Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בניסן תשפ״ב | 20 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות מד

המשנה מסבירה שאם יש ארבעה אחים שמתו כולם ללא ילדים, האח הגדול שעדיין חי יכול לעשות ייבום עם כל אחת מנשותיהם. איך אפשר להתחתן עם ארבע נשים – זה לא אחראי מבחינה כלכלית? מי שיש לו שתי נשים, רק אחת מהן צריכה לעשות ייבום או חליצה. מאיפה זה נדרש? למה שניהם לא צריכות לעשות ייבום? האם עדיף שאחת תעשה ייבום והשנייה חליצה? למה לא עושים ככה? רבי עקיבא סבור שמי שמתחתן עם מי שאסור בחייבי לאוים, הילד שנולד מאותו זיווג הוא ממזר. חכמים סוברים כי רק נחשב ממזר כאשר מדובר באיסור כרת. הדוגמה שהובאה בה מסכימים הרבנים שהילד הוא ממזר היא קרובת גרושתו. המשנה הזכירה שרבי עקיבא סבר שמי שמתחתן עם קרובת חלוצתו, הולד ממזר. אבל האם זה לא אסור רק מדרבנן – ואם כן, איך אפשר להגיד שהולד ממזר? מציעים לשנות את נוסח המשנה לקרובת גרושתו. הגמרא מנסה למצוא ראייה לנוסח זה מלשון המשנה בהמשך המשנה אך הוכחה זו נדחית. מובאת תשובה אחרת להסביר מדוע רבי עקיבא אומר שקרובת חלוצתו יכול ליצור ממזר, כי ניתן לדרוש הלכה זו מהתורה. רב יוסף אמר כי כולם מסכימים שהילד שנולד ממי שנישא לגרושתו בשנית לאחר שנישאה לאדם אחר, פסול מלהתחתן עם כהן. שלוש שאלות עולות נגד דבריו – שתיים נענות אך אחת לא. לפיכך, דבריו של רב יוסף מתוקנים לומר שכולם מסכימים שאם גבר מתחתן עם אישה שאסורה עליו באיסור כרת, הולד פסול לכהונה. מי זה “כולם” שמסכימים לפי דברי רב יוסף? זה מתייחס לר’ יהושע ונלמד מקל וחומר מאלמנה.

היתה אחת כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מייבם מייבם לכשרה

גמ׳ ארבעה אחין סלקא דעתך אלא אימא ארבעה מאחין

הרשות בידו ושבקי ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו

שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך

לא צריכא דאפשר ליה אי הכי אפילו טובא נמי עצה טובה קא משמע לן ארבע אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש

מי שהיה נשוי וכו׳ ונייבם לתרוייהו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים

ונחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טוביה אמר קרא בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואין חולץ שני בתים

ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא אם לא יחפוץ הא חפץ ייבם כל העולה ליבום עולה לחליצה כל שאין עולה לייבום אין עולה לחליצה

ועוד שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי אלא [דלמא] חליץ והדר מייבם וקם ליה בלא יבנה

ואימא כי איכא חדא תתקיים מצות יבום כי איכא תרתי לא תתקיים מצות יבום

אם כן צרת ערוה דאסר רחמנא למה לי השתא תרתי בעלמא אמרת לאו בני חליצה ויבום נינהו צרת ערוה מיבעיא

אלמה לא אצטריך סלקא דעתך אמינא ערוה אבראי קיימא ותתייבם צרתה קא משמע לן דאסירא

אלא יבמתו יבמתו ריבה

היתה אחת כשרה אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם

מתני׳ המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי רבי עקיבא

וחכמים אומרים אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר

גמ׳ וסבר רבי עקיבא הנושא קרובת חלוצתו הולד ממזר והאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים תני קרובת גרושתו

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר אי אמרת בשלמא איירי בה היינו דקתני ומודים אלא אי אמרת לא איירי בה מאי ומודים

ודלמא הא קא משמע לן דיש ממזר מחייבי כריתות הא קתני לה לקמן איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא רבי שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו

ודלמא קסתים לן תנא כרבי שמעון התימני אם כן ליתני שאר חייבי כריתות קרובת גרושתו למה לי אלא שמע מינה איירי בה

[ודלמא] לעולם לא איירי בה ואיידי דתנא מחזיר גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו תני נמי קרובת גרושתו

אלא קרובת חלוצתו לרבי עקיבא הוי ממזר אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן היינו טעמא דרבי עקיבא דאמר קרא בית חלוץ הנעל הכתוב קראו ביתו

אמר רב יוסף אמר רבי שמעון בר רבי הכל מודים במחזיר גרושתו

שהולד פגום לכהונה מאן הכל מודים שמעון התימני דאף על גב דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי

מקל וחומר מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת

ועוד היא תועבה כתיב ואין בניה תועבין

ועוד תניא המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו רבי עקיבא אומר אין לו בה קדושין ואינה צריכה הימנו גט והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא וחכמים אומרים יש לו בה קדושין וצריכה הימנו גט והיא כשרה וולדה כשר

למאן לאו לכהונה לא לקהל אי הכי היא כשרה למאן אילימא לקהל פשיטא משום דזניא אפסלה לקהל אלא לאו לכהונה

ומדהיא לכהונה ולדה נמי לכהונה מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא

הכי נמי מסתברא דקתני רישא היא פסולה וולדה פסול היא פסולה למאן אילימא לקהל משום דזניא אפסלה ליה לקהל אלא לאו לכהונה

וולדה פסול למאן אילימא לכהונה הא לקהל כשר האמר רבי עקיבא הולד ממזר אלא פשיטא לקהל

ומדרישא הא כדאיתא והא כדאיתא סיפא נמי הא כדאיתא והא כדאיתא

והיא תועבה נמי היא תועבה ואין צרתה תועבה אבל בניה תועבין

אלא אלמנה קשיא מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב יוסף אמר רבי שמעון ברבי הכל מודים בבא על חייבי כריתות שהולד פגום מאן הכל מודים רבי יהושע דאף על גב דאמר רבי יהושע אין ממזר מחייבי כריתות נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי

מקל וחומר מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

וכי תימא מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון שבעלה עשאה זונה

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הכל מודים בעבד וגוי הבא על בת ישראל שהולד ממזר

מאן הכל מודים שמעון התימני דאף על גב דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הני מילי

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות מד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות מד

היתה אחת כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מייבם מייבם לכשרה

גמ׳ ארבעה אחין סלקא דעתך אלא אימא ארבעה מאחין

הרשות בידו ושבקי ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו

שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך

לא צריכא דאפשר ליה אי הכי אפילו טובא נמי עצה טובה קא משמע לן ארבע אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש

מי שהיה נשוי וכו׳ ונייבם לתרוייהו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים

ונחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טוביה אמר קרא בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואין חולץ שני בתים

ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא אם לא יחפוץ הא חפץ ייבם כל העולה ליבום עולה לחליצה כל שאין עולה לייבום אין עולה לחליצה

ועוד שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי אלא [דלמא] חליץ והדר מייבם וקם ליה בלא יבנה

ואימא כי איכא חדא תתקיים מצות יבום כי איכא תרתי לא תתקיים מצות יבום

אם כן צרת ערוה דאסר רחמנא למה לי השתא תרתי בעלמא אמרת לאו בני חליצה ויבום נינהו צרת ערוה מיבעיא

אלמה לא אצטריך סלקא דעתך אמינא ערוה אבראי קיימא ותתייבם צרתה קא משמע לן דאסירא

אלא יבמתו יבמתו ריבה

היתה אחת כשרה אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם

מתני׳ המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי רבי עקיבא

וחכמים אומרים אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר

גמ׳ וסבר רבי עקיבא הנושא קרובת חלוצתו הולד ממזר והאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים תני קרובת גרושתו

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר אי אמרת בשלמא איירי בה היינו דקתני ומודים אלא אי אמרת לא איירי בה מאי ומודים

ודלמא הא קא משמע לן דיש ממזר מחייבי כריתות הא קתני לה לקמן איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא רבי שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו

ודלמא קסתים לן תנא כרבי שמעון התימני אם כן ליתני שאר חייבי כריתות קרובת גרושתו למה לי אלא שמע מינה איירי בה

[ודלמא] לעולם לא איירי בה ואיידי דתנא מחזיר גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו תני נמי קרובת גרושתו

אלא קרובת חלוצתו לרבי עקיבא הוי ממזר אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן היינו טעמא דרבי עקיבא דאמר קרא בית חלוץ הנעל הכתוב קראו ביתו

אמר רב יוסף אמר רבי שמעון בר רבי הכל מודים במחזיר גרושתו

שהולד פגום לכהונה מאן הכל מודים שמעון התימני דאף על גב דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי

מקל וחומר מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת

ועוד היא תועבה כתיב ואין בניה תועבין

ועוד תניא המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו רבי עקיבא אומר אין לו בה קדושין ואינה צריכה הימנו גט והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא וחכמים אומרים יש לו בה קדושין וצריכה הימנו גט והיא כשרה וולדה כשר

למאן לאו לכהונה לא לקהל אי הכי היא כשרה למאן אילימא לקהל פשיטא משום דזניא אפסלה לקהל אלא לאו לכהונה

ומדהיא לכהונה ולדה נמי לכהונה מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא

הכי נמי מסתברא דקתני רישא היא פסולה וולדה פסול היא פסולה למאן אילימא לקהל משום דזניא אפסלה ליה לקהל אלא לאו לכהונה

וולדה פסול למאן אילימא לכהונה הא לקהל כשר האמר רבי עקיבא הולד ממזר אלא פשיטא לקהל

ומדרישא הא כדאיתא והא כדאיתא סיפא נמי הא כדאיתא והא כדאיתא

והיא תועבה נמי היא תועבה ואין צרתה תועבה אבל בניה תועבין

אלא אלמנה קשיא מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב יוסף אמר רבי שמעון ברבי הכל מודים בבא על חייבי כריתות שהולד פגום מאן הכל מודים רבי יהושע דאף על גב דאמר רבי יהושע אין ממזר מחייבי כריתות נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי

מקל וחומר מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

וכי תימא מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון שבעלה עשאה זונה

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הכל מודים בעבד וגוי הבא על בת ישראל שהולד ממזר

מאן הכל מודים שמעון התימני דאף על גב דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הני מילי

גלול כלפי מעלה