Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בניסן תשפ״ב | 8 אפריל 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לב

המצגת בפורמט pdf

הדף היום מוקדש ע"י בלינדה קרייקי לזכר נשמת אסתר בת יהודה נוסן הכוהן.

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי באומל שוורץ לכבוד יום הולדת של הבת שלה, בקי.

אם אישה עושה מאמר כדי לקיים לאחר מכן ייבום עם אחיו של בעלה שנפטר, ואז הוא נפטר, האם היא יכולה לעשות ייבום עם אח שלישי? חכמים אומרים לא כי היא נופלת לייבום משני גברים שונים וזה אסור. רבי שמעון מתיר כיוון שהוא אינו רואה במאמר אקט משמעותי ולכן היא מקיימת ייבום רק לבעלה הראשון. מה אם הבעל יבטל את המאמר על ידי גט, האם היא מותרת אז לפי חכמים או לא? אם שני אחים מתחתנים עם שתי אחיות ואחרי שהאח הראשון נפטר ללא ילדים, האחות הנשואה לאח השני מתה. אשתו של הראשון אינה יכולה לעשות ייבום כפי שנאסרה בזמן שנפלה לייבום. מדוע מוזכרת משנה זו – כבר למדנו זאת במשנה ביבמות ל?! אם מקיימים יחסים עם אישה שהיא גם אשת אחיו וגם אחות אשתו, האם הוא חייב בעבור שני האיסורים או רק אחד? רבי שמעון אומר אחד, רבי יוסי אומר שניים. אבל במקום אחר אומר רבי יוסי מקבלים רק עונש אחד אפילו אם היו שתי עבירות שכן איסור לא חל על איסור. איך נוכל לפתור את זה? מובאות שתי תשובות. רבי אבהו סובר שרבי יוסי אומר שבאיסור מוסיף איסור חל על איסור אך לא באיסור כולל. רבא מסביר את זה בצורה אחרת. האם זה מקור לוויכוח גם בקרב תנאים?

 

ומקצתו חלוץ

ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי

אלא גזירה דילמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה

אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפה בבעלת גט

איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי טעמא מאי דעבד בה שקליה:

מתני׳ שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואחר כך מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

גמ׳ פשיטא השתא ומה התם דלא מידחיא מהאי ביתא לגמרי אמרת לא הכא דקא מידחיא מהאי ביתא לגמרי לא כל שכן תנא הא תנא ברישא והך חזיא להיתירא ושריא והדר חזיא לאיסורא ואיידי דחביבה ליה אקדמה ומשנה לא זזה ממקומה

תנו רבנן בא עליה חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר אינו חייב אלא משום אשת אח בלבד והא תניא רבי שמעון אומר אינו חייב אלא משום אחות אשה בלבד

לא קשיא כאן שנשא חי ואחר כך נשא מת כאן שנשא מת ואחר כך נשא חי

ורבי שמעון היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי כיון דאיסור אחות אשה לא חייל תתייבם יבומי

אמר רב אשי איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאי אי פקע איסור אשת אח אתי איסור אחות אשה וחייל והילכך לא פקע

וסבר רבי יוסי איסור חל על איסור והא תניא עבר עבירה שיש בה שתי מיתות נידון בחמורה רבי יוסי אומר נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו

ותניא כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו אשת איש ונעשית חמותו נידון באשת איש


אמר רבי אבהו מודה רבי יוסי באיסור מוסיף

תינח היכא דנשא חי ואחר כך נשא מת מגו דאתוסף איסור לגבי אחים אתוסף איסור לגבי דידיה

אלא היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי מאי איסור מוסיף איכא

וכי תימא מגו דאיתסר בכולהו אחוותא האי איסור כולל הוא

אלא אמר רבא מעלה אני עליו כאילו עשה שתים ואינו חייב אלא אחת וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן מעלה אני עליו כאילו עשה שתים ואינו חייב אלא אחת מאי נפקא מינה לקברו בין רשעים גמורים

ובפלוגתא דאיתמר זר ששימש בשבת רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון שבת לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא לזרים יש כאן משום זרות ויש כאן משום שבת התחיל בר קפרא לדון שבת לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא זרות

בעל מום ששימש בטומאה רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון טומאה לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים תמימים הותרה לכהנים תמימים הותרה ולא לבעלי מומין יש כאן משום בעלי מומין ויש כאן משום טומאה התחיל בר קפרא לדון טומאה לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום בעל מום

זר שאכל מליקה רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון נבלה לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא לזרים יש כאן משום זרות ויש כאן משום מליקה התחיל בר קפרא לדון נבלה לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום זרות


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

dm 111

דף משלהן 111 – קידושי ספק

 "הרי את מקודשת לי" – מה זה קידושי ספק ואיך נמנעים מהם קידושי ספק

יבמות לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לב

ומקצתו חלוץ

ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי

אלא גזירה דילמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה

אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפה בבעלת גט

איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי טעמא מאי דעבד בה שקליה:

מתני׳ שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואחר כך מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

גמ׳ פשיטא השתא ומה התם דלא מידחיא מהאי ביתא לגמרי אמרת לא הכא דקא מידחיא מהאי ביתא לגמרי לא כל שכן תנא הא תנא ברישא והך חזיא להיתירא ושריא והדר חזיא לאיסורא ואיידי דחביבה ליה אקדמה ומשנה לא זזה ממקומה

תנו רבנן בא עליה חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר אינו חייב אלא משום אשת אח בלבד והא תניא רבי שמעון אומר אינו חייב אלא משום אחות אשה בלבד

לא קשיא כאן שנשא חי ואחר כך נשא מת כאן שנשא מת ואחר כך נשא חי

ורבי שמעון היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי כיון דאיסור אחות אשה לא חייל תתייבם יבומי

אמר רב אשי איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאי אי פקע איסור אשת אח אתי איסור אחות אשה וחייל והילכך לא פקע

וסבר רבי יוסי איסור חל על איסור והא תניא עבר עבירה שיש בה שתי מיתות נידון בחמורה רבי יוסי אומר נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו

ותניא כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו אשת איש ונעשית חמותו נידון באשת איש


אמר רבי אבהו מודה רבי יוסי באיסור מוסיף

תינח היכא דנשא חי ואחר כך נשא מת מגו דאתוסף איסור לגבי אחים אתוסף איסור לגבי דידיה

אלא היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי מאי איסור מוסיף איכא

וכי תימא מגו דאיתסר בכולהו אחוותא האי איסור כולל הוא

אלא אמר רבא מעלה אני עליו כאילו עשה שתים ואינו חייב אלא אחת וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן מעלה אני עליו כאילו עשה שתים ואינו חייב אלא אחת מאי נפקא מינה לקברו בין רשעים גמורים

ובפלוגתא דאיתמר זר ששימש בשבת רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון שבת לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא לזרים יש כאן משום זרות ויש כאן משום שבת התחיל בר קפרא לדון שבת לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא זרות

בעל מום ששימש בטומאה רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון טומאה לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים תמימים הותרה לכהנים תמימים הותרה ולא לבעלי מומין יש כאן משום בעלי מומין ויש כאן משום טומאה התחיל בר קפרא לדון טומאה לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום בעל מום

זר שאכל מליקה רבי חייא אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת

התחיל רבי חייא לדון נבלה לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא לזרים יש כאן משום זרות ויש כאן משום מליקה התחיל בר קפרא לדון נבלה לכל נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום זרות


גלול כלפי מעלה