Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בניסן תשפ״ב | 25 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות מט

איזהו ממזר? ישנן שלוש דעות שונות – האם זה מיחסים אסורים שהם רק חייבי לאוים (רבי עקיבא), כאלה שדינם כרת (שמעון התימני) ואלה שדינם מיתת בית הדין (רבי יהושע)? המשנה פוסקת כרבי שמעון התימני אך מביאה תמיכה לדעתו של רבי יהושע מתוך ספר יוחסין שבו מופיע מישהו שהיה ממזר ונולד מאשת איש, שדינם במיתת בית דין. אם אשתו או יבמה של מישהו מתה, אפשר להתחתן עם אחותה. זה מותר רק בפטירתה, אבל אסור לאחר גירושין או חליצה. ישנן שלוש דרכים שונות להבין את דעתו של רבי עקיבא. כיצד נלמדות הדרכים השונות הללו מתוך הפסוקים, וכיצד נלמדות דעותיהם של רבי שמעון התימני ורבי יהושע? כל הדעות מסכימות שמי ששוכב עם אשתו כשהיא בנידה או אשה סוטה (לאחר שבגדה בו), הילד אינו ממזר. הסיבה היא בגלל שקידושין תופסים. לגבי אשה הממתינה לייבום אשר מקודשת על ידי גבר אחר (זר), יש ויכוח אם קידושין תופסים ולכן מקרה זה לא הוזכר ברשימה זו שצאצאיהם אינם ממזרים. שלושה דברים היו רשומים במגילת היוחסין שהוזכרה במשנה: שאדם מסוים היה ממזר (כנזכר במשנה), משנתו של רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי, ושמנשה המלך הרג את ישעיהו. מדוע מנשה הרג את ישעיהו? הוא דן אותו לדין מוות כי אמר שלושה דברים נגד משה רבינו. מה היו שלושת הדברים? מה יכול היה ישעיהו להשיב למנשה ולמה הוא לא ענה לו? איך הרגו אותו?

מתני׳ איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ורבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין

אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושע

אשתו שמתה מותר באחותה גרשה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה

גמ׳ מאי טעמא דרבי עקיבא דכתיב לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה

וסבר לה כרבי יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי לאוין

וסמיך ליה לא יבא ממזר בקהל ה׳ אלמא מהני הוי ממזר

ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה

נפקא להו מולא

ושמעון התימני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר

ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר

אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה

ועל הסוטה שאין הולד ממזר

נדה דהא תפסי בה קידושין שנאמר ותהי נדתה עליו אפילו בשעת נדתה תפסי בה קידושין

סוטה נמי דהא תפסי בה קידושין

תניא נמי הכי הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר

ואביי שומרת יבם מספקא ליה אי כרב אי כשמואל

אמר רבי שמעון בן עזאי כו׳ תני שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש וכתוב בה משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה

אמר רבא מידן דייניה וקטליה אמר ליה משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה׳ יושב על כסא רם ונשא משה רבך אמר מי כה׳ אלהינו בכל קראנו אליו ואת אמרת דרשו ה׳ בהמצאו משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא ואת אמרת והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה

אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אישוייה מזיד אמר שם איבלע בארזא אתיוה לארזא ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב

מכל מקום קשו קראי אהדדי

ואראה את ה׳ כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה

דרשו ה׳ בהמצאו הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים

את מספר ימיך אמלא תנאי היא דתניא את מספר ימיך אמלא

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות מט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות מט

מתני׳ איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ורבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין

אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושע

אשתו שמתה מותר באחותה גרשה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה

גמ׳ מאי טעמא דרבי עקיבא דכתיב לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה

וסבר לה כרבי יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי לאוין

וסמיך ליה לא יבא ממזר בקהל ה׳ אלמא מהני הוי ממזר

ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה

נפקא להו מולא

ושמעון התימני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר

ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר

אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה

ועל הסוטה שאין הולד ממזר

נדה דהא תפסי בה קידושין שנאמר ותהי נדתה עליו אפילו בשעת נדתה תפסי בה קידושין

סוטה נמי דהא תפסי בה קידושין

תניא נמי הכי הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר

ואביי שומרת יבם מספקא ליה אי כרב אי כשמואל

אמר רבי שמעון בן עזאי כו׳ תני שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש וכתוב בה משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה

אמר רבא מידן דייניה וקטליה אמר ליה משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה׳ יושב על כסא רם ונשא משה רבך אמר מי כה׳ אלהינו בכל קראנו אליו ואת אמרת דרשו ה׳ בהמצאו משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא ואת אמרת והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה

אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אישוייה מזיד אמר שם איבלע בארזא אתיוה לארזא ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב

מכל מקום קשו קראי אהדדי

ואראה את ה׳ כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה

דרשו ה׳ בהמצאו הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים

את מספר ימיך אמלא תנאי היא דתניא את מספר ימיך אמלא

גלול כלפי מעלה