Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ באדר ב׳ תשפ״ב | 13 מרץ 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות ו

הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת יוסי קושמרו שנפטר בפתאומיות בר"ח אדר ב' השנה. איש עם לב רחב שתמיד ידע להוקיר תודה על הכל.

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ברכה ארמן לכבוד אסתר ארמן, וקהילת לומדות דף יומי בבית שמש לכבוד סיום מועד!

הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים לזכר נשמת שרה פפר אשהיים.

האם ניתן ללמוד מהלכות כיבוד הורים שבאופן כללי מצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה, גם בלא תעשה שעונשה כרת? בסופו של דבר, גם זה נדחה. הם מנסים ללמוד זאת גם ממצוות בניית בית המקדש ומאיסור הבערת אש בשבת. שתי התשובות הללו נדחות גם כן.

 

 

 

לאו דמחמר ואפילו הכי לא דחי

אלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה ליגמר מהכא דלא לידחי

וכי תימא שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך

דתניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי

אלא משום דאיכא למיפרך

מה להנך שכן הכשר מצוה

אלא סלקא דעתך אמינא תיתי מבנין בית המקדש דתניא יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודי

מאי לאו בבונה וסותר וטעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי

לא לאו דמחמר ואפילו הכי לא דחי ואלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה ליגמר מהכא דלא דחי

וכי תימא שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קא פריך דתניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו וגו׳ כולכם חייבים בכבודי

אלא משום דאיכא למיפרך מה להנך שכן הכשר מצוה הכשר מצוה תיפוק לי מהתם

אין הכי נמי ואת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו למה לי מיבעי ליה לכדתניא יכול יתיירא אדם ממקדש תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש מה שמירה האמורה בשבת


לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת אף מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש

ואי זו היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר

ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף מורא האמורה במקדש לעולם

אלא סלקא דעתך אמינא תיתי מהבערה דתנא דבי רבי ישמעאל לא תבערו אש בכל מושבותיכם מה תלמוד לומר

מה תלמוד לומר אי לרבי יוסי ללאו אי לרבי נתן לחלק

דתניא הבערה ללאו יצתה דברי רבי יוסי רבי נתן אומר לחלק

ואמר רבא תנא מושבות קא קשיא ליה מושבות מה תלמוד לומר

מכדי שבת חובת הגוף היא וחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ מושבות דכתב רחמנא בשבת למה לי

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפי שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת שומע אני בין בחול בין בשבת ומה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין או אינו אלא אפילו מיתת בית דין ומה אני מקיים והומת בחול ולא בשבת

או אינו אלא אפילו בשבת תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ולהלן הוא אומר והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם

מה מושבות האמורים להלן בבית דין אף מושבות האמורים כאן בבית דין ואמר רחמנא לא תבערו

מאי לאו רבי נתן היא דאמר לחלק יצתה וטעמא דכתב רחמנא לא תבערו הא לאו הכי דחי

לא רבי יוסי ותיהוי נמי רבי יוסי אימר דאמר רבי יוסי הבערה ללאו יצתה הבערה גרידתא

הבערה דבית דין בישול פתילה הוא

ואמר רב ששת מה לי בישול פתילה מה לי בישול סמנין

אמר רב שימי בר אשי האי תנא לא משום דאתי עשה ודחי לא תעשה אלא משום דמייתי מקל וחומר והכי קאמר מה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין אבל מיתת בית דין דחיא שבת מקל וחומר


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

ייבום וחליצה - דף משלהן פרק 108

ייבום וחליצה – דף משלהן פרק 108

חמוטל ושירה פותחת את סדר נשים ומסכת ייבמות     ייבום, חליצה, סדר נשים, מסכת יבמות

גפת בדף היומי

האם עשה דוחה לא תעשה של כרת? – גפ"ת 94

יבום היא מצוות עשה שדוחה לא תעשה של אשת אח שיש בו כרת! האם תמיד מצוות עשה דוחות לא תעשה שיש בו כרת? איך יכול להיות שמצוות העשה חזקות יותר ממצוות לא תעשה הרי הכל נאמר מפיו של הקב"ה. מה אנחנו לומדים מסוגיות אלו על כל עולם המצוות? הצטרפו אלינו לגפת ראשונה על הסוגיה הארוכה…

WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.22.48

הקדמה למסכת יבמות

השיעור מוקדש ע"י ולרי אדלר לכבוד האחיינית, ד"ר איילת הופמן ליבזון.  "בדומה לכל מי שכבר למדו את ההקדמות הקודמות של איילת, אני מצפה לשמוע את סקירתה על מסכת יבמות. זה תענוג נוסף עבורי, במסע שלי עם הדרן והדף היומי."

יבמות ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות ו

לאו דמחמר ואפילו הכי לא דחי

אלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה ליגמר מהכא דלא לידחי

וכי תימא שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך

דתניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי

אלא משום דאיכא למיפרך

מה להנך שכן הכשר מצוה

אלא סלקא דעתך אמינא תיתי מבנין בית המקדש דתניא יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודי

מאי לאו בבונה וסותר וטעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי

לא לאו דמחמר ואפילו הכי לא דחי ואלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה ליגמר מהכא דלא דחי

וכי תימא שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קא פריך דתניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו וגו׳ כולכם חייבים בכבודי

אלא משום דאיכא למיפרך מה להנך שכן הכשר מצוה הכשר מצוה תיפוק לי מהתם

אין הכי נמי ואת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו למה לי מיבעי ליה לכדתניא יכול יתיירא אדם ממקדש תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש מה שמירה האמורה בשבת


לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת אף מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש

ואי זו היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר

ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף מורא האמורה במקדש לעולם

אלא סלקא דעתך אמינא תיתי מהבערה דתנא דבי רבי ישמעאל לא תבערו אש בכל מושבותיכם מה תלמוד לומר

מה תלמוד לומר אי לרבי יוסי ללאו אי לרבי נתן לחלק

דתניא הבערה ללאו יצתה דברי רבי יוסי רבי נתן אומר לחלק

ואמר רבא תנא מושבות קא קשיא ליה מושבות מה תלמוד לומר

מכדי שבת חובת הגוף היא וחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ מושבות דכתב רחמנא בשבת למה לי

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפי שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת שומע אני בין בחול בין בשבת ומה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין או אינו אלא אפילו מיתת בית דין ומה אני מקיים והומת בחול ולא בשבת

או אינו אלא אפילו בשבת תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ולהלן הוא אומר והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם

מה מושבות האמורים להלן בבית דין אף מושבות האמורים כאן בבית דין ואמר רחמנא לא תבערו

מאי לאו רבי נתן היא דאמר לחלק יצתה וטעמא דכתב רחמנא לא תבערו הא לאו הכי דחי

לא רבי יוסי ותיהוי נמי רבי יוסי אימר דאמר רבי יוסי הבערה ללאו יצתה הבערה גרידתא

הבערה דבית דין בישול פתילה הוא

ואמר רב ששת מה לי בישול פתילה מה לי בישול סמנין

אמר רב שימי בר אשי האי תנא לא משום דאתי עשה ודחי לא תעשה אלא משום דמייתי מקל וחומר והכי קאמר מה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת בית דין אבל מיתת בית דין דחיא שבת מקל וחומר


גלול כלפי מעלה