Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באדר ב׳ תשפ״ב | 29 מרץ 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות כב

מצגת בפורמט PDF

הדף היום מוקדש ע”י רושל חייפץ לרפואת הרב חיים צבי בן דבורה.

הדף היום מוקדש ע”י ג’וש בליקר לכבוד אשתו עטרה ביום הנשיאין שלהם.

הדף היום מוקדש ע”י ברנדה קורן ועכסה ווינברג לכבוד יום הולדתה ה-15 היום של טליה קורן, נכדתנו “המשותפת” שהתחילה בקיץ האחרון ללמוד דף יומי. “אנחנו אוהבות אותך מאד, וגם גאות בך.”

האם אשתו של הדוד רבה מצד אביו או הדודה רבה שהיא אחותו של אבי אביו אסורה? למרות שהוא אינו ברשימת היחסים האסורים מדרבנן בברייתא, נראה שהוא נמנה עם אלו שלא נכללו ברשימה, אך אמורים היו להיות שם. כל אלה ברשימתו של רבי חייא גם לא הופיעו ברשימה. אמימר מתיר את המקרים של הדודה רבה ורב הלל הקשה עליו על סמך רשימה של מר בן רבנא שהיו לו 16 – כנראה, שמונה של הברייתא, שש של רבי חייא והשניים הללו (דודה רבה). בסופו של דבר הם מוסיפים עוד אחד ומחברים את שני אלה כדי להגיע לשש עשרה. אבל בסוף, הרשימה של רבנא נדחית מכיוון שהוא לא חתם עליה ולכן היא נחשבת לא אמינה. מובאת רשימת היחסים האסורים על פי ההלכה של ר’ חייא ונשאלות לגביה כמה שאלות. האם הגזירות דרבנן בערוה (שניות) רלוונטיות לאלו שהתגיירו, שכן ברגע שהם מתגיירים, הם נחשבים כנולדים מחדש ולא קשורים למעשה לקרוביהם? האם אפשר לקבל עדים ממתגייר ואחיו? האם זה משנה אם הם אחים מהמא או אחים מהאבא? כל האחים דרך האב חייבים בייבום, אפילו ממזרים, אבל לא מי שנולד לאישה לא יהודיה או לשפחה כנענית. כל ילד פוטר את אשת האב מייבום, גם אם הילד הוא ממזר. ממזר נחשב לילד של אביו לכל דבר ועניין, כגון, כהן יכול להיטמא לו במותו והילד מחויב בעונש מוות על הכאה או קללה של ההורה. אבל האם הדין הזה נכון רק למי שמקיים את התורה ולא לחוטאים, כמו מי שהוליד ממזר? אם מישהו שוכב עם אחותו שגם היא אחותו דרך האמא והאבא, האם הוא מקבל עונש על שני איסורים – אחותו ובת אשת אביו? זה נושא לוויכוח ומובאות ומוסברות הקריאות השונות של הפסוקים לפי כל דעה.

הנך תרתי דדמיין להדדי כחדא חשיב להו והא שיתסרי והא מכל מקום לדידי חזיין לן דכתיבן לאיסורא אמר ליה וליטעמיך אי הוה כתיב להיתירא מי הוות סמכת עלייהו דמר בריה דרבנא מי חתים עלייהו השתא נמי דכתיב לאיסורא לאו מר בריה דרבנא חתים עלייהו

תני דבי רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה

אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא למעלה דקחשיב לה לאשתו ומאי שנא למטה דלא קחשיב לה לאשתו למעלה דאיסורא מכח אשתו קא אתי חשיב לה למטה דאיסורא לאו מכח אשתו קאתי לא קחשיב לה

והא בן אשתו ובת אשתו דאיסורא מכח אשתו קאתי ולא חשיב לה איידי דתנא שלשה דורות למטה דידיה ולא חשבה תנא נמי שלשה דורות למטה דידה ולא חשבה

אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי רבי חייא יש להן הפסק או אין להם הפסק

תא שמע דאמר רב ארבע נשים יש להם הפסק ותו לא דלמא כי קאמר רב לההיא מתניתא תא שמע שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא דלמא משלישי ואילך מרביעי ואילך

אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר בעו במערבא גזרו שניות בגרים או לא גזרו שניות בגרים

אמר ליה השתא ומה ערוה גופה אי לאו שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה לא גזרו בהו רבנן שניות מיבעיא

אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחין מן האם נמי מעידין לכתחלה

ומאי שנא מעריות ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

מתני׳ מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הגויה מי שיש לו בן מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן הגויה

גמ׳ מכל מקום לאתויי מאי אמר רב יהודה לאתויי ממזר פשיטא אחיו הוא מהו דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן כשרין ולא פסולין אף כאן כשרין ולא פסולין קא משמע לן

ואימא הכי נמי כיון דלענין יבום מיפטר נפטר

מיזקק נמי זקיק

ואחיו הוא לכל דבר למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו

פשיטא אחיו הוא סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב כי אם לשארו הקרוב אליו ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב לא יטמא בעל בעמיו להחלו יש בעל שמטמא ויש בעל שאין מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואין מטמא לאשתו פסולה

הכי נמי מטמא הוא לאח כשר ואין מטמא לאח פסול קא משמע לן ואימא הכי נמי התם לאפוקי קיימא הכא אחיו הוא

חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הגויה מאי טעמא אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה

מי שיש לו בן מכל מקום פוטר וכו׳ מכל מקום לאתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר מאי טעמא דאמר קרא ובן אין לו עיין עליו

וחייב על מכתו אמאי קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך

כדאמר רב פנחס משמיה דרב פפא בעושה תשובה הכא נמי כשעשה תשובה

והאי בר תשובה הוא והתנן שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא

תנו רבנן הבא על אחותו והיא בת אשת אביו חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביו רבי יוסי בן יהודה אומר אינו חייב אלא משום אחותו בלבד ולא מפני בת אשת אביו

מאי טעמייהו דרבנן אמרי מכדי כתיב ערות אחותך בת אביך או בת אמך ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא למה לי שמע מינה לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו

ורבי יוסי ברבי יהודה אמר קרא אחותך היא משום אחותו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו

ורבנן האי אחותך היא מאי עבדי ליה מיבעי להו לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו לומר שאין מזהירין מן הדין

ורבי יוסי ברבי יהודה אם כן לכתוב רחמנא אחותך היא למה לי משום אחותך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו

ורבנן אף על גב דכתיב אחותך איצטריך למכתב היא שלא תאמר בעלמא מזהירין מן הדין

וכי תימא אחותך דכתב רחמנא למה לי מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא כתב רחמנא היא

ורבי יוסי ברבי יהודה אם כן ליכתביה רחמנא לאחותך היא באידך קרא

ורבי יוסי ברבי יהודה האי בת אשת אביך מאי עביד ליה מיבעי ליה מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה וגויה שאין אישות לאביך בה

ואימא פרט לאחותו מאנוסה ההיא לא מצית אמרת מדרבא

דרבא רמי כתיב ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה הא בת בנה דידה ובת בתה דידה שרי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה הא כיצד

כאן באונסין כאן בנשואין

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

דף משלהן- ממזר 110

ממזר – דף משלהן 110

?מה זה ממזר? ואיך זה קשור ליבמות   ממזר, יבם, חליצה

thumbnail יבמות

פרק ב: חומרי עזר למסכת יבמות (יז-כה)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.   לחומרים לפרק א לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד הורדות לפרק ב: יבמות כד יבמות כג יבמות כב יבמות כא יבמות כ יבמות יט יבמות יח יבמות יז יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד…

thumbnail יבמות

פרק א: חומרי עזר למסכת יבמות (ב-טז)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לחומרים לפרק ב לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד   הורדות לפרק א: יבמות ב יבמות ח יבמות ט יבמות י יבמות יב יבמות יג יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול…

יבמות כב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות כב

הנך תרתי דדמיין להדדי כחדא חשיב להו והא שיתסרי והא מכל מקום לדידי חזיין לן דכתיבן לאיסורא אמר ליה וליטעמיך אי הוה כתיב להיתירא מי הוות סמכת עלייהו דמר בריה דרבנא מי חתים עלייהו השתא נמי דכתיב לאיסורא לאו מר בריה דרבנא חתים עלייהו

תני דבי רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה

אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא למעלה דקחשיב לה לאשתו ומאי שנא למטה דלא קחשיב לה לאשתו למעלה דאיסורא מכח אשתו קא אתי חשיב לה למטה דאיסורא לאו מכח אשתו קאתי לא קחשיב לה

והא בן אשתו ובת אשתו דאיסורא מכח אשתו קאתי ולא חשיב לה איידי דתנא שלשה דורות למטה דידיה ולא חשבה תנא נמי שלשה דורות למטה דידה ולא חשבה

אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי רבי חייא יש להן הפסק או אין להם הפסק

תא שמע דאמר רב ארבע נשים יש להם הפסק ותו לא דלמא כי קאמר רב לההיא מתניתא תא שמע שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא דלמא משלישי ואילך מרביעי ואילך

אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר בעו במערבא גזרו שניות בגרים או לא גזרו שניות בגרים

אמר ליה השתא ומה ערוה גופה אי לאו שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה לא גזרו בהו רבנן שניות מיבעיא

אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחין מן האם נמי מעידין לכתחלה

ומאי שנא מעריות ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

מתני׳ מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הגויה מי שיש לו בן מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן הגויה

גמ׳ מכל מקום לאתויי מאי אמר רב יהודה לאתויי ממזר פשיטא אחיו הוא מהו דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן כשרין ולא פסולין אף כאן כשרין ולא פסולין קא משמע לן

ואימא הכי נמי כיון דלענין יבום מיפטר נפטר

מיזקק נמי זקיק

ואחיו הוא לכל דבר למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו

פשיטא אחיו הוא סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב כי אם לשארו הקרוב אליו ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב לא יטמא בעל בעמיו להחלו יש בעל שמטמא ויש בעל שאין מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואין מטמא לאשתו פסולה

הכי נמי מטמא הוא לאח כשר ואין מטמא לאח פסול קא משמע לן ואימא הכי נמי התם לאפוקי קיימא הכא אחיו הוא

חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הגויה מאי טעמא אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה

מי שיש לו בן מכל מקום פוטר וכו׳ מכל מקום לאתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר מאי טעמא דאמר קרא ובן אין לו עיין עליו

וחייב על מכתו אמאי קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך

כדאמר רב פנחס משמיה דרב פפא בעושה תשובה הכא נמי כשעשה תשובה

והאי בר תשובה הוא והתנן שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא

תנו רבנן הבא על אחותו והיא בת אשת אביו חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביו רבי יוסי בן יהודה אומר אינו חייב אלא משום אחותו בלבד ולא מפני בת אשת אביו

מאי טעמייהו דרבנן אמרי מכדי כתיב ערות אחותך בת אביך או בת אמך ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא למה לי שמע מינה לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו

ורבי יוסי ברבי יהודה אמר קרא אחותך היא משום אחותו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו

ורבנן האי אחותך היא מאי עבדי ליה מיבעי להו לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו לומר שאין מזהירין מן הדין

ורבי יוסי ברבי יהודה אם כן לכתוב רחמנא אחותך היא למה לי משום אחותך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו

ורבנן אף על גב דכתיב אחותך איצטריך למכתב היא שלא תאמר בעלמא מזהירין מן הדין

וכי תימא אחותך דכתב רחמנא למה לי מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא כתב רחמנא היא

ורבי יוסי ברבי יהודה אם כן ליכתביה רחמנא לאחותך היא באידך קרא

ורבי יוסי ברבי יהודה האי בת אשת אביך מאי עביד ליה מיבעי ליה מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה וגויה שאין אישות לאביך בה

ואימא פרט לאחותו מאנוסה ההיא לא מצית אמרת מדרבא

דרבא רמי כתיב ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה הא בת בנה דידה ובת בתה דידה שרי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה הא כיצד

כאן באונסין כאן בנשואין

גלול כלפי מעלה