Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בניסן תשפ״ב | 13 אפריל 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות לז

הלימוד החודש מוקדש ע"י דורה חנה הר לרפואת חוה נעמי בת דבה חנה.

איך דנים בתינוק שמת תוך החודש הראשון – האם דנים בו כספק בן קיימא או לא? מהן ההשלכות אשה התקדשה בלי חליצה? האם יש הבדל אם התקדשה לכהן או לא? אם עשו ייבום מיד ולא חיכו ונולד ילד, הזוג מביא אשם תלוי? למה לא הולכים לפי חזקה שרוב נשים יולדות לתשעה חודשים? האם ספק ממזר יכול להתחתן עם ספק או ודאי ממזר? מובאים דעות שונות. מהן דיני ירושה לספק שבעה ספק תשעה במקרה של ייבום. האם הוא יורש את אחד מהאחים? הגמרא מביאה דוגמאות שונות וקובעת מה הדין בכל מקרה.

לחצי כאן לשיעור על יומא יח להסבר יותר מורחב על הסיפור בדף היום עם רב ורב נחמן – מאן הויא ליומא

באורתא אמר רבא הכי ובצפרא הדר ביה אמר ליה שריתו יהא רעוא דתשתרו אף תרבא

הכא גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו הנשואה לכהן מאי מי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא

אמר ליה הכי השתא בשלמא התם כיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אף על גב דלא שהא ולד מעליא הוי גבי אשת כהן כיון דלא אפשר עבדינן כרבנן

אבל הכא כמאן נעביד אי כרבי מאיר הא אמר יוציא ולא יחזיר עולמית ואי כרבנן האמרי בגט

איתמר קדשה בתוך שלשה וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתינן ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה:

ספק בן תשע וכו׳: אמר ליה רבא לרב נחמן לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים לתשעה ילדן

אמר ליה נשי דידן לשבעה ילדן אמר ליה נשי דידכו הוו רובא דעלמא

אמר ליה הכי קאמינא רוב נשים ילדן לתשעה ומיעוט לשבעה וכל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה וזו הואיל ולא הוכר עוברה לשליש ימיה איתרע ליה רובא

אי כל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה הא מדלא הוכר לשליש ימיה עוברה ודאי בר שבעה לבתראה הוא אלא אימא רוב היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה והאי מדלא הוכר לשליש ימיה איתרע ליה רובא

תנו רבנן ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר מספק רבי אליעזר בן יעקב אומר אין ממזר מספק

מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ספק ממזר ואסור בממזרת רבי אליעזר אומר אינו ספק ממזר אלא ודאי ממזר ומותר בממזרת

רבא אמר הכי קאמר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר ודאי מספק ומותר בממזרת ורבי אליעזר בן יעקב אומר אין ודאי ממזר מספק אלא ספק ממזר ואסור בממזרת

וקמיפלגי בדרבי אלעזר דתנן רבי אלעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור

ואלו הן ספקן שתוקי ואסופי וכותי

ואמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הלל שנה עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי וישראלי חללי גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי וכולן מותרין לבא זה בזה

ואת אמרת הלכה כרבי אלעזר

אביי סבר לה כשמואל דאמר הלכה כהלל ומוקי לה רבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דלא תקשי הלכתא אהלכתא

רבא סבר לה כרב דאמר הלכה כרבי אלעזר ומוקי לה לדרבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דלא תקשי


הלכתא אהלכתא

אמר אביי מנא אמינא לה דכל ספיקא לרבי אליעזר בן יעקב כודאי משוי ליה

דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר הרי שבא על נשים הרבה ואין יודע על איזהו מהן בא וכן היא שבאו עליה אנשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהן קבלה נמצא אב נושא את בתו ואח נושא את אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרין ועל זה נאמר ומלאה הארץ זמה

ורבא אמר לך הכי קאמר זו מה היא

יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה לזה ונמצא אח נושא את אחותו

איני והא רב כי איקלע לדרדשיר [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא ורב נחמן כי איקלע לשכנציב [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא

שאני רבנן דפקיע שמייהו

והאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים

רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו ואיבעית אימא לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

תנא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה משום שנאמר אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך:

ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא

ספק אמר אנא בר מיתנא הוא ונכסי דידי הוא ויבם אמר את בראי דידי את ולית לך ולא מידי בנכסי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר ההוא גברא בר מיתנא הוא ונכסי דידי הוא בני יבם אמרי את אחינו את ומנתא הוא דאית לך בהדן

סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר מתניתין היא דתנן הוא אינו יורש אותם והם יורשין אותו

והכא איפכא התם אמרי ליה אייתי ראיה ושקול

הכא אמר להו אייתו ראיה ושקולו

אמר להו רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק

אלא אי דמיא למתניתין [להא] דמיא לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם גופיה דהתם אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא

בני יבם אמרי אייתי ראיה דאחונא את ושקול אמר להו ספק מה נפשייכו אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו ואי בר מיתנא אנא הבו לי פלגא דפלג אבוכון בהדאי

רבי אבא אמר רב קם דינא רבי ירמיה אמר הדר דינא

לימא בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר

והוינן בה לרבנן שפיר קאמר אדמון ואמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחות

אי הכי מאי טעמא דאדמון ואמר רבא בארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כולי עלמא לא פליגי דמצו מדחי ליה

כי פליגי בחד דאתי מכח ארבעה אדמון סבר מצי אמר ליה מכל מקום דרכי גבך הוא ורבנן סברי דאמר ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו

לימא רבי אבא דאמר כרבנן

ורבי ירמיה דאמר כאדמון

אמר לך רבי אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם אלא משום דאמר ליה ממה נפשך


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות לז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות לז

באורתא אמר רבא הכי ובצפרא הדר ביה אמר ליה שריתו יהא רעוא דתשתרו אף תרבא

הכא גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו הנשואה לכהן מאי מי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא

אמר ליה הכי השתא בשלמא התם כיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אף על גב דלא שהא ולד מעליא הוי גבי אשת כהן כיון דלא אפשר עבדינן כרבנן

אבל הכא כמאן נעביד אי כרבי מאיר הא אמר יוציא ולא יחזיר עולמית ואי כרבנן האמרי בגט

איתמר קדשה בתוך שלשה וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתינן ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה:

ספק בן תשע וכו׳: אמר ליה רבא לרב נחמן לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים לתשעה ילדן

אמר ליה נשי דידן לשבעה ילדן אמר ליה נשי דידכו הוו רובא דעלמא

אמר ליה הכי קאמינא רוב נשים ילדן לתשעה ומיעוט לשבעה וכל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה וזו הואיל ולא הוכר עוברה לשליש ימיה איתרע ליה רובא

אי כל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה הא מדלא הוכר לשליש ימיה עוברה ודאי בר שבעה לבתראה הוא אלא אימא רוב היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה והאי מדלא הוכר לשליש ימיה איתרע ליה רובא

תנו רבנן ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר מספק רבי אליעזר בן יעקב אומר אין ממזר מספק

מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ספק ממזר ואסור בממזרת רבי אליעזר אומר אינו ספק ממזר אלא ודאי ממזר ומותר בממזרת

רבא אמר הכי קאמר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר ודאי מספק ומותר בממזרת ורבי אליעזר בן יעקב אומר אין ודאי ממזר מספק אלא ספק ממזר ואסור בממזרת

וקמיפלגי בדרבי אלעזר דתנן רבי אלעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור

ואלו הן ספקן שתוקי ואסופי וכותי

ואמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הלל שנה עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי וישראלי חללי גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי וכולן מותרין לבא זה בזה

ואת אמרת הלכה כרבי אלעזר

אביי סבר לה כשמואל דאמר הלכה כהלל ומוקי לה רבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דלא תקשי הלכתא אהלכתא

רבא סבר לה כרב דאמר הלכה כרבי אלעזר ומוקי לה לדרבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דלא תקשי


הלכתא אהלכתא

אמר אביי מנא אמינא לה דכל ספיקא לרבי אליעזר בן יעקב כודאי משוי ליה

דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר הרי שבא על נשים הרבה ואין יודע על איזהו מהן בא וכן היא שבאו עליה אנשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהן קבלה נמצא אב נושא את בתו ואח נושא את אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרין ועל זה נאמר ומלאה הארץ זמה

ורבא אמר לך הכי קאמר זו מה היא

יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה לזה ונמצא אח נושא את אחותו

איני והא רב כי איקלע לדרדשיר [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא ורב נחמן כי איקלע לשכנציב [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא

שאני רבנן דפקיע שמייהו

והאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים

רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו ואיבעית אימא לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

תנא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה משום שנאמר אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך:

ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא

ספק אמר אנא בר מיתנא הוא ונכסי דידי הוא ויבם אמר את בראי דידי את ולית לך ולא מידי בנכסי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר ההוא גברא בר מיתנא הוא ונכסי דידי הוא בני יבם אמרי את אחינו את ומנתא הוא דאית לך בהדן

סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר מתניתין היא דתנן הוא אינו יורש אותם והם יורשין אותו

והכא איפכא התם אמרי ליה אייתי ראיה ושקול

הכא אמר להו אייתו ראיה ושקולו

אמר להו רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק

אלא אי דמיא למתניתין [להא] דמיא לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם גופיה דהתם אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא

בני יבם אמרי אייתי ראיה דאחונא את ושקול אמר להו ספק מה נפשייכו אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו ואי בר מיתנא אנא הבו לי פלגא דפלג אבוכון בהדאי

רבי אבא אמר רב קם דינא רבי ירמיה אמר הדר דינא

לימא בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר

והוינן בה לרבנן שפיר קאמר אדמון ואמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחות

אי הכי מאי טעמא דאדמון ואמר רבא בארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כולי עלמא לא פליגי דמצו מדחי ליה

כי פליגי בחד דאתי מכח ארבעה אדמון סבר מצי אמר ליה מכל מקום דרכי גבך הוא ורבנן סברי דאמר ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו

לימא רבי אבא דאמר כרבנן

ורבי ירמיה דאמר כאדמון

אמר לך רבי אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם אלא משום דאמר ליה ממה נפשך


גלול כלפי מעלה