Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באייר תשפ״ב | 5 מאי 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות נט

הלימוד היום מוקדש למדינת ישראל לרגל יום עצמאותה ה74.

הדף היום מוקדש ע”י לורה שכטר לכבוד בתה, קיילה שזכתה בחידון התנ”ך באיזור שלה בארצות הברית וזכתה למקום בחידון הבינלאומי לשנה הבאה. “היה מאוד כיף ללמוד יחד לחידון. אני ואבא מאוד גאים בך.”

הדף היום מוקדש ע”י טינה ושלום לם לכבוד נכדה חדשה, צופיה מרים.

הדף היום מוקדש ע”י קהילת הדרן לכבוד יום הולדתה של מדינה קורן.

יש דעה שאוסרת על הכהן גדול להתחתן עם בוגרת (אשה שגילה יותר משתים עשרה שנים וששה חודשים). רבי חייא בר יוסף שאל את שמואל: אם כהן גדול מקדש אישה כשהיא צעירה אבל כשנשא אותה היא כבר עברה את הגיל המותר לו לשאת אותה, האם הוא יכול להמשיך בנישואין – האם הגבלת הגיל נקבעת בשעת הקידושין או בשעת הנישואין? שמואל מנסה לענות ממשנתנו, אך לאחר שרבי חייא העלה בכך קושי, ניסה שמואל לדרוש אותה ממשנה אחרת בפרק זה. רבי חייא דוחה גם את ההשוואה הזו. כהן גדול לא יכול להתחתן עם אלמנה, גם אם היא הייתה רק מאורסת למישהו אחר. מאיפה זה נלמד? הסוגיה האם יש הגבלת גיל (מעל שתים עשרה וחצי – בוגרת – היא מחלוקת במשנה בין רבי מאיר לרבי שמעון ואלעזר. כיצד דורש כל אחד את דעתו מהפסוקים בתורה (ויקרא כא:יג). רב קובע שאישה שקיימה יחסים שלא כדרכה (שלא גרם לאובדן בתולים) אף היא פסולה להינשא לכהן גדול. רבא מעלה קושי נגד רב מברייתא. הגמרא מנסה לענות שהחילוק ביניהם זה כפי שיטות רבי מאיר/רבי אלעזר), אולם תשובה זו נדחית. רב יוסף מגביל את היקף דבריו של רב לאשה שנבעלה שלא כדרכה לבהמה כדי לפתור את הקושי. קושי מועלה גם נגד תשובתו והרבי זירא מביאה תשובה שלישית – מדובר בממאנת. האם אשה שנבעלה לבהמה אסורה להתחתן עם כהן גדול? אם הכהן הגדול אנס או פיתה אישה, הוא אינו יכול להתחתן איתה, אבל אם הוא עושה כן, הנישואין תקפים. עם זאת, הוא חייב להתגרש ממנה.

 

מהו בתר נישואין אזלינן או בתר אירוסין אזלינן

אמר ליה תניתוה נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן האירוסין כשרות

אמר ליה לשוויה חללה לא קמיבעיא לי דביאה היא דמשוויה חללה כי קמיבעיא לי והוא אשה בבתוליה יקח מאי קיחה דקדושין בעינן או קיחה דנישואין בעינן

אמר ליה הא נמי תניתוה אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס שאני התם דכתיב יקח אשה

הכא נמי כתיב אשה אחת ולא שתים

ומה ראית הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה

מתני׳ כהן גדול לא ישא אלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין ולא ישא את הבוגרת רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת [ולא ישא את מוכת עץ]

גמ׳ תנו רבנן אלמנה לא יקח בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין פשיטא מהו דתימא לילף אלמנה אלמנה מתמר מה להלן מן הנישואין אף כאן מן הנישואין קא משמע לן

ואימא הכי נמי דומיא דגרושה מה גרושה בין מן הנישואין בין מן האירוסין אף אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנישואין

ולא ישא את הבוגרת תנו רבנן והוא אשה בבתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו לה בתוליה דברי רבי מאיר רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת

במאי קא מיפלגי רבי מאיר סבר בתולה אפילו מקצת בתולים משמע בתוליה עד דאיכא כל הבתולים בבתוליה בכדרכה אין שלא כדרכה לא

ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי בתולה בתולה שלימה משמע בתוליה ואפילו מקצת בתולים בבתוליה עד שיהיו כל בתוליה קיימין בין בכדרכה בין שלא כדרכה

אמר רב יהודה אמר רב נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה מתיב רבא ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

היכי דמי אלימא בכדרכה מאי איריא משום אלמנה תיפוק ליה משום דהויא לה בעולה אלא לאו שלא כדרכה ומשום אלמנה אין משום בעולה לא

הא מני רבי מאיר היא ורב דאמר כרבי אלעזר

אי כרבי אלעזר מאי איריא משום בעולה תיפוק ליה דהויא לה זונה דהא אמר רבי אלעזר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה

אמר רב יוסף כגון שנבעלה לבהמה דהתם משום בעולה איכא משום זונה ליכא

אמר ליה אביי ממה נפשך אי בעולה הויא זונה נמי הויא ואי זונה לא הויא בעולה נמי לא הויא וכי תימא מידי דהויא אמוכת עץ שלא כדרכה אם כן אין לך אשה שכשרה לכהונה שלא נעשית מוכת עץ על ידי צרור

אלא אמר רבי זירא בממאנת

אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אף על פי שבסקילה כשרה לכהונה

כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחריה והכשירה רבי לכהונה אמר שמואל ולכהן גדול בימי רבי כהן גדול מי הוה אלא ראויה לכהן גדול

אמר ליה רבא מפרקין לרב אשי מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב

ותנן אתנן כלב ומחיר זונה מותרין (משום) שנאמר גם שניהם שנים ולא ארבעה

תנו רבנן אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשא רבי אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר

אם נשא נשוי אמר רב הונא אמר רב ומוציא בגט ואלא הא דקתני אם נשא נשוי אמר רב אחא בר יעקב לומר

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות נט

מהו בתר נישואין אזלינן או בתר אירוסין אזלינן

אמר ליה תניתוה נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן האירוסין כשרות

אמר ליה לשוויה חללה לא קמיבעיא לי דביאה היא דמשוויה חללה כי קמיבעיא לי והוא אשה בבתוליה יקח מאי קיחה דקדושין בעינן או קיחה דנישואין בעינן

אמר ליה הא נמי תניתוה אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס שאני התם דכתיב יקח אשה

הכא נמי כתיב אשה אחת ולא שתים

ומה ראית הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה

מתני׳ כהן גדול לא ישא אלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין ולא ישא את הבוגרת רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת [ולא ישא את מוכת עץ]

גמ׳ תנו רבנן אלמנה לא יקח בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין פשיטא מהו דתימא לילף אלמנה אלמנה מתמר מה להלן מן הנישואין אף כאן מן הנישואין קא משמע לן

ואימא הכי נמי דומיא דגרושה מה גרושה בין מן הנישואין בין מן האירוסין אף אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנישואין

ולא ישא את הבוגרת תנו רבנן והוא אשה בבתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו לה בתוליה דברי רבי מאיר רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת

במאי קא מיפלגי רבי מאיר סבר בתולה אפילו מקצת בתולים משמע בתוליה עד דאיכא כל הבתולים בבתוליה בכדרכה אין שלא כדרכה לא

ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי בתולה בתולה שלימה משמע בתוליה ואפילו מקצת בתולים בבתוליה עד שיהיו כל בתוליה קיימין בין בכדרכה בין שלא כדרכה

אמר רב יהודה אמר רב נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה מתיב רבא ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

היכי דמי אלימא בכדרכה מאי איריא משום אלמנה תיפוק ליה משום דהויא לה בעולה אלא לאו שלא כדרכה ומשום אלמנה אין משום בעולה לא

הא מני רבי מאיר היא ורב דאמר כרבי אלעזר

אי כרבי אלעזר מאי איריא משום בעולה תיפוק ליה דהויא לה זונה דהא אמר רבי אלעזר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה

אמר רב יוסף כגון שנבעלה לבהמה דהתם משום בעולה איכא משום זונה ליכא

אמר ליה אביי ממה נפשך אי בעולה הויא זונה נמי הויא ואי זונה לא הויא בעולה נמי לא הויא וכי תימא מידי דהויא אמוכת עץ שלא כדרכה אם כן אין לך אשה שכשרה לכהונה שלא נעשית מוכת עץ על ידי צרור

אלא אמר רבי זירא בממאנת

אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אף על פי שבסקילה כשרה לכהונה

כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחריה והכשירה רבי לכהונה אמר שמואל ולכהן גדול בימי רבי כהן גדול מי הוה אלא ראויה לכהן גדול

אמר ליה רבא מפרקין לרב אשי מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב

ותנן אתנן כלב ומחיר זונה מותרין (משום) שנאמר גם שניהם שנים ולא ארבעה

תנו רבנן אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשא רבי אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר

אם נשא נשוי אמר רב הונא אמר רב ומוציא בגט ואלא הא דקתני אם נשא נשוי אמר רב אחא בר יעקב לומר

גלול כלפי מעלה