחוד וקרדויי לחוד כדאמרי אינשי קרתויי פסילי

רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו אין מקבלים גרים מן התרמודים ומי אמר רבי יוחנן הכי והתנן כל הכתמים הבאים מן הרקם טהורים

ורבי יהודה מטמא מפני שהם גרים וטועים מבין הגוים טהורים והוינן בה


קפסיק ותני מבין הגוים ואפילו מן תרמוד ואמר רבי יוחנן זאת אומרת מקבלין גרים מתרמוד

וכי תימא זאת ולא סבירא ליה והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

מתרמוד מאי טעמא לא פליגי בה רבי יוחנן וסביא חד אמר משום עבדי שלמה וחד אמר משום בנות ירושלים

בשלמא למאן דאמר משום עבדי שלמה קסבר גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר אלא למאן דאמר משום בנות ירושלים מאי היא פליגי בה רב יוסף ורבנן ותרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה

חד אמר תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי קשתויי וחד אמר תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי קשתויי בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על בנות ירושלים שנאמר נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא קודשא בריך הוא מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד אמריה מי קשיש כולי האי אלא שמע מינה שר העולם אמרו

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב ידו פרש צר על כל מחמדיה זה עמון ומואב בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על ספרי תורה אמרו זה שכתוב בו לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ ישרף באש

צוה ה׳ ליעקב סביביו צריו אמר רב כגון הומניא לפום נהרא

אמר רב יהודה אמר רב אסי גוי שקידש בזמן הזה חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוא והא כל דפריש מרובא פריש

בדוכתא דקביעי דאמר רבי אבא בר כהנא וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זה חלזון וחבור


גלול כלפי מעלה