Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ בניסן תשפ״ב | 9 אפריל 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לג

 

מובאים שלושה פירושים שונים להסביר מה הוויכוח בין רבי חייא ובר קפרא בשלושת המקרים בברייתא. האם התלבטו האם איסור חל על איסור לגבי איסור כולל לפי רבי יוסי? או שמא לגבי מקרה ששני האיסורים באו בו זמנית (בת אחת) ולפי רבי יוסי? או כששניהם בבת אחת, אבל לדעת רבי שמעון? הגמרא מנתחת את האפשרויות השונות ודוחה את שתי הראשונות. מהו איסור שעליו עבד בשבת במקדש שזר עבד בבית המקדש בשבת? אם שני גברים ארסו שתי נשים והם החליפו אותן לאחר הקידושין, מה יקרה אם כל אחד לוקח הביתה את אשתו של השני? הגמרא קובעת שהמשנה ודאי התכוונה למקרה בו זה נעשה בשגגה.

במאי קמיפלגי באיסור כולל ואליבא דרבי יוסי רבי חייא סבר רבי יוסי באיסור כולל מיחייב תרתי בר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא

ומאי איסור כולל איכא הכא בשלמא זר מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה אתיא לה שבת מגו דקא מיתסר במלאכה מיתסר נמי בעבודה

בעל מום מעיקרא שרי באכילה ואסור בעבודה איטמי ליה מגו דקא מיתסר באכילה מיתסר נמי בעבודה אלא מליקה בבת אחת היא דמשכחת לה באיסור כולל לא משכחת לה

אלא קמיפלגי באיסור בבת אחת ואליבא דרבי יוסי רבי חייא סבר רבי יוסי באיסור בת אחת מיחייב תרתי ובר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא

והכא מאי איסור בת אחת איכא הכא זר ששימש בשבת כגון דאייתי שתי שערות בשבת דהויא להו זרות ושבת בהדי הדדי

בעל מום נמי כגון דאייתי שתי שערות ואיטמי ליה דהויא ליה בעל מום וטומאה בהדי הדדי אי נמי שחתך אצבעו בסכין טמאה

בשלמא לרבי חייא כי אתנייה לדידיה אליבא דרבי יוסי כי אתנייה לבר קפרא אליבא דרבי שמעון אלא לבר קפרא רבי חייא שקורי קא משקר

אלא קמיפלגי באיסור בת אחת ואליבא דרבי שמעון בשלמא לרבי חייא קא מישתבע לאפוקי לרבי שמעון מחזקיה אלא לבר קפרא למה ליה לאשתבועי קשיא

בשלמא לבר קפרא כי אתנייה רבי לדידיה אליבא דרבי שמעון כי אתנייה לרבי חייא אליבא דרבי יוסי אלא לרבי חייא בר קפרא שקורי קא משקר

אמר לך רבי חייא כי אתנייה רבי לדידיה תרתי לפטור אתנייה


ואיסור כולל אתנייה ואליבא דרבי שמעון וחזיא לבר קפרא לזר שאכל מליקה ואיידי דדמיא לה ערבה בהדייהו ועיין בה ולא אשכח אלא בבת אחת

וסבר מדהא בבת אחת הא נמי בבת אחת ומדהנך לפטור הנך נמי לפטור

מיתיבי זר ששימש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה יש כאן משום זרות ומשום שבת ומשום בעל מום ומשום טומאה דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד ואילו מליקה שיירה

למאן שיירה אילימא לרבי יוסי השתא רבי יוסי באיסור כולל מיחייב שתים באיסור בת אחת מיבעיא אלא לאו לרבי שמעון ובאיסור כולל הוא דפטר אבל באיסור בבת אחת מיחייב תיובתא דבר קפרא תיובתא

זר ששימש בשבת במאי אי בשחיטה שחיטה בזר כשרה ואי בקבלה והולכה טלטול בעלמא הוא

אי בהקטרה והאמר רבי יוסי הבערה ללאו יצאתה

אמר רב אחא בר יעקב בשחיטת פרו של כהן גדול וכדברי האומר שחיטת פרו של כהן גדול בזר פסולה אי הכי מאי איריא זר אפילו כהן הדיוט נמי שזר אצלו קאמר

מתקיף לה רב אשי מידי חטאות קתני או לאוי קתני אלא איסורי בעלמא קא חשיב למאי נפקא מינה לקוברו בין רשעים גמורים:

מתני׳ שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין משום אשת אח ואם היו אחיות משום אשה אל אחותה ואם היו נדות משום נדה

ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירים אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:

גמ׳ החליפו מידי ברשיעי עסקינן ותו הא דתני רבי חייא הרי כאן שש עשרה חטאות אי במזיד מי איכא קרבן אמר רב יהודה תני הוחלפו

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא אם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואי במזיד מי שריא הא לא קשיא פיתוי קטנה אונס נינהו ואונס בישראל מישרא שרי

אלא דקתני מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן הא לאו מעוברות שריין ואי במזיד מי שרי אלא לאו שמע מינה הוחלפו שמע מינה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות לג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לג

במאי קמיפלגי באיסור כולל ואליבא דרבי יוסי רבי חייא סבר רבי יוסי באיסור כולל מיחייב תרתי בר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא

ומאי איסור כולל איכא הכא בשלמא זר מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה אתיא לה שבת מגו דקא מיתסר במלאכה מיתסר נמי בעבודה

בעל מום מעיקרא שרי באכילה ואסור בעבודה איטמי ליה מגו דקא מיתסר באכילה מיתסר נמי בעבודה אלא מליקה בבת אחת היא דמשכחת לה באיסור כולל לא משכחת לה

אלא קמיפלגי באיסור בבת אחת ואליבא דרבי יוסי רבי חייא סבר רבי יוסי באיסור בת אחת מיחייב תרתי ובר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא

והכא מאי איסור בת אחת איכא הכא זר ששימש בשבת כגון דאייתי שתי שערות בשבת דהויא להו זרות ושבת בהדי הדדי

בעל מום נמי כגון דאייתי שתי שערות ואיטמי ליה דהויא ליה בעל מום וטומאה בהדי הדדי אי נמי שחתך אצבעו בסכין טמאה

בשלמא לרבי חייא כי אתנייה לדידיה אליבא דרבי יוסי כי אתנייה לבר קפרא אליבא דרבי שמעון אלא לבר קפרא רבי חייא שקורי קא משקר

אלא קמיפלגי באיסור בת אחת ואליבא דרבי שמעון בשלמא לרבי חייא קא מישתבע לאפוקי לרבי שמעון מחזקיה אלא לבר קפרא למה ליה לאשתבועי קשיא

בשלמא לבר קפרא כי אתנייה רבי לדידיה אליבא דרבי שמעון כי אתנייה לרבי חייא אליבא דרבי יוסי אלא לרבי חייא בר קפרא שקורי קא משקר

אמר לך רבי חייא כי אתנייה רבי לדידיה תרתי לפטור אתנייה


ואיסור כולל אתנייה ואליבא דרבי שמעון וחזיא לבר קפרא לזר שאכל מליקה ואיידי דדמיא לה ערבה בהדייהו ועיין בה ולא אשכח אלא בבת אחת

וסבר מדהא בבת אחת הא נמי בבת אחת ומדהנך לפטור הנך נמי לפטור

מיתיבי זר ששימש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה יש כאן משום זרות ומשום שבת ומשום בעל מום ומשום טומאה דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד ואילו מליקה שיירה

למאן שיירה אילימא לרבי יוסי השתא רבי יוסי באיסור כולל מיחייב שתים באיסור בת אחת מיבעיא אלא לאו לרבי שמעון ובאיסור כולל הוא דפטר אבל באיסור בבת אחת מיחייב תיובתא דבר קפרא תיובתא

זר ששימש בשבת במאי אי בשחיטה שחיטה בזר כשרה ואי בקבלה והולכה טלטול בעלמא הוא

אי בהקטרה והאמר רבי יוסי הבערה ללאו יצאתה

אמר רב אחא בר יעקב בשחיטת פרו של כהן גדול וכדברי האומר שחיטת פרו של כהן גדול בזר פסולה אי הכי מאי איריא זר אפילו כהן הדיוט נמי שזר אצלו קאמר

מתקיף לה רב אשי מידי חטאות קתני או לאוי קתני אלא איסורי בעלמא קא חשיב למאי נפקא מינה לקוברו בין רשעים גמורים:

מתני׳ שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין משום אשת אח ואם היו אחיות משום אשה אל אחותה ואם היו נדות משום נדה

ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירים אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:

גמ׳ החליפו מידי ברשיעי עסקינן ותו הא דתני רבי חייא הרי כאן שש עשרה חטאות אי במזיד מי איכא קרבן אמר רב יהודה תני הוחלפו

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא אם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואי במזיד מי שריא הא לא קשיא פיתוי קטנה אונס נינהו ואונס בישראל מישרא שרי

אלא דקתני מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן הא לאו מעוברות שריין ואי במזיד מי שרי אלא לאו שמע מינה הוחלפו שמע מינה


גלול כלפי מעלה