Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בניסן תשפ״ב | 12 אפריל 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לו

הדף היום מוקדש ע"י גיטה נויפלד לכבוד קהילת הדרן!

לאחר שדחתה את תירוצו של אביי לקושי נגד עמדתו של רבי יוחנן לגבי ייבום וחליצה ​​של אישה בהריון, עונה רבא על הקושי בצורה שונה. ברייתא מובאת לתמוך בעמדתו, המשמשת לאחר מכן כדי להטיל ספק בעמדתו של ריש לקיש. גם הקושי הזה נפתר. רבי אלעזר מוצא משנה התומכת בעמדתו של ריש לקיש, אולם התמיכה נדחית על ידי הגמרא. ברייתא מובאת לחיזוק דעתו של ריש לקיש ורבא פסק כריש לקיש בסוגיה זו ובשניים אחרים, הנוגעים לדיני ממונות. משנתנו אמרה שאם הילד אינו בן קיימא, אז בני הזוג יכולים להישאר נשואים. רבי אליעזר חולק ואומר שהם חייבים להתגרש. האם זה כמו דעתו של רבי מאיר לגבי גבר שמתחתן עם אישה הרה או מניקה?

דכל העולה ליבום עולה לחליצה וכל שאין עולה ליבום אינו עולה לחליצה

אלא אמר רבא הכי קאמר הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא וביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם

תניא כוותיה דרבא הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא ואין ביאה וחליצה פוטרת אלא ולד פוטר והולד אין פוטרה עד שיצא לאויר העולם

טעמא דשמא יהא ולד בן קיימא הוא הא לא הוי ולד בן קיימא מיפטר צרתה לימא תיהוי תיובתא דריש לקיש

אמר לך ריש לקיש הכי קתני הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא לא יהא הולד בן קיימא וחליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה

ואם תאמר הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן ולד אין פוטר עד שיצא לאויר העולם

אמר רבי אלעזר אפשר איתא להא דריש לקיש ולא תנן לה במתניתין נפק דק ואשכח דתנן האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה

בשלמא יבומי לא שמא יהא ולד בן קיימא ויפגע באיסור אשת אח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי בשלמא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא בתוך תשעה לא היינו ספק

אלא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר תשעה

ולטעמיך תחלוץ ותנשא לאחר תשעה

אלא בר מינה דההיא דאביי בר אבא ורב חיננא בר אביי דאמרי תרוייהו שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה

ולצרכה דלמא איכא איניש דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למימר קשרי חלוצה לכהן

אמר ליה אביי מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קתני לא תנשא ולא תתייבם קתני בלא חליצה אבל אי חליץ לה הכי נמי דשריא

תניא כוותיה דריש לקיש החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין

אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלת חדא הא דאמרן אידך דתנן המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להם את הבכור דבריו קיימין

ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין בסוף בין באמצע משום מתנה דבריו קיימין


ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וירשום

ואידך דתנן הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שנתנן לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות הוא מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב

ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח וריש לקיש אמר קנה לוקח

רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי

וריש לקיש אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי:

אין הולד של קיימא כו׳: תנא משום רבי אליעזר אמרו יוציא בגט

אמר רבא רבי מאיר ורבי אליעזר אמרו דבר אחד רבי אליעזר הא דאמרן

רבי מאיר דתניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס

אמר ליה אביי ממאי דלמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר הכא אלא משום דקפגע באיסור אשת אח דאורייתא אבל התם דרבנן כרבנן סבירא ליה

אי נמי עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם אלא משום דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אבל הכא מדאורייתא מפרש פרשי מינה

אמר רבא ולדברי חכמים יוציאה בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש שמע מינה

אמר ליה רב אשי לרב הושעיא בריה דרב אידי התם תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהא באדם שלשים יום אינו נפל הא לא שהא ספיקא הוי

ואיתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה

רבינא משמיה דרבא אמר אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן היא אינה חולצת

רב משרשיא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת

אמר ליה רבינא לרב משרשיא


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות לו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לו

דכל העולה ליבום עולה לחליצה וכל שאין עולה ליבום אינו עולה לחליצה

אלא אמר רבא הכי קאמר הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא וביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם

תניא כוותיה דרבא הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא ואין ביאה וחליצה פוטרת אלא ולד פוטר והולד אין פוטרה עד שיצא לאויר העולם

טעמא דשמא יהא ולד בן קיימא הוא הא לא הוי ולד בן קיימא מיפטר צרתה לימא תיהוי תיובתא דריש לקיש

אמר לך ריש לקיש הכי קתני הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא לא יהא הולד בן קיימא וחליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה

ואם תאמר הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן ולד אין פוטר עד שיצא לאויר העולם

אמר רבי אלעזר אפשר איתא להא דריש לקיש ולא תנן לה במתניתין נפק דק ואשכח דתנן האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה

בשלמא יבומי לא שמא יהא ולד בן קיימא ויפגע באיסור אשת אח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי בשלמא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא בתוך תשעה לא היינו ספק

אלא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר תשעה

ולטעמיך תחלוץ ותנשא לאחר תשעה

אלא בר מינה דההיא דאביי בר אבא ורב חיננא בר אביי דאמרי תרוייהו שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה

ולצרכה דלמא איכא איניש דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למימר קשרי חלוצה לכהן

אמר ליה אביי מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קתני לא תנשא ולא תתייבם קתני בלא חליצה אבל אי חליץ לה הכי נמי דשריא

תניא כוותיה דריש לקיש החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין

אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלת חדא הא דאמרן אידך דתנן המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להם את הבכור דבריו קיימין

ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין בסוף בין באמצע משום מתנה דבריו קיימין


ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וירשום

ואידך דתנן הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שנתנן לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות הוא מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב

ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח וריש לקיש אמר קנה לוקח

רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי

וריש לקיש אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי:

אין הולד של קיימא כו׳: תנא משום רבי אליעזר אמרו יוציא בגט

אמר רבא רבי מאיר ורבי אליעזר אמרו דבר אחד רבי אליעזר הא דאמרן

רבי מאיר דתניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס

אמר ליה אביי ממאי דלמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר הכא אלא משום דקפגע באיסור אשת אח דאורייתא אבל התם דרבנן כרבנן סבירא ליה

אי נמי עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם אלא משום דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אבל הכא מדאורייתא מפרש פרשי מינה

אמר רבא ולדברי חכמים יוציאה בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש שמע מינה

אמר ליה רב אשי לרב הושעיא בריה דרב אידי התם תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהא באדם שלשים יום אינו נפל הא לא שהא ספיקא הוי

ואיתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה

רבינא משמיה דרבא אמר אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן היא אינה חולצת

רב משרשיא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת

אמר ליה רבינא לרב משרשיא


גלול כלפי מעלה