Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בניסן תשפ״ב | 5 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות כט

המצגת בפורמט pdf

מה הדין אם שתי נשים שהן קרובות זו לזו (שגבר לא יכול לשאת את שתיהן) נופלות לאח אחד לייבום. האם הן פטורות או שצריכות חליצה? יש ויכוח במשנה. המשנה מפרטת מקרים אחרים על בסיס מקרה זה הדומות מאוד לאלו שבמשנת יבמות כו כגון אם אחד היתה ערוה או איסור מצוה. מדוע הם חוזרים כאן אם ההגיון והדין זה אותו דבר כמו במשנה הקודמת? בבית שמאי ובית הלל חולקים על תוקפה של מאמר, במיוחד במקרה של אחות זקוקתו. רבי אלעזר מנסה להבין עד כמה חזקה מאמר לפי בית שמאי – האם זה קנין גמור או שמא רק מספיק חזק כדי למנוע מאחותה של האשה שאיתה עשתה מאמר להיקשר אליו אם בעלה היה אחיו ומת? מובא גרסה אחרת של רבי אלעזר הרומזת שאולי אפילו לא מספיק להיפטר מהזיקה של אחותה. אולם הצעה זו נדחית בהתבסס על הדין במשנתנו. רבה שואל אם מאמר לפי בית שמאי הוא כמו אירוסין או נישואין. מה הרלוונטיות של השאלה שלו? הגמרא מנסה לענות על השאלה אך ללא הצלחה. אם לפי ר’ אלעזר, מאמר רק דוחה צרתה אך לא יותר, למה יכול הבעל להפר נדריה? שתי תשובות הובאו.

והא אמר רבי שמעון שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות

גזירה משום איסור מצוה דעלמא

הא תינח איהי אחותה מאי איכא למימר גזירה אחותה משום לתא דידה

והא גבי ערוה לא גזרינן שאני ערוה דמגמר גמירי לה אינשי וקלא אית לה

מתני׳ שלשה אחין שנים נשואים שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני

בית שמאי אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה זו היא שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו

גמ׳ זו היא למעוטי מאי למעוטי הך דרבי יהושע דלא עבדינן כוותיה אלא אי כרבן גמליאל אי כרבי אלעזר

אמר רבי אלעזר לא תימא מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור דאי בעי לאפוקי סגי לה בגיטא אלא מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד

אמר רבי אבין אף אנן נמי תנינא בית שמאי אומרים יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא

ואי סלקא דעתך מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה

אלא מאי דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה

אלא מאי אית לך למימר מאמר דהתירא דחי דאיסורא לא דחי הכי נמי מאמר אפילו למאן דאמר מאמר קונה קנין גמור מאמר דהתירא קני דאיסורא לא קני

רב אשי מתני הכי אמר רבי אלעזר לא תימא מאמר לבית שמאי דחי דחייה גמורה וצרתה חליצה נמי לא בעיא אלא דוחה ומשייר הוא

אמר רבי אבין אף אנן נמי תנינא בית שמאי אומרים יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא ואי סלקא דעתך מאמר לבית שמאי דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה ואלא הא קתני בית שמאי אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה

אלא יבמה דחזיא לכולהו חזיא למקצתה יבמה דלא חזיא לכולהו לא חזיא למקצתה

בעי רבה מאמר לבית שמאי נישואין עושה או אירוסין עושה אמר ליה אביי למאי הלכתא

אילימא ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה השתא ארוסה בעלמא תני רבי חייא אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה עבד בה מאמר מיבעיא

ואלא לענין מסירה לחופה מאי נישואין עושה ולא בעיא מסירה לחופה או דלמא אירוסין עושה ובעיא מסירה לחופה

אמר ליה השתא לא עבד בה מאמר כתיב יבמה יבא עליה בעל כרחה עבד בה מאמר מיבעיא

אמר ליה שאני אומר כל העושה מאמר ביבמתו פרחה ממנו זיקת יבמין וחלה עליה זיקת אירוסין מאי

תא שמע שומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

והוינן בה בשלמא רבי עקיבא סבר אין זיקה אפילו לחד לרבי יהושע לחד יש זיקה לתרי אין זיקה אלא לרבי אליעזר נהי נמי דקסבר יש זיקה בשלמא לחד מיפר אלא לתרי אמאי

ואמר רבי אמי (בר אהבה) הכא במאי עסקינן כגון דעבד בה מאמר ובית שמאי היא דאמר מאמר קונה קנין גמור

אי אמרת בשלמא נישואין עושה משום הכי מיפר אלא אי אמרת אירוסין עושה היכי מצי מיפר והתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירים נדריה אמר רב נחמן בר יצחק מאי מיפר מיפר בשותפות

ולרבי אלעזר דאמר מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד אמאי מיפר בשותפות אמר לך רבי אלעזר אימר דאמרי אנא אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד דלא סגי לה בגיטא אלא בעי נמי חליצה להפר נדריה מי אמרינן

ואיבעית אימא אמר לך רבי אלעזר ולרב נחמן בר יצחק מי ניחא מי קתני יפרו יפר קתני אלא הכא במאי עסקינן שעמדה בדין ופסקו לה מזונות משלו

וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

dm 111

דף משלהן 111 – קידושי ספק

 “הרי את מקודשת לי” – מה זה קידושי ספק ואיך נמנעים מהם קידושי ספק

thumbnail יבמות

פרק ג: חומרי עזר למסכת יבמות (כו-לה)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרק א לפרק ב לפרק ד הורדות לפרק ג: יבמות לב יבמות לא יבמות ל יבמות כט יבמות כח יבמות כז יבמות כו יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא…

יבמות כט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות כט

והא אמר רבי שמעון שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות

גזירה משום איסור מצוה דעלמא

הא תינח איהי אחותה מאי איכא למימר גזירה אחותה משום לתא דידה

והא גבי ערוה לא גזרינן שאני ערוה דמגמר גמירי לה אינשי וקלא אית לה

מתני׳ שלשה אחין שנים נשואים שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני

בית שמאי אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה זו היא שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו

גמ׳ זו היא למעוטי מאי למעוטי הך דרבי יהושע דלא עבדינן כוותיה אלא אי כרבן גמליאל אי כרבי אלעזר

אמר רבי אלעזר לא תימא מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור דאי בעי לאפוקי סגי לה בגיטא אלא מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד

אמר רבי אבין אף אנן נמי תנינא בית שמאי אומרים יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא

ואי סלקא דעתך מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה

אלא מאי דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה

אלא מאי אית לך למימר מאמר דהתירא דחי דאיסורא לא דחי הכי נמי מאמר אפילו למאן דאמר מאמר קונה קנין גמור מאמר דהתירא קני דאיסורא לא קני

רב אשי מתני הכי אמר רבי אלעזר לא תימא מאמר לבית שמאי דחי דחייה גמורה וצרתה חליצה נמי לא בעיא אלא דוחה ומשייר הוא

אמר רבי אבין אף אנן נמי תנינא בית שמאי אומרים יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא ואי סלקא דעתך מאמר לבית שמאי דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה ואלא הא קתני בית שמאי אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה

אלא יבמה דחזיא לכולהו חזיא למקצתה יבמה דלא חזיא לכולהו לא חזיא למקצתה

בעי רבה מאמר לבית שמאי נישואין עושה או אירוסין עושה אמר ליה אביי למאי הלכתא

אילימא ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה השתא ארוסה בעלמא תני רבי חייא אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה עבד בה מאמר מיבעיא

ואלא לענין מסירה לחופה מאי נישואין עושה ולא בעיא מסירה לחופה או דלמא אירוסין עושה ובעיא מסירה לחופה

אמר ליה השתא לא עבד בה מאמר כתיב יבמה יבא עליה בעל כרחה עבד בה מאמר מיבעיא

אמר ליה שאני אומר כל העושה מאמר ביבמתו פרחה ממנו זיקת יבמין וחלה עליה זיקת אירוסין מאי

תא שמע שומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

והוינן בה בשלמא רבי עקיבא סבר אין זיקה אפילו לחד לרבי יהושע לחד יש זיקה לתרי אין זיקה אלא לרבי אליעזר נהי נמי דקסבר יש זיקה בשלמא לחד מיפר אלא לתרי אמאי

ואמר רבי אמי (בר אהבה) הכא במאי עסקינן כגון דעבד בה מאמר ובית שמאי היא דאמר מאמר קונה קנין גמור

אי אמרת בשלמא נישואין עושה משום הכי מיפר אלא אי אמרת אירוסין עושה היכי מצי מיפר והתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירים נדריה אמר רב נחמן בר יצחק מאי מיפר מיפר בשותפות

ולרבי אלעזר דאמר מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד אמאי מיפר בשותפות אמר לך רבי אלעזר אימר דאמרי אנא אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד דלא סגי לה בגיטא אלא בעי נמי חליצה להפר נדריה מי אמרינן

ואיבעית אימא אמר לך רבי אלעזר ולרב נחמן בר יצחק מי ניחא מי קתני יפרו יפר קתני אלא הכא במאי עסקינן שעמדה בדין ופסקו לה מזונות משלו

וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת

גלול כלפי מעלה