Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א באדר ב׳ תשפ״ב | 24 מרץ 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות יז

המצגת בפורמט PDF

הדף היום מוקדש ע"י רנדי שוסטר לכבוד שרונה שוסטר.

הדף היום מוקדש ע"י אלן גולב וסטיבן סס לזכר נשמת אריה לייב בן אליהו ומאסי.

רב יהודה אמר בשם רב אסי שאם גוי מתחתן עם יהודייה, עלינו לדאוג שהוא אולי יהודי (מעשרת השבטים האבודים) והנישואין הם נישואין תקפים. מאילו מקומות זו בעיה? רבי יוחנן אסר עליהם להינשא בתוך הקהילה היהודית כיוון שהם עשויים להיחשב לממזרים. כששמע זאת שמואל, הוא התחיל להטיל ספק בכך. הרי ילדים שנולדו מזכרים יהודים ומנקבות לא יהודיות, אינם נחשבים ליהודים – לכן אין חשש שהם ממזרים! מדוע הוא לא דאג לאלו שנולדו לנשים יהודיות? הגמרא מתרצת שהרחמים של הנשים בדרך לגלות נבקעו ולא יכלו להיכנס להריון. אחרים אומרים ששמואל הגיב בקריאה לפתרון מיידי בסוגיה הזו והכריז על אנשי עשרת השבטים כלא-יהודים, גם אם היו למעשה יהודים. הגמרא ממשיכה לדון בערים תרמוד והרפניה שהיו ידועות כערים עם אוכלוסיה של יהודים עם בעיות בייחוס. הפרק השני מתחיל בפרטי המקרה של אח שלא היה בעולם במות אחיו, שאז נאסר על אשת האח הראשון, לו ימות בלי ילדים. אם אח אחר שהיה אז בחיים עשה מאמר עם האלמנה ואחר כך מת, אשתו האחרת של אח זה תצטרך לעשות חליצה ​​עם האח שנולד מאוחר יותר (ולא תהיה רשאית לעשות ייבום עם לוי). הסיבה לכך היא שמאמר היא רק דרבנן ולכן האישה השנייה היא צרת ערווה ברובד בדרבנן, אבל האישה היחידה מדאורייתא. הגמרא דנה בעניין לשונית במשנה. ואז היא מתייחסת למקור בתורה לדין של אשת אחיו שלא היה בעולמו. אותו פסוק משמש להגבלת ייבום לאחים מהאב. זה נדרש מגזירה שווה מבני יעקב. למה זה לא נדרש ממקומות אחרים שבהם משתמשים ב"אחים"? מהיכן נלמד שזה חל על אחים דרך האב ולא רק למי שיש אותו אבא ואמא? עד כמה יש קשר (זיקה, כלומר כאילו היו נשואים) בין הגבר והאישה הפוטנציאליים שאמורים לעסוק בייבום? למשל, אם האישה תמות לפני קיום הייבום, האם האח יהיה רשאי לשאת את אמה? האם יש הבדל בקשר אם הוא האח היחיד או אם יש אחרים? רב הונא ורב יהודה חלוקים בסוגיה זו. הגמרא שואלת מדוע השתמשו במקרים ספציפיים ולא אמרו במפורש "יש/אין זיקה".

 

זו חדייב נהר גוזן זו גינזק וערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו ניהר וחברותיה חברותיה מאן אמר שמואל כרך מושכי חידקי ודומקיא אמר רבי יוחנן וכולן לפסול

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בנך הבא מן ישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה

והאיכא בנות ואמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך גמירי דבנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרו

איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי לא זזו משם עד שעשאום גוים גמורים שנאמר בה׳ בגדו כי בנים זרים ילדו

יתיב רב יוסף אחוריה דרב כהנא ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמוד והא חריב ההיא תמוד הואי רב אשי אמר היינו תרמוד היינו תמוד אכפולי הוא דמכפל חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא ואי חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא

יתיב רב המנונא קמיה דעולא וקא הוי בשמעתא אמר מה גברא ומה גברא אי לאו דהרפניא מאתיה אכסיף אמר ליה כסף גלגלתא להיכא יהבת אמר ליה לפום נהרא אמר ליה אם כן מפום נהרא את

מאי הרפניא אמר רבי זירא הר שהכל פונין בו במתניתא תנא כל שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם אמר רבא והיא עמוקה משאול שנאמר מיד שאול אפדם ממות אגאלם ואילו פסול דידהו לית להו תקנתא

פסולי דהרפניא משום פסולי דמישון ופסולי דמישון משום פסולי דתרמוד פסולי דתרמוד משום עבדי שלמה

והיינו דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואזיל לשאול ומשאול לתרמוד ומתרמוד למישן וממישן להרפניא:

הדרן עלך חמש עשרה נשים

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה

עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת:

גמ׳ אמר רב נחמן מאן דתני ראשונה לא משתבש מאן דתני שניה לא משתבש מאן דתני


ראשונה לא משתבש מאי ראשונה ראשונה לנפילה ומאן דתני שניה לא משתבש מאי שניה שניה לנשואין מי לא עסקינן דיבם ואחר כך כנס אלא מאי שניה שניה בנשואין

אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא כי ישבו אחים יחדו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדו מיוחדים בנחלה פרט לאחיו מן האם

רבה אמר אחין מן האב יליף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם

ולילף אחוה אחוה מעריות דנין אחים מאחים ואין דנין אחים מאחיך

מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא מידי דדמי ליה אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן

ולילף אחוה אחוה מלוט דכתיב כי אנשים אחים אנחנו מסתברא מבני יעקב הוה ליה למילף משום דמפני מדהוה ליה למכתב שנים עשר עבדיך בני אבינו וכתיב אחים שמע מינה לאפנויי

ואיצטריך למכתב אחים ואיצטריך למכתב יחדו דאי כתב רחמנא אחים הוה אמינא לילף אחוה אחוה מלוט וכי תימא לא מפני לאיי אפנויי מפני מדהוה ליה למכתב רעים וכתיב אחים שמע מינה לאפנויי כתב רחמנא יחדו המיוחדים בנחלה

ואי כתב רחמנא יחדו הוה אמינא דמייחדי באבא ובאמא צריכא

והא מהיכא תיתי יבום בנחלה תלא רחמנא ונחלה מן האב ולא מן האם היא איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא דקמשתרי ערוה גביה אימא עד דמייחדי באבא ובאמא צריכא

אמר רב הונא אמר רב שומרת יבם שמתה מותר באמה אלמא קסבר אין זיקה ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה

אי הוה אמר הכי הוה אמינא הני מילי בתרי אבל בחד יש זיקה

ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה אפילו בחד אי אמר הכי הוה אמינא אפילו מחיים קמשמע לן לאחר מיתה אין מחיים לא משום דאסור לבטל מצות יבמין

תנן יבמתו שמתה מותר באחותה באחותה אין באמה לא

הוא הדין דאפילו באמה ואיידי דתנא רישא אשתו שמתה מותר באחותה באחותה אין אבל באמה לא דהויא לה איסורא דאורייתא תנא נמי סיפא מותר באחותה

ורב יהודה אמר שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ולימא הלכה כדברי האומר יש זיקה

אי הוה אמר הכי הוה אמינא הני מילי בחד אבל בתרי אין זיקה והא כי פליגי בתרי פליגי אלא אי אמר הכי


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

thumbnail יבמות

פרק ב: חומרי עזר למסכת יבמות (יז-כה)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.   לחומרים לפרק א לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד הורדות לפרק ב: יבמות כד יבמות כג יבמות כב יבמות כא יבמות כ יבמות יט יבמות יח יבמות יז יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד…

thumbnail יבמות

פרק א: חומרי עזר למסכת יבמות (ב-טז)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לחומרים לפרק ב לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד   הורדות לפרק א: יבמות ב יבמות ח יבמות ט יבמות י יבמות יב יבמות יג יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול…

יבמות יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות יז

זו חדייב נהר גוזן זו גינזק וערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו ניהר וחברותיה חברותיה מאן אמר שמואל כרך מושכי חידקי ודומקיא אמר רבי יוחנן וכולן לפסול

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בנך הבא מן ישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה

והאיכא בנות ואמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך גמירי דבנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרו

איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי לא זזו משם עד שעשאום גוים גמורים שנאמר בה׳ בגדו כי בנים זרים ילדו

יתיב רב יוסף אחוריה דרב כהנא ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמוד והא חריב ההיא תמוד הואי רב אשי אמר היינו תרמוד היינו תמוד אכפולי הוא דמכפל חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא ואי חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא

יתיב רב המנונא קמיה דעולא וקא הוי בשמעתא אמר מה גברא ומה גברא אי לאו דהרפניא מאתיה אכסיף אמר ליה כסף גלגלתא להיכא יהבת אמר ליה לפום נהרא אמר ליה אם כן מפום נהרא את

מאי הרפניא אמר רבי זירא הר שהכל פונין בו במתניתא תנא כל שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם אמר רבא והיא עמוקה משאול שנאמר מיד שאול אפדם ממות אגאלם ואילו פסול דידהו לית להו תקנתא

פסולי דהרפניא משום פסולי דמישון ופסולי דמישון משום פסולי דתרמוד פסולי דתרמוד משום עבדי שלמה

והיינו דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואזיל לשאול ומשאול לתרמוד ומתרמוד למישן וממישן להרפניא:

הדרן עלך חמש עשרה נשים

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה

עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת:

גמ׳ אמר רב נחמן מאן דתני ראשונה לא משתבש מאן דתני שניה לא משתבש מאן דתני


ראשונה לא משתבש מאי ראשונה ראשונה לנפילה ומאן דתני שניה לא משתבש מאי שניה שניה לנשואין מי לא עסקינן דיבם ואחר כך כנס אלא מאי שניה שניה בנשואין

אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא כי ישבו אחים יחדו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדו מיוחדים בנחלה פרט לאחיו מן האם

רבה אמר אחין מן האב יליף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם

ולילף אחוה אחוה מעריות דנין אחים מאחים ואין דנין אחים מאחיך

מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא מידי דדמי ליה אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן

ולילף אחוה אחוה מלוט דכתיב כי אנשים אחים אנחנו מסתברא מבני יעקב הוה ליה למילף משום דמפני מדהוה ליה למכתב שנים עשר עבדיך בני אבינו וכתיב אחים שמע מינה לאפנויי

ואיצטריך למכתב אחים ואיצטריך למכתב יחדו דאי כתב רחמנא אחים הוה אמינא לילף אחוה אחוה מלוט וכי תימא לא מפני לאיי אפנויי מפני מדהוה ליה למכתב רעים וכתיב אחים שמע מינה לאפנויי כתב רחמנא יחדו המיוחדים בנחלה

ואי כתב רחמנא יחדו הוה אמינא דמייחדי באבא ובאמא צריכא

והא מהיכא תיתי יבום בנחלה תלא רחמנא ונחלה מן האב ולא מן האם היא איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא דקמשתרי ערוה גביה אימא עד דמייחדי באבא ובאמא צריכא

אמר רב הונא אמר רב שומרת יבם שמתה מותר באמה אלמא קסבר אין זיקה ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה

אי הוה אמר הכי הוה אמינא הני מילי בתרי אבל בחד יש זיקה

ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה אפילו בחד אי אמר הכי הוה אמינא אפילו מחיים קמשמע לן לאחר מיתה אין מחיים לא משום דאסור לבטל מצות יבמין

תנן יבמתו שמתה מותר באחותה באחותה אין באמה לא

הוא הדין דאפילו באמה ואיידי דתנא רישא אשתו שמתה מותר באחותה באחותה אין אבל באמה לא דהויא לה איסורא דאורייתא תנא נמי סיפא מותר באחותה

ורב יהודה אמר שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ולימא הלכה כדברי האומר יש זיקה

אי הוה אמר הכי הוה אמינא הני מילי בחד אבל בתרי אין זיקה והא כי פליגי בתרי פליגי אלא אי אמר הכי


גלול כלפי מעלה