Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בניסן תשפ״ב | 10 אפריל 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י שרון הירש לכבוד בתה, כלותיה ונכדותיה. 

הדף היום מוקדש על ידי ריקי ואלן זיביט לעילוי נשמת פריידל בת מאיר ורבקה. 

לאחר שדנה בדעותיהם השונות של רבי שמעון ורבי יוסי לגבי פעולות שעלולות לגרור איסורים מרובים (מתי איסור חל על איסור), הגמרא משייכת את משנתנו לדעת רבי מאיר הסובר כי במקרים של איסור הכולל, איסור מוסיף ואיסור בת אחת, איסור חל על איסור. כך מוכיח משנה בכריתות לגבי טמא שאכל ביום הכיפורים חלב מקרבן שהיה נותר שעליה חייב להביא ארבע קרבנות חטאת וקרבן אשם אחד. רבי מאיר שם מוסיף שאם היה בשבת והאדם אכל אותו ביציאה מרשות לרשות, היו חייבים גם בגלל שבת. מקרה זה כולל את כל שלושת הסוגים. כיצד מתייחסות הדעות השונות בטעה בדבר מצוה לדברי משנתינו? הגמרא מציעה אלטרנטיבה שאפשר להסביר את המשנה גם לפי רבי שמעון אם אפשר להסביר שכל האיסורים חלו בבת אחת. רב עמרם מביא תרחיש אפשרי בו זה יכול להיות. יש הנחה שנשים לא יכולות (או סביר להניח שלא) להיכנס להריון בפעם הראשונה שהן מקיימות יחסים. אם כן, מדוע פוסקת המשנה שהאשה צריכה להמתין שלושה חודשים לפני שתחזור לבעלה? מובאת תשובה לשאלה. הגמרא שואלת לגבי תמר שנכנה להריון מהיחסים הראשונים שלה. ראשית, הגמרא מסבירה איך אנחנו יודעים שהיא היתה עדיין בתולה כשהיתה עם יהודה. ולאחר מכן, עונים על השאלה. נדונה סוגיה נוספת בנושא טומאה המתייחסת על הנחה זו לגבי הביאה הראשונה. רבי יוחנן אמר שאישה שהיתה נשואה והנישואים הסתיימו והיא המתינה יותר מעשר שנים עד שנישאה בשנית, כבר לא תוכל להיכנס להריון. עם זאת, רב נחמן מגביל זאת למי שלא היתה לה רצון להינשא בשנית בתקופה זו. מובאים כמה מקרים שבהם זה קרה, כולל נישואי בת רב חסדא לרבא שהתחתנו לאחר שעברו עשר שנים לאחר שנפטר בעלה הראשון, רמי בר חמא, ובכל זאת היא ילדה ילדים מאותם נישואים. אילו נשים לא צריכות לחכות שלושה חודשים לפני שהם מתחתנות מחדש?

ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת

אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד

טמא שאכל חלב והוא נותר מן מוקדשין ביום הכפורים

רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב אמרו לו אינו מן השם

ורבי מאיר אליבא דמאן אי אליבא דרבי יהושע האמר טעה בדבר מצוה פטור אלא אליבא דרבי אליעזר

איבעית אימא לעולם אליבא דרבי יהושע כי קאמר רבי יהושע טעה בדבר מצוה פטור הני מילי גבי תינוקות דזמנו בהול אבל האי כיון דאין זמנו בהול לא

והרי תרומה דאין זמנו בהול וקפטר דתנן היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר

הא איתמר עלה אמר רב ביבי בר אביי הכא בתרומה בערב הפסח עסקינן דזמנה בהול

ואי בעית אימא באיסור בת אחת ואליבא דרבי שמעון

בשלמא כולהו משכחת להו דשוינהו שליח ושוו אינהו שליח ופגע שליח בשליח אלא נדות היכי משכחת לה

אמר רב עמרם אמר רב בשופעות מתוך שלשה עשר לאחר שלשה עשר לאחיובי אינהו מתוך שנים עשר לאחר שנים עשר לחיובי אינהי:

מפרישים אותן: והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שבעלו ושנו ואלא הא דתנא רבי חייא הרי כאן שש עשרה חטאות תלתין ותרתין הויין

וליטעמיך לרבי אליעזר דמחייב על כל כח וכח טובא הויין אלא דבכח ראשון קחשיב הכי נמי דביאה ראשונה קחשיב

אמר ליה רבא לרב נחמן


והא תמר בביאה ראשונה איעברא אמר ליה תמר באצבע מעכה דאמר רבי יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן ולמה נקרא שמן תמר על שם תמר שמעכה באצבעה והא הוו ער ואונן ער ואונן שמשו שלא כדרכן

מיתיבי כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי רבי אליעזר אמרו לו הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן

כמעשה ער ואונן ולא כמעשה ער ואונן כמעשה ער ואונן דכתיב והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה

בשלמא אונן דכתיב ביה ושחת ארצה אלא ער מנלן אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב וימת גם אותו אף הוא באותו מיתה מת בשלמא אונן משום לא לו יהיה הזרע אלא ער מאי טעמא עבד הכי כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה

תנו רבנן אותה פרט לכלה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים פרט לשלא כדרכה אמר ליה הון בריה דרב נחמן לרב נחמן לימא קא סבר רבי יהודה התורה חסה על תכשיטי כלה אמר ליה לפי שאין אשה מתעברת מביאה ראשונה

במאי קמיפלגי רבנן סברי שכבת זרע פרט להעראה אותה פרט לשלא כדרכה ורבי יהודה סבר שלא כדרכה והעראה משכבת זרע נפקא אותה פרט לכלה

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה יולדת אמר רב נחמן לא שנו אלא שאין דעתה להנשא אבל דעתה להנשא מתעברת אמר ליה רבא לבת רב חסדא קא מרנני רבנן אבתריך אמרה ליה אנא דעתאי עלך הואי

ההיא דאתיא לקמיה דרב יוסף אמרה לו רבי אנא שהיתי אחר בעלי עשר שנים וילדתי אמר לה בתי אל תוציאי לעז על דברי חכמים אמרה ליה לגוי נבעלתי

אמר שמואל וכולן צריכות להמתין שלשה חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת קטנה אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין שלשה חדשים

ובמאי אי במיאון והאמר שמואל דלא בעיא ואי בגט האמרה שמואל חדא זימנא דאמר שמואל מיאנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות לד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לד

ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת

אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד

טמא שאכל חלב והוא נותר מן מוקדשין ביום הכפורים

רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב אמרו לו אינו מן השם

ורבי מאיר אליבא דמאן אי אליבא דרבי יהושע האמר טעה בדבר מצוה פטור אלא אליבא דרבי אליעזר

איבעית אימא לעולם אליבא דרבי יהושע כי קאמר רבי יהושע טעה בדבר מצוה פטור הני מילי גבי תינוקות דזמנו בהול אבל האי כיון דאין זמנו בהול לא

והרי תרומה דאין זמנו בהול וקפטר דתנן היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר

הא איתמר עלה אמר רב ביבי בר אביי הכא בתרומה בערב הפסח עסקינן דזמנה בהול

ואי בעית אימא באיסור בת אחת ואליבא דרבי שמעון

בשלמא כולהו משכחת להו דשוינהו שליח ושוו אינהו שליח ופגע שליח בשליח אלא נדות היכי משכחת לה

אמר רב עמרם אמר רב בשופעות מתוך שלשה עשר לאחר שלשה עשר לאחיובי אינהו מתוך שנים עשר לאחר שנים עשר לחיובי אינהי:

מפרישים אותן: והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שבעלו ושנו ואלא הא דתנא רבי חייא הרי כאן שש עשרה חטאות תלתין ותרתין הויין

וליטעמיך לרבי אליעזר דמחייב על כל כח וכח טובא הויין אלא דבכח ראשון קחשיב הכי נמי דביאה ראשונה קחשיב

אמר ליה רבא לרב נחמן


והא תמר בביאה ראשונה איעברא אמר ליה תמר באצבע מעכה דאמר רבי יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן ולמה נקרא שמן תמר על שם תמר שמעכה באצבעה והא הוו ער ואונן ער ואונן שמשו שלא כדרכן

מיתיבי כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי רבי אליעזר אמרו לו הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן

כמעשה ער ואונן ולא כמעשה ער ואונן כמעשה ער ואונן דכתיב והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה

בשלמא אונן דכתיב ביה ושחת ארצה אלא ער מנלן אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב וימת גם אותו אף הוא באותו מיתה מת בשלמא אונן משום לא לו יהיה הזרע אלא ער מאי טעמא עבד הכי כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה

תנו רבנן אותה פרט לכלה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים פרט לשלא כדרכה אמר ליה הון בריה דרב נחמן לרב נחמן לימא קא סבר רבי יהודה התורה חסה על תכשיטי כלה אמר ליה לפי שאין אשה מתעברת מביאה ראשונה

במאי קמיפלגי רבנן סברי שכבת זרע פרט להעראה אותה פרט לשלא כדרכה ורבי יהודה סבר שלא כדרכה והעראה משכבת זרע נפקא אותה פרט לכלה

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה יולדת אמר רב נחמן לא שנו אלא שאין דעתה להנשא אבל דעתה להנשא מתעברת אמר ליה רבא לבת רב חסדא קא מרנני רבנן אבתריך אמרה ליה אנא דעתאי עלך הואי

ההיא דאתיא לקמיה דרב יוסף אמרה לו רבי אנא שהיתי אחר בעלי עשר שנים וילדתי אמר לה בתי אל תוציאי לעז על דברי חכמים אמרה ליה לגוי נבעלתי

אמר שמואל וכולן צריכות להמתין שלשה חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת קטנה אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין שלשה חדשים

ובמאי אי במיאון והאמר שמואל דלא בעיא ואי בגט האמרה שמואל חדא זימנא דאמר שמואל מיאנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות


גלול כלפי מעלה