Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ בניסן תשפ״ב | 11 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לה

מובאות שתי גרסאות שונות לדברי שמואל באיזה מקרה לא צריכה אישה להמתין שלושה חודשים לפני שמתחתנת. האם מדובר בשפחה כנענית שמשתחררת או גיורת שהם קטינים או הכוונה אליהם, אבל מעל גיל 12? אם האמירה שלו מתייחסת לנשים מבוגרות, אז ניתן לגבי קטנות ישראליות אין צורך להמתין. למה? כנראה מדובר בזנות וזנות בקטנה לא שכיח. אם כן, מדוע איננו מודאגים מכך ששפחה משוחררת או גיורת לא עסקו בזנות? אנו מניחים שהם משתמשים באמצעי מניעת הריון, כפי שרואים בדעת רבי יוסי. למה אנחנו יכולים להניח את זה? המשנה הזכירה שכהנות שהוחלפו בטעות לאחר הנישואין נפסלות מהכהונה. מה זה אומר? הפרק הרביעי מתחיל במקרה שבו בוצעו חליצה ​​או ייבום ואז הבינו שהאישה בהריון. בדרך כלל מחכים שלושה חודשים לפני שעושים ייבום או חליצה ​​מסיבה זו, אבל המשנה דנה במקרה שלא המתינו. אם התינוק לא שורד, החליצה ​​או הייבום תקפים רטרואקטיבית. אם התינוק שרד, המעשה חליצה היה חסר ערך ואין לו השלכות לאיסור יחסים עם כל אחד מקרוביו ולא לפסלה לכהונה. אולם אם נערך ייבום, יצטרכו להיפרד (ללא גט, כיון שהנישואין היו פסולים) ולהביא קרבן חטאת. אם לא ברור למי שייך הילד, אנו גורמים לבני הזוג להיפרד, הילד בסדר לא משנה מה, שכן בכל מקרה נולד לאב לגיטימי ובני הזוג צריכים להביא קורבן אשם תלוי. רבי יוחנן וריש לקיש מתווכחים אם האישה צריכה לעשות שוב חליצה ​​אם הייתה בהריון כשעשתה חליצה ​​והתינוק לא שרד. כל אחד מסביר את גישתו ומועלות שאלות כנגד כל דעה ממשנתנו.

 

וגזרו רבנן קטנה משום גדולה

ומי גזרינן קטנה משום גדולה והתנן אם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד אמר רב גידל אמר רב הוראת שעה היתה מכלל דהואי אלא כהוראת שעה היתה וחילוף לא שכיח

לישנא אחרינא אמרי לה אמר שמואל כולן צריכות להמתין שלשה חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת גדולה [אבל] קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין שלשה חדשים במאי אי במיאון האמרה שמואל חדא זימנא אי בגט הא קאמר שמואל דבעיא דאמר שמואל מיאנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות וזנות בקטנה לא שכיח

גיורת ומשוחררת דשכיח בהו זנות ליגזור הוא דאמר כרבי יוסי דתניא הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבה מאי טעמא דרבי יוסי קסבר אשה מזנה משמשת במוך כדי שלא תתעבר

אמר ליה אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרה נפשה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה שבויה ושפחה נמי דשמעי ממרייהו ומנטרי נפשייהו אלא יוצאת בשן ועין היכי משכחת לה

וכי תימא כל דממילא מודה רבי יוסי והתנן אנוסה ומפותה צריכה להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

אלא אמר אביי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ואידך חיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה

ואם היו כהנות כו׳ כהנות אין ישראלית לא אימא אם היו נשי כהנים נשי כהנים אין נשי ישראלים לא

והאמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתין אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה פסולה לכהונה

אמר רבא הכי קאמר אם היו כהנות נשואות לישראל נפסלו מן התרומה דבי נשייהו

הדרן עלך ארבעה אחין

מתני׳ החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה

אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה

הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן

ואם אין ולד של קיימא יקיים

ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי

גמ׳ איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין ריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין

רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה וריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה

במאי קמפלגי איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא

איבעית אימא סברא רבי יוחנן סבר אם יבא אליהו ויאמר דהא דאיעברא מפולי מפלה מי לאו בת חליצה ויבום היא השתא נמי תגלי מילתא למפרע

וריש לקיש אמר תגלי מילתא למפרע לא אמרינן

ואיבעית אימא קרא רבי יוחנן סבר ובן אין לו אמר רחמנא והא לית ליה וריש לקיש סבר ובן אין לו עיין עליו

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה משום הכי פסלה אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה אמאי פסלה מן הכהונה

אמר ליה מדרבנן ולחומרא בעלמא

איכא דאמרי איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת לא שמה חליצה היינו דקתני פסלה מן הכהונה לחומרא ולא קתני אינה צריכה חליצה מן האחין

אלא לדידך אינה צריכה חליצה מן האחין מיבעי ליה אמר ליה אין הכי נמי ואיידי דתנא רישא לא פסלה תנא סיפא פסלה

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש אין הולד של קיימא יקיים בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה משום הכי קתני יקיים

אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה יחזור ויבעול ויקיים מיבעי ליה מאי יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי

איכא דאמרי איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן אין הולד של קיימא יקיים בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה היינו דקתני יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי בלאו הכי

אלא לדידך רצה יוציא רצה יקיים מיבעי ליה אין הכי נמי איידי דתנא רישא יוציא תנא נמי סיפא יקיים

מיתיבי הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא אדרבה כי הוי הולד בן קיימא מיפטרה צרתה אלא אימא שמא לא יהא הולד בן קיימא

ואי סלקא דעתך ביאת מעוברת שמה ביאה אמאי לא תנשא צרתה תיפטר בביאה של חבירתה

אמר אביי בביאה כולי עלמא לא פליגי דלא פטרה כי פליגי בחליצה

רבי יוחנן סבר חליצת מעוברת שמה חליצה ביאת מעוברת לא שמה ביאה ריש לקיש סבר ביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה

אמר ליה רבא מה נפשך אי ביאת מעוברת שמה ביאה חליצת מעוברת שמה חליצה ואי ביאת מעוברת לא שמה ביאה חליצת מעוברת נמי לא שמה חליצה דהא קיימא לן

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות לה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לה

וגזרו רבנן קטנה משום גדולה

ומי גזרינן קטנה משום גדולה והתנן אם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד אמר רב גידל אמר רב הוראת שעה היתה מכלל דהואי אלא כהוראת שעה היתה וחילוף לא שכיח

לישנא אחרינא אמרי לה אמר שמואל כולן צריכות להמתין שלשה חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת גדולה [אבל] קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין שלשה חדשים במאי אי במיאון האמרה שמואל חדא זימנא אי בגט הא קאמר שמואל דבעיא דאמר שמואל מיאנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות וזנות בקטנה לא שכיח

גיורת ומשוחררת דשכיח בהו זנות ליגזור הוא דאמר כרבי יוסי דתניא הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבה מאי טעמא דרבי יוסי קסבר אשה מזנה משמשת במוך כדי שלא תתעבר

אמר ליה אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרה נפשה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה שבויה ושפחה נמי דשמעי ממרייהו ומנטרי נפשייהו אלא יוצאת בשן ועין היכי משכחת לה

וכי תימא כל דממילא מודה רבי יוסי והתנן אנוסה ומפותה צריכה להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

אלא אמר אביי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ואידך חיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה

ואם היו כהנות כו׳ כהנות אין ישראלית לא אימא אם היו נשי כהנים נשי כהנים אין נשי ישראלים לא

והאמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתין אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה פסולה לכהונה

אמר רבא הכי קאמר אם היו כהנות נשואות לישראל נפסלו מן התרומה דבי נשייהו

הדרן עלך ארבעה אחין

מתני׳ החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה

אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה

הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן

ואם אין ולד של קיימא יקיים

ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי

גמ׳ איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין ריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין

רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה וריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה

במאי קמפלגי איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא

איבעית אימא סברא רבי יוחנן סבר אם יבא אליהו ויאמר דהא דאיעברא מפולי מפלה מי לאו בת חליצה ויבום היא השתא נמי תגלי מילתא למפרע

וריש לקיש אמר תגלי מילתא למפרע לא אמרינן

ואיבעית אימא קרא רבי יוחנן סבר ובן אין לו אמר רחמנא והא לית ליה וריש לקיש סבר ובן אין לו עיין עליו

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה משום הכי פסלה אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה אמאי פסלה מן הכהונה

אמר ליה מדרבנן ולחומרא בעלמא

איכא דאמרי איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת לא שמה חליצה היינו דקתני פסלה מן הכהונה לחומרא ולא קתני אינה צריכה חליצה מן האחין

אלא לדידך אינה צריכה חליצה מן האחין מיבעי ליה אמר ליה אין הכי נמי ואיידי דתנא רישא לא פסלה תנא סיפא פסלה

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש אין הולד של קיימא יקיים בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה משום הכי קתני יקיים

אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה יחזור ויבעול ויקיים מיבעי ליה מאי יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי

איכא דאמרי איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן אין הולד של קיימא יקיים בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה היינו דקתני יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי בלאו הכי

אלא לדידך רצה יוציא רצה יקיים מיבעי ליה אין הכי נמי איידי דתנא רישא יוציא תנא נמי סיפא יקיים

מיתיבי הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא אדרבה כי הוי הולד בן קיימא מיפטרה צרתה אלא אימא שמא לא יהא הולד בן קיימא

ואי סלקא דעתך ביאת מעוברת שמה ביאה אמאי לא תנשא צרתה תיפטר בביאה של חבירתה

אמר אביי בביאה כולי עלמא לא פליגי דלא פטרה כי פליגי בחליצה

רבי יוחנן סבר חליצת מעוברת שמה חליצה ביאת מעוברת לא שמה ביאה ריש לקיש סבר ביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה

אמר ליה רבא מה נפשך אי ביאת מעוברת שמה ביאה חליצת מעוברת שמה חליצה ואי ביאת מעוברת לא שמה ביאה חליצת מעוברת נמי לא שמה חליצה דהא קיימא לן

גלול כלפי מעלה