Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ באדר ב׳ תשפ״ב | 9 מרץ 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות ב

 מסכת יבמות סימניה (לחצו כאן)

 

מסכת יבמות מוקדשת ע”י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן.

הלימוד השבוע מוקדש ע”י סורי דויס-שטרן לכבוד אירוסין של בנה וחתונה של בתה.

הדף היום מוקדש ע”י הריאט הרטמן לזכר נשמת פרופסור דיאן אשטון.

הדף היום מוקדש ע”י נעמי פרזיגר ודבי גביר לזכר נשמת חברתן רותי גרינברג.

אם גבר נשוי מת מבלי להביא ילדים לעולם, אשתו מחוייבת להינשא לאחיו (נישואי ייבום) על מנת לקיים את שמו של אחיו המת. אולם, אם יש לו אח אחד ואח זה במקרה נאסר על האשה בגלל אחד מ-15 יחסים אסורים (עריות) המתוארים במשנה, היא תהיה פטורה מייבום ותהיה רשאית להינשא לכל אדם אחר. לא רק שהיא מותרת ללא ייבום, אלא שאם היו לו נשים אחרות, הן גם פטורים מייבום. אם היה אח שלישי שהאשה המדוברת לא הייתה אסורה לו, והאשה השנייה של האח הראשון (צרתה) מתייבמת אליו, ואז הוא מת בלי ילדים, האשה הראשונה, הצרה וגם צרתה (אשר היתה נשואה לאח השלישי), כולם פטורות מייבום עם האח השני (זה שהאשה הראשונה נאסרה לו מקודם). אולם אם האשה הראשונה מתה לפני הבעל, אז הקשר האסור כבר אינו קיים והנשים האחרות יהיו מותרות (ולכן מחוייבות) להתייבם עם האח. כל ההלכות הללו נדרשות ממקרה של “אחות אשתו” – אם כן, מדוע מתחילה המשנה ב”בתו” ולא במקרה של “אחות אשתו”?

המצגת בפורמט PDF. יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי להבין את התפתחות המקרים טוב יותר.

יבמות ב- הקרים 1-9

יבמות ב – מקרים 10-15

מתני׳ חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם

ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו

ובת בנה ובת בתה חמותו ואם חמותו ואם חמיו

אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו

ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם

וכולן אם מתו או מיאנו

או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות

ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו

כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה

אפילו הן מאה

כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת מתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת

וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת

גמ׳ מכדי כולהו מאחות אשה ילפינן ליתני אחות אשה ברישא

וכי תימא תנא חומרי חומרי נקט ורבי שמעון היא דאמר שריפה חמורה

אי הכי ליתני חמותו ברישא דעיקר שריפה בחמותו כתיבא ועוד בתר חמותו ליתני כלתו דבתר שריפה סקילה חמורה

אלא בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

ייבום וחליצה - דף משלהן פרק 108

ייבום וחליצה – דף משלהן פרק 108

חמוטל ושירה פותחת את סדר נשים ומסכת ייבמות     ייבום, חליצה, סדר נשים, מסכת יבמות

thumbnail יבמות

פרק א: חומרי עזר למסכת יבמות (ב-טז)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לחומרים לפרק ב לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד   הורדות לפרק א: יבמות ב יבמות ח יבמות ט יבמות י יבמות יב יבמות יג יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול…

WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.22.48

הקדמה למסכת יבמות

השיעור מוקדש ע”י ולרי אדלר לכבוד האחיינית, ד”ר איילת הופמן ליבזון.  “בדומה לכל מי שכבר למדו את ההקדמות הקודמות של איילת, אני מצפה לשמוע את סקירתה על מסכת יבמות. זה תענוג נוסף עבורי, במסע שלי עם הדרן והדף היומי.”

יבמות ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות ב

מתני׳ חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם

ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו

ובת בנה ובת בתה חמותו ואם חמותו ואם חמיו

אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו

ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם

וכולן אם מתו או מיאנו

או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות

ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו

כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה

אפילו הן מאה

כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת מתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת

וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת

גמ׳ מכדי כולהו מאחות אשה ילפינן ליתני אחות אשה ברישא

וכי תימא תנא חומרי חומרי נקט ורבי שמעון היא דאמר שריפה חמורה

אי הכי ליתני חמותו ברישא דעיקר שריפה בחמותו כתיבא ועוד בתר חמותו ליתני כלתו דבתר שריפה סקילה חמורה

אלא בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה

גלול כלפי מעלה