Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז בניסן תשפ״ב | 17 אפריל 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות מא

המצגת בפורמט pdf

מה הסיבה לכך שאדם יכול להתחתן עם קרובת צרת חלוצתו, אך לא עם צרת קרובת חלוצתו? אם אדם עושה חליצה ​​עם יבמתו או מגרש אותה, ואחיו מתחתן עם אחותה ומת בלי ילדים, הוא אינו יכול לעשות ייבום, אבל האם הוא חייב לעשות עמה חליצה? למה יש הבדל בין המגרש והמחלץ בעניין זה? אם אחת נופלת לייבום לשני אחים ובינתיים אחת מקדש את אחותה, רבי יהודה בן בתירא דורש ממנו להמתין עד שהאח השני יעשה ייבום או חליצה עם ביבמה. לחלופין, אם היבמה מתה, הוא יכול לשאת את אשתו. אם האח השני מת, עליו להתגרש מאשתו ולערוך חליצה ​​עם היבמה. נשאלה שאלה – מה אם הארוסה נפטרה, האם הוא יכול לקיים ייבום עם יבמה – האם היא אסורה לו בגלל שהיא הייתה אסורה כבר בזמן הקידושין, או שהסיבה שנאסרה כבר אינה רלוונטית ולכן אנחנו מתירים לו לעשות איתה ייבום? רב ורבי חנינא מתירים. שמואל ורב אסי אוסרים. רב המנונא שואל את רב ממשנה (יבמות כ"ט ע"א) שבה הותרה יבמה ואחר כך היתה אסורה ונשארה אסורה. רב לא הגיב לשאלה. רבא מציע שרב יכול היה לייחס את המשנה לרבי אלעזר (יבמות קט). האם באמת נוכל ליישר כאן את דעותיהם של רבי אלעזר והרבנים עם דעותיהם של רב ושמואל? האם המקרים דומים או שאפשר להבחין ביניהם? אישה צריכה להמתין שלושה חודשים לפני ייבום או חליצה ​​כדי לוודא שהיא לא בהריון. האם זה חל על כל המצבים או שיש חריגים? יש דיון במשנה בנושא זה. למה היא צריכה לחכות אם עושים חליצה? האם ניתן להשתמש בכך כדי להטיל ספק בדעתו של רבי יוחנן כי חליצה ​​של אישה הרה היא חליצה ​​תקפה? הגמרא מציעה כמה תשובות, שכן חלק מהן נדחו. מי אחראי על מזונות היבמה עד לביצוע ייבום/חליצה?

 

הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בהו רבנן האי דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בהו רבנן:

מתני׳ החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה

שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך מעשה

חלץ לה אחיו או כנסה יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת יבם יוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

גמ׳ מאי וכן אימא אבל המגרש

אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים:

שומרת יבם שקידש וכו׳: אמר שמואל הלכה כדברי רבי יהודה בן בתירא

איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא דאמרי תרוייהו מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו

אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהואי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

מתיב רב המנונא שלשה אחין שנים נשואין שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני

ואחר כך מתה אשתו אחריו אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת

ואמאי תיהוי כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

אישתיק לבתר דנפק אמר אמאי לא אמרת ליה רבי אלעזר היא דאמר כיון שעמדה עליו שעה אחת באסור נאסרה עליו עולמית

הדר אמר אימור דאמר רבי אלעזר היכא דלא חזיא בשעת נפילה אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר

הדר אמר אין והתניא רבי אלעזר אומר מתה יבמתו מותר באשתו מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת

לימא שמואל ורב אסי דאמרי כרבי אלעזר

אפילו תימא כרבנן עד כאן לא קמיפלגי רבנן עליה דרבי אלעזר אלא משום דמנפילה ואילך לא מיתסר עלייהו אבל הכא דאיתסר אפילו רבנן מודו:

מתני׳ היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלשה חדשים וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות אחד גרושות ואחד אלמנות אחד נשואות ואחד ארוסות

רבי יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות שביהודה מפני שלבו גס בה

רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה


מפני האיבול:

גמ׳ בשלמא לא תתייבם שמא יהיה הולד בן קיימא וקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי

לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן דאמר חליצת מעוברת שמה חליצה ולאו מי אותביניה לרבי יוחנן חדא זימנא לימא מהא נמי תיהוי תיובתא

לא הכא היינו טעמא שמא יהא ולד בן קיימא ונמצאת אתה מצריכה כרוז לכהונה

ונצרכה דלמא איכא דהואי בחליצה ולא הוי בהכרזה ומפסלוה מן הכהונה

תינח אלמנה גרושה מאי איכא למימר משום דמפסיד לה מזונות

תינח נשואה ארוסה גרושה מאי איכא למימר

אלא משום דרבי יוסי דתניא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך

קרא עליו מקרא זה ואם לא יחפץ הא אם חפץ יבם כל העולה ליבום עולה לחליצה כו׳

מתיב רב חיננא הספקות חולצות ולא מתיבמות

מאי ספקות אילימא ספק קדושין אמאי לא מתיבמות תתייבם ואין בכך כלום

אלא לאו ספק שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהן קידש וקתני חולצת

הכי השתא התם אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש בת חליצה וייבום היא

הכא אם יבא אליהו ויאמר דהא לא איעברה מי משגח ביה ויבמינן לה הא קטנה דלאו בת איעבורי היא ואפילו הכי צריכה להמתין שלשה חדשים

תנו רבנן יבמה שלשה חדשים הראשונים נזונת משל בעל מכאן ואילך אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבם

עמד בדין וברח נזונת משל יבם

נפלה לפני יבם קטן (מאי) מיבם לית לה מבעל מאי

פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה

תנו רבנן יבמה שחלצו לה אחים בתוך שלשה צריכה להמתין שלשה חדשים


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

thumbnail יבמות

פרק ד: חומרי עזר למסכת יבמות (מ-מב)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. פרק א לפרק ב לפרק ג הורדות לפרק ד: יבמות מ יבמות מא יבמות מב יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי…

יבמות מא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות מא

הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בהו רבנן האי דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בהו רבנן:

מתני׳ החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה

שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך מעשה

חלץ לה אחיו או כנסה יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת יבם יוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

גמ׳ מאי וכן אימא אבל המגרש

אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים:

שומרת יבם שקידש וכו׳: אמר שמואל הלכה כדברי רבי יהודה בן בתירא

איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא דאמרי תרוייהו מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו

אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהואי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

מתיב רב המנונא שלשה אחין שנים נשואין שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני

ואחר כך מתה אשתו אחריו אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת

ואמאי תיהוי כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

אישתיק לבתר דנפק אמר אמאי לא אמרת ליה רבי אלעזר היא דאמר כיון שעמדה עליו שעה אחת באסור נאסרה עליו עולמית

הדר אמר אימור דאמר רבי אלעזר היכא דלא חזיא בשעת נפילה אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר

הדר אמר אין והתניא רבי אלעזר אומר מתה יבמתו מותר באשתו מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת

לימא שמואל ורב אסי דאמרי כרבי אלעזר

אפילו תימא כרבנן עד כאן לא קמיפלגי רבנן עליה דרבי אלעזר אלא משום דמנפילה ואילך לא מיתסר עלייהו אבל הכא דאיתסר אפילו רבנן מודו:

מתני׳ היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלשה חדשים וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות אחד גרושות ואחד אלמנות אחד נשואות ואחד ארוסות

רבי יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות שביהודה מפני שלבו גס בה

רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה


מפני האיבול:

גמ׳ בשלמא לא תתייבם שמא יהיה הולד בן קיימא וקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי

לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן דאמר חליצת מעוברת שמה חליצה ולאו מי אותביניה לרבי יוחנן חדא זימנא לימא מהא נמי תיהוי תיובתא

לא הכא היינו טעמא שמא יהא ולד בן קיימא ונמצאת אתה מצריכה כרוז לכהונה

ונצרכה דלמא איכא דהואי בחליצה ולא הוי בהכרזה ומפסלוה מן הכהונה

תינח אלמנה גרושה מאי איכא למימר משום דמפסיד לה מזונות

תינח נשואה ארוסה גרושה מאי איכא למימר

אלא משום דרבי יוסי דתניא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך

קרא עליו מקרא זה ואם לא יחפץ הא אם חפץ יבם כל העולה ליבום עולה לחליצה כו׳

מתיב רב חיננא הספקות חולצות ולא מתיבמות

מאי ספקות אילימא ספק קדושין אמאי לא מתיבמות תתייבם ואין בכך כלום

אלא לאו ספק שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהן קידש וקתני חולצת

הכי השתא התם אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש בת חליצה וייבום היא

הכא אם יבא אליהו ויאמר דהא לא איעברה מי משגח ביה ויבמינן לה הא קטנה דלאו בת איעבורי היא ואפילו הכי צריכה להמתין שלשה חדשים

תנו רבנן יבמה שלשה חדשים הראשונים נזונת משל בעל מכאן ואילך אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבם

עמד בדין וברח נזונת משל יבם

נפלה לפני יבם קטן (מאי) מיבם לית לה מבעל מאי

פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה

תנו רבנן יבמה שחלצו לה אחים בתוך שלשה צריכה להמתין שלשה חדשים


גלול כלפי מעלה