Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב | 30 מרץ 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות כג

רבי יוסי בר יהודה דרש מהפסוק "בת אשת אביך" שבו יש לשון אישות, להוציא מקרה של בת שנולדה מאביו עם שפחה כנענית או אישה לא יהודייה – שהיא לא נחשבת כאחותו לעריות. הגמרא שואלת מדוע מקרה זה לא נחשב אחותו, אך, אחרים שגם בהם אין אישות, נחשבים כאחותו, כגון, אחות שנולדה מחוץ לנישואין או ממערכת יחסים אסורה (חייבי לאוים או כרת). בסופו של דבר, רק האשה הלא יהודייה נדרשת מהפסוק "בת אשת אביך" ופסוק אחר משמש להוציא מקרה של שפחה. מהיכן דורשים חכמים את הדין לגבי אישה לא יהודייה (שכן הם משתמשים ב"בת אשת אביך" כדי ללמד שמי שיש לו יחסים עם אחותו שהיא גם בת אשת אביו נענש כפול)? הם דורשים את זה מהפסוק שאומר לא להשיא את בנותיך לגויים כיון שהם יסירו את בנך (נכדך) מהדרך. זה הפסוק שממנו אנו למדים שיהדותו של ילד עוברת על ידי האם. זה מוביל אותנו לומר שאם לגבר יש ילד עם אישה לא יהודייה, הילד אינו יהודי ולכן אינו נחשב לאחותו. אם אדם קידש אישה ואינו בטוח אם הוא קידש אותה או את אחותה, הוא צריך להתגרש משניהם. אם הוא מת בלי ילדים לפני שהוא מתגרש ממנה, אחיו עושה חליצה ​​לכל אחת. אם יש לו שני אחים, אחד עושה חליצה ​​עם אחת הנשים ואז השני יכול לעשות ייבום עם השנייה. מה אם שני האחים יתחתנו עם האחיות (אחד עם אחת והשני עם השנייה)? מה אם כל התרחישים האלה התרחשו עם שני גברים שונים שכל אחד קידש את אחת מהאחיות אבל לא יודע איזה מהם? המשנה מציגה את כל התרחישים במקרה הקודם, אבל עם שניים. הגמרא מנסה לבדוק אם אפשר ללמוד משהו ממשנתנו האם יש תוקף לקידושין שלא נמסרו לביאה, מקרה שבו אסור לגבר ולאישה לקיים יחסים זה עם זה.

ואימא פרט לחייבי לאוין אמר רב פפא חייבי לאוין תפשי בהו קדושין

דכתיב כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה ואמר רחמנא כי תהיין

ואימא פרט לחייבי כריתות אמר רבא אמר קרא ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ בין שאומרים לו לאביך קיים בין שאומרים לו לאביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא

אימא בין שאומר לו אביך קיים בין שאומר לו אביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא לרבות אחותו משפחה וגויה אמר קרא בת אשת אביך מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה וגויה

ומה ראית מסתברא חייבי כריתות הוה ליה לרבות שכן תפסי בהן קדושין לעלמא

אדרבה שפחה וגויה הוה ליה לרבות דאי מגיירה לדידיה נמי תפסי בה קדושין לכי מגיירה גופא אחרינא היא

ורבנן למעוטי שפחה וגויה מנא להו נפקא להו מהאשה וילדיה תהיה לאדוניה

ורבי יוסי ברבי יהודה חד בשפחה וחד בגויה וצריכי דאי אשמעינן שפחה משום דאין לה חייס אבל גויה דאית לה חייס אימא לא

ואי אשמעינן גויה משום דלא שייכא במצות אבל שפחה דשייכא במצות אימא לא צריכא

ורבנן אשכחן שפחה גויה מנא להו וכי תימא נילף משפחה הנהו מצרך צריכי

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה

אמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך לימא קסבר רבינא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר נהי דממזר לא הוי כשר נמי לא הוי ישראל פסול מיקרי

האי בשבעה אומות כתיב כי יסיר לרבות כל המסירים

הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מנא להו מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי ברבי יהודה רבי שמעון היא:


מתני׳ מי שקידש אחת משתי אחיות ואין יודע אי זה מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן

היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם

שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן

לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה

קדמו שנים וחלצו לא ייבמו השנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם:

גמ׳ שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין

הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואינו יודע ולא קתני ואינו ידוע שמע מינה

מאי קא משמע לן סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

שנים שקדשו שתי אחיות וכו׳: שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין ידוע שמע מינה

ומאי קא משמע לן סיפא איצטריכא ליה מתו לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם

פשיטא היינו רישא מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד קא משמע לן

ודוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק:

לזה שנים ולזה שנים וכו׳: הא תו למה לי היינו הך מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה קא משמע לן

מאי שנא מהא דתנן ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות

הכי השתא


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

דף משלהן- ממזר 110

ממזר – דף משלהן 110

?מה זה ממזר? ואיך זה קשור ליבמות   ממזר, יבם, חליצה

thumbnail יבמות

פרק ב: חומרי עזר למסכת יבמות (יז-כה)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.   לחומרים לפרק א לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד הורדות לפרק ב: יבמות כד יבמות כג יבמות כב יבמות כא יבמות כ יבמות יט יבמות יח יבמות יז יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד…

thumbnail יבמות

פרק א: חומרי עזר למסכת יבמות (ב-טז)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לחומרים לפרק ב לחומרים לפרק ג  לחומרים לפרק ד   הורדות לפרק א: יבמות ב יבמות ח יבמות ט יבמות י יבמות יב יבמות יג יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול…

יבמות כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות כג

ואימא פרט לחייבי לאוין אמר רב פפא חייבי לאוין תפשי בהו קדושין

דכתיב כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה ואמר רחמנא כי תהיין

ואימא פרט לחייבי כריתות אמר רבא אמר קרא ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ בין שאומרים לו לאביך קיים בין שאומרים לו לאביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא

אימא בין שאומר לו אביך קיים בין שאומר לו אביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא לרבות אחותו משפחה וגויה אמר קרא בת אשת אביך מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה וגויה

ומה ראית מסתברא חייבי כריתות הוה ליה לרבות שכן תפסי בהן קדושין לעלמא

אדרבה שפחה וגויה הוה ליה לרבות דאי מגיירה לדידיה נמי תפסי בה קדושין לכי מגיירה גופא אחרינא היא

ורבנן למעוטי שפחה וגויה מנא להו נפקא להו מהאשה וילדיה תהיה לאדוניה

ורבי יוסי ברבי יהודה חד בשפחה וחד בגויה וצריכי דאי אשמעינן שפחה משום דאין לה חייס אבל גויה דאית לה חייס אימא לא

ואי אשמעינן גויה משום דלא שייכא במצות אבל שפחה דשייכא במצות אימא לא צריכא

ורבנן אשכחן שפחה גויה מנא להו וכי תימא נילף משפחה הנהו מצרך צריכי

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה

אמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך לימא קסבר רבינא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר נהי דממזר לא הוי כשר נמי לא הוי ישראל פסול מיקרי

האי בשבעה אומות כתיב כי יסיר לרבות כל המסירים

הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מנא להו מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי ברבי יהודה רבי שמעון היא:


מתני׳ מי שקידש אחת משתי אחיות ואין יודע אי זה מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן

היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם

שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן

לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה

קדמו שנים וחלצו לא ייבמו השנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם:

גמ׳ שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין

הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואינו יודע ולא קתני ואינו ידוע שמע מינה

מאי קא משמע לן סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

שנים שקדשו שתי אחיות וכו׳: שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין ידוע שמע מינה

ומאי קא משמע לן סיפא איצטריכא ליה מתו לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם

פשיטא היינו רישא מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד קא משמע לן

ודוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק:

לזה שנים ולזה שנים וכו׳: הא תו למה לי היינו הך מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה קא משמע לן

מאי שנא מהא דתנן ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות

הכי השתא


גלול כלפי מעלה