Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בניסן תשפ״ב | 29 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות נג

אם אחד עשה חליצה ​​ואחר כך עשה מאמר, רבי עקיבא סובר שהמאמר אינו תקף, חכמים סוברים שזה תקף ורבי יהודה הנשיא סובר שזה תלוי אם הוא קידש אותה לצורך נישואין או ייבום, כי קידושין לצורך ייבום (מאמר) יעיל רק בגלל הזיקה, שבמקרה הזה כבר לא קיים. לאחר שהובאו שני הסברים לוויכוח בין רבי יהודה הנשיא לחכמים בסוף יבמות נב, יש עוד ארבעה הסברים. כל אחד מסביר את המקרה שבו הם חולקים בצורה אחרת. המשנה קבעה שאם חליצה ​​או בעילה היו הפעולה הראשונה שנעשית, לא יהיה כלום לאחר מכן. אולם לשון משפט הקובע כך דנה רק בחליצה, לא בבעילה. הגמרא מפקפקת בנקודה זו ומביאה שתי תשובות. מספר שורות במשנה מושוות לעמדות תנאיות או אמוראיות אחרות בניסיון לומר שהמשנתנו אינה תואמת דעה זו או לומר שהיא יכולה לספק תמיכה לדעה מסוימת. מספר הצעות אלו נדחות מכיוון שהתבססו על קריאה שגויה ואי הבנה של המשנה. כמו כן, מועלות שאלות על חלקים מהמשנה שנראים מיותרים. נראה שהם הוצבו במשנה למטרות סגנוניות – להביא מקרים מקבילים זה לזה למרות שאין בהם שום חידוש. לגבי הוויכוח במשנה על בעילה – האם בעילה פסולה (שבאים אחרי מאמר או גט) יעילים לחלוטין או לא. יש דעה שלישית בנושא. מבואר הנמקה של כל אחת משלוש הדעות. ייבום יעיל גם אם מישהו מהצדדים ביצע זאת בשוגג או באונס. זה יעיל בין אם עסק בשלבים הראשונים של בעילה (העראה) ובין אם השלימו אותה. הדין הוא כך לגבי כל המקרים של יחסים אסורים. הגמרא מפקפקת בלשון המשנה “אפילו אם הוא שוגג והיא מזידה” – מדוע לשון “אפילו”? מה זה ייבום באונס?

יש זיקה ואתאי חליצה אפקעתיה לזיקה ורבנן סברי אין זיקה מעיקרא אילו אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני השתא נמי מהני

רב שרביא אמר בחליצה כשירה אי דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין כולי עלמא לא פליגי דלא מהני והכא בחליצה פסולה קמיפלגי מר סבר חליצה פסולה פוטרת ומר סבר חליצה פסולה אינה פוטרת

רב אשי אמר דכולי עלמא חליצה פסולה אינה פוטרת והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי מר סבר יש תנאי בחליצה ומר סבר אין תנאי בחליצה

רבינא אמר דכולי עלמא יש תנאי בחליצה והכא בתנאי כפול קמיפלגי מר סבר בעינן תנאי כפול ומר סבר לא בעינן תנאי כפול

חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל וכו׳ וניתני נמי אין אחר ביאה כלום אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

אחד יבמה אחת אחד שתי יבמות מתניתין דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

כיצד מאמר לזו וכו׳ לימא מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה

ותיובתא דרב יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

גט לזו וגט לזו כו׳ לימא מסייע ליה לרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא חליצה פסולה צריכה לחזר על כל האחין מאי צריכות צריכות דעלמא

גט לזו וחלץ לזו לימא מסייע ליה לשמואל ותהוי תיובתא דרב יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

חלץ וחלץ או חלץ וכו׳ וליתני נמי אין אחר ביאה כלום אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

בין יבם אחד לשתי יבמות כו׳ בשלמא לרבי יוחנן דאמר כולה ביתא בלאו קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי לאוין

אלא לריש לקיש דאמר כולה ביתא בכרת קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות

אמר לך ריש לקיש וליטעמיך סיפא דקתני בעל ועשה מאמר איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין באשת איש

אלא איידי דתנא התרת יבם אחד ויבמה אחת תנא נמי שתי יבמות ויבם אחד ואיידי דתנא שתי יבמות ויבם אחד תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת

חלץ ועשה מאמר ונתן וכו׳ בשלמא חלץ ועשה מאמר איצטריך סלקא דעתך אמינא נגזור מאמר דבתר חליצה אטו מאמר דקמי חליצה קא משמע לן דלא גזרינן אלא חלץ ונתן גט למה לי

ולטעמיך אימא סיפא בעל ועשה מאמר בעל ונתן גט בשלמא בעל ונתן גט איצטריך סלקא דעתך אמינא נגזור גט דבתר בעילה אטו גט דקמי בעילה קא משמע לן דלא גזרינן אבל בעל ועשה מאמר למה לי

אלא איידי דתנא חלץ ועשה מאמר תנא נמי בעל ועשה מאמר ואיידי דבעי למיתני בעל ונתן גט תנא נמי חלץ ונתן גט

בזמן שהיא וכו׳ מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר משום רבי מאיר אחת בעילה ואחת חליצה בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום

ושלש מחלוקת בדבר תנא קמא סבר ביאה דאיכא למיגזר גזרינן חליצה דליכא למיגזר לא גזרינן

ורבי נחמיה סבר ביאה נמי ליכא למיגזר ודקאמרת ליגזור ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה כיון דחליצה דאורייתא מידע ידעי ודקאמרת ליגזור ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה כיון דביאה דאורייתא הא מידע ידיעי ואבא יוסי בן חנן סבר לה כרבנן דגזרי בביאה וגזר חליצה משום ביאה

הדרן עלך רבן גמליאל

מתני׳ הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה

וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה או פסולות כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה

גמ׳ מאי אפילו

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא הוא שוגג והיא קמכוונה למצוה אי נמי הוא מזיד והיא קמכוונה למצוה אלא אפילו הוא שוגג והיא מזידה דתרוייהו לא קמכווני לשם מצוה אפילו הכי קנה תני רבי חייא אפילו שניהם שוגגים שניהם מזידים שניהם אנוסים

אנוס דמתניתין היכי דמי אילימא כשאנסוהו גוים ובא עליה והאמר רבא אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת

אלא בישן והאמר רב יהודה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

מאמר ושטר ביבמה – גפ”ת 98

מה הקשר בין הדף היומי ליום הזכרון לשואה? ואיך סתם נייר או חרס יכולים להפוך להיות בעלי כוח להפוך אשה נשואה לגרושה או רווקה לנשואה? השבוע דרך הדף היומי נבדוק את השאלות הללו מוזמנים להצטרף. בעזרת ה’   בדף שלנו הגמרא מצטטת ברייתא המתארת את דרכי הקידושין של יבמה ושואלת כיצד הם מתרחשים. כמו שראינו…

יבמות נג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות נג

יש זיקה ואתאי חליצה אפקעתיה לזיקה ורבנן סברי אין זיקה מעיקרא אילו אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני השתא נמי מהני

רב שרביא אמר בחליצה כשירה אי דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין כולי עלמא לא פליגי דלא מהני והכא בחליצה פסולה קמיפלגי מר סבר חליצה פסולה פוטרת ומר סבר חליצה פסולה אינה פוטרת

רב אשי אמר דכולי עלמא חליצה פסולה אינה פוטרת והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי מר סבר יש תנאי בחליצה ומר סבר אין תנאי בחליצה

רבינא אמר דכולי עלמא יש תנאי בחליצה והכא בתנאי כפול קמיפלגי מר סבר בעינן תנאי כפול ומר סבר לא בעינן תנאי כפול

חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל וכו׳ וניתני נמי אין אחר ביאה כלום אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

אחד יבמה אחת אחד שתי יבמות מתניתין דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

כיצד מאמר לזו וכו׳ לימא מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה

ותיובתא דרב יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

גט לזו וגט לזו כו׳ לימא מסייע ליה לרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא חליצה פסולה צריכה לחזר על כל האחין מאי צריכות צריכות דעלמא

גט לזו וחלץ לזו לימא מסייע ליה לשמואל ותהוי תיובתא דרב יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

חלץ וחלץ או חלץ וכו׳ וליתני נמי אין אחר ביאה כלום אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

בין יבם אחד לשתי יבמות כו׳ בשלמא לרבי יוחנן דאמר כולה ביתא בלאו קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי לאוין

אלא לריש לקיש דאמר כולה ביתא בכרת קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות

אמר לך ריש לקיש וליטעמיך סיפא דקתני בעל ועשה מאמר איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין באשת איש

אלא איידי דתנא התרת יבם אחד ויבמה אחת תנא נמי שתי יבמות ויבם אחד ואיידי דתנא שתי יבמות ויבם אחד תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת

חלץ ועשה מאמר ונתן וכו׳ בשלמא חלץ ועשה מאמר איצטריך סלקא דעתך אמינא נגזור מאמר דבתר חליצה אטו מאמר דקמי חליצה קא משמע לן דלא גזרינן אלא חלץ ונתן גט למה לי

ולטעמיך אימא סיפא בעל ועשה מאמר בעל ונתן גט בשלמא בעל ונתן גט איצטריך סלקא דעתך אמינא נגזור גט דבתר בעילה אטו גט דקמי בעילה קא משמע לן דלא גזרינן אבל בעל ועשה מאמר למה לי

אלא איידי דתנא חלץ ועשה מאמר תנא נמי בעל ועשה מאמר ואיידי דבעי למיתני בעל ונתן גט תנא נמי חלץ ונתן גט

בזמן שהיא וכו׳ מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר משום רבי מאיר אחת בעילה ואחת חליצה בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום

ושלש מחלוקת בדבר תנא קמא סבר ביאה דאיכא למיגזר גזרינן חליצה דליכא למיגזר לא גזרינן

ורבי נחמיה סבר ביאה נמי ליכא למיגזר ודקאמרת ליגזור ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה כיון דחליצה דאורייתא מידע ידעי ודקאמרת ליגזור ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה כיון דביאה דאורייתא הא מידע ידיעי ואבא יוסי בן חנן סבר לה כרבנן דגזרי בביאה וגזר חליצה משום ביאה

הדרן עלך רבן גמליאל

מתני׳ הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה

וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה או פסולות כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה

גמ׳ מאי אפילו

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא הוא שוגג והיא קמכוונה למצוה אי נמי הוא מזיד והיא קמכוונה למצוה אלא אפילו הוא שוגג והיא מזידה דתרוייהו לא קמכווני לשם מצוה אפילו הכי קנה תני רבי חייא אפילו שניהם שוגגים שניהם מזידים שניהם אנוסים

אנוס דמתניתין היכי דמי אילימא כשאנסוהו גוים ובא עליה והאמר רבא אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת

אלא בישן והאמר רב יהודה

גלול כלפי מעלה