Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בניסן תשפ״ב | 26 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות נ

המצגת בפורמט pdf

הדף של היום מוקדש לכבוד ג’ון ויעל כהן ביום נישואיהם ה-24. מזל טוב!

כיצד נפתרת הסתירה האחרונה שהעלה מנשה נגד ישעיהו? אם התורה אמרה שיש לאדם כמות קבועה של שנים לחיות וישעיהו אמר שהקב”ה לחזקיהו חמש עשרה שנים נוספות לחיות בגלל תפילתו, איך זה מסתדר? התשובה היא שיש מחלוקת תנאים איך לענות על השאלה. דעה אחת היא שלאדם יש כמות שנים מוגדרת ואם הוא ראוי, יחיה עד גיל זה, אבל אם לא, מספר השנים מצטמצם. דעה נוספת היא שאם אדם ראוי, ניתן לקבל יותר ממה שהוקצב. רב יוסף מעיר על החלק האחרון של המשנה בו היו מקרים רבים ושונים שהתייחסו למקרה שאישה מתה, בעלה או בעלה לשעבר יכולים לשאת את אחותה – באומרו כי הנה דוגמה למקום בו הוסיף רבי יהודה הנשיא דבר מיותר. האם יש משמעות לגט שניתן לאישה אחת לאחר שכבר ניתנה גט לצרתה או מאמר שנעשה לאישה אחת לאחר שכבר בוצעה מאמר בשנייה או בעילה לקיום מצוות ייבום לאחר שכבר נעשה לשני או חליצה ​​אחרי חליצה? חכמים ורבן גמליאל חלוקים ביניהם בנושא. המשנה מביאה כל שינוי אפשרי של גט, מאמר, בעילה וחליצה ​​שבוצעו על ידי שני אחים על יבמה אחת או יבם אחד על שתי נשים הממתינות לייבום. ההשלכות העיקריות הן – האם קרובי האישה אסורים ליבם? אם בוצעה קידושין לאחר מכן, האם הם תקפים? האם בכל זאת צריך לעשות חליצה ​​או שיצאו ידי חובת הייבום? האם הפעולות הללו מעבירים לגמרי את הזיקה (החיבור) של היבמות ליבם? על ידי חליצה ​​או בעילה יוצאים ידי חובת ייבום לחלוטין – אבל האם זה נכון רק אם זו הייתה הפעולה הראשונה שנעשתה או שזה גם אם היא התרחשה לאחר פעולה אחרת כמו מאמר או גט? גם זה נושא למחלוקת. מדוע מתן גט ליבמה יעיל לאסור על האחים לבצע ייבום עליה או על כל אחת מהנשים האחרות, אם גט לא יעיל למי שאינו נשוי? מדוע מאמר יעיל לאסור על יבם להתחתן עם הנשים האחרות (צרות)? מדוע לדעת חכמים בעילה אחרי גט או מאמר אינם מספיקים כדי לסיים את חובת הייבום, אבל חליצה ​​אחרי גט או מאמר תספיק?

 

אלו שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לו

אמרו לו לרבי עקיבא הרי הוא אומר והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה אמר להם משלו הוסיפו לו תדע שהרי נביא עומד ומתנבא הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין לא נולד מנשה

ורבנן מי כתיב מחזקיה לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אי מאינש אחרינא

אשתו שמתה וכו׳ יבמתו שמתה וכו׳ אמר רב יוסף כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה

הדרן עלך החולץ

מתני׳ רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום

כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו חליצה עשה מאמר וחליצה צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה

נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום

אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד כיצד עשה מאמר בזו ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וגט לזו צריכה גט וחליצה מאמר בזו ובעל את זו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וחלץ לזו הראשונה צריכה גט

גט לזו וגט לזו צריכות הימנו חליצה גט לזו ובעל את זו צריכה גט וחליצה גט לזו ומאמר בזו צריכה גט וחליצה גט לזו וחלץ לזו אין אחר חליצה כלום

חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמין ליבמה אחת

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין בתחלה בין באמצע בין בסוף

והבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום רבי נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום

גמ׳ עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה [ומאמר אחד ביבמה] מהני

מאי טעמא אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציאה וחליצה להוציאה ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה

ומאי טעמא אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא מהני ביאה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר ביאה

ומאי טעמא אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום

אמרי אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה

ומאי טעמא אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום אמרי מאי לגזור נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל כי הני תחלוץ ותיזיל

ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו

אמר רבא

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

מאמר ושטר ביבמה – גפ”ת 98

מה הקשר בין הדף היומי ליום הזכרון לשואה? ואיך סתם נייר או חרס יכולים להפוך להיות בעלי כוח להפוך אשה נשואה לגרושה או רווקה לנשואה? השבוע דרך הדף היומי נבדוק את השאלות הללו מוזמנים להצטרף. בעזרת ה’   בדף שלנו הגמרא מצטטת ברייתא המתארת את דרכי הקידושין של יבמה ושואלת כיצד הם מתרחשים. כמו שראינו…

thumbnail יבמות

פרק ה: חומרי עזר למסכת יבמות (נ-נא)

לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. פרק א לפרק ב לפרק ג לפרק ד הורדות לפרק ה: יבמות נ יבמות נא יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי…

יבמות נ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות נ

אלו שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לו

אמרו לו לרבי עקיבא הרי הוא אומר והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה אמר להם משלו הוסיפו לו תדע שהרי נביא עומד ומתנבא הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין לא נולד מנשה

ורבנן מי כתיב מחזקיה לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אי מאינש אחרינא

אשתו שמתה וכו׳ יבמתו שמתה וכו׳ אמר רב יוסף כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה

הדרן עלך החולץ

מתני׳ רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום

כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו חליצה עשה מאמר וחליצה צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה

נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום

אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד כיצד עשה מאמר בזו ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וגט לזו צריכה גט וחליצה מאמר בזו ובעל את זו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וחלץ לזו הראשונה צריכה גט

גט לזו וגט לזו צריכות הימנו חליצה גט לזו ובעל את זו צריכה גט וחליצה גט לזו ומאמר בזו צריכה גט וחליצה גט לזו וחלץ לזו אין אחר חליצה כלום

חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמין ליבמה אחת

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין בתחלה בין באמצע בין בסוף

והבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום רבי נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום

גמ׳ עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה [ומאמר אחד ביבמה] מהני

מאי טעמא אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציאה וחליצה להוציאה ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה

ומאי טעמא אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא מהני ביאה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר ביאה

ומאי טעמא אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום

אמרי אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה

ומאי טעמא אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום אמרי מאי לגזור נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל כי הני תחלוץ ותיזיל

ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו

אמר רבא

גלול כלפי מעלה