Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ באייר תשפ״ב | 6 מאי 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות ס

הלימוד החודש מוקדש ע”י נשות יד בנימין לרפואת אשר בן דבורה פייגה.

הלימוד החודש מוקדש ע”י ברכה רוטנר לזכר נשמת אמה, שרה בת יום טוב ורחל.

הדף היום מוקדש ע”י בלינדה לזכר נשמת יהודה יידל בן חיים ירחמיאל.

הדף היום יוקדש לזכר נשמות יונתן חבקוק, אורן בן יפתח ובועז גול שנרצחו בפיגוע אתמול באלעד ולרפואת הפצועים.

מהו הבסיס למחלוקת בין ר’ אליעזר בן יעקב לחכמים בעניין סטטוס הולד שנולד מכהן גדול ואנוסת ומפותת חבירו? כהן לא יכול להיטמא לאחותו אם היא לא בתולה? האם ההגדרות לבתולה הן אותן הגדרות לבתולה לכהן גדול? יש מחלוקת בדבר – מה הבסיס לכל הדעות? ר’ שמעון בן יוחאי התיר לכהן להתחתן עם גיורת שהתגיירה בגיל פחות משלושה שנים ויום אחד. למה? האם פוסקים כמותו?

 

שאין משלם קנס במפותה

אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי אמר ליה והא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי

אלמא סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות מוכת עץ תחתיו הכא נמי סופה להיות בעולה תחתיו קשיא

אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשא רבי אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר אמר רב הונא אמר רב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב

איכא דאמרי אמר רב הונא אמר רב מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב סבר לה כרבי אלעזר

ומי סבר לה כותיה והא קיימא לן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי ואילו בהא אמר רב עמרם אמר רב אין הלכה כרבי אלעזר קשיא

רב אשי אמר ביש חלל מחייבי עשה קמיפלגי רבי אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה

מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב דכתיב אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגו׳ וכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו אכולהו

ורבנן אלה הפסיק הענין ורבי אליעזר בן יעקב אמר אלה למעוטי נדה

כמאן אזלא הא דתניא מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן כרבי אליעזר בן יעקב ורבי אליעזר בן יעקב נכתביה לאלה לבסוף קשיא

תנו רבנן אחותו ארוסה רבי מאיר ורבי יהודה אומרים מטמא לה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין מטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מטמא לה ומוכת עץ אין מטמא לה דברי רבי שמעון שהיה רבי שמעון אומר ראויה לכהן גדול מטמא לה שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה

ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם

מאי טעמא דרבי מאיר ורבי יהודה דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה

יכול שאני מוציא אף מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהוייתה על ידי איש יצאה זו שאין הוייתה על ידי איש הקרובה לרבות הארוסה אליו לרבות הבוגרת

הא למה לי קרא והאמר רבי מאיר בתולה אפילו מקצת בתולה משמע איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף בתולה בתולה מהתם מה להלן נערה אף כאן נמי נערה קא משמע לן

ורבי יוסי ורבי שמעון מאי טעמייהו דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה אליו לרבות את הבוגרת הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה

והא אמר רבי שמעון ראויה לכהן גדול מטמא לה שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה שאני התם דרבי רחמנא קרובה

אי הכי מוכת עץ נמי [רבי] קרובה אחת ולא שתים ומה ראית הא אתעביד בה מעשה הא לא אתעביד בה מעשה

ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר סבירא ליה מנא ליה מלא היתה לאיש

והא אפיקתיה חד מלא היתה וחד מלאיש

אליו לרבות הבוגרת והא אמר רבי שמעון בתולה בתולה שלימה משמע טעמא דידיה נמי התם מהכא דדריש הכי מדאליו לרבות הבוגרת מכלל דבתולה בתולה שלימה משמע

תניא רבי שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשירה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם והרי פנחס עמהם

ורבנן לעבדים ולשפחות אי הכי בת שלש שנים ויום אחד נמי

כדרב הונא דרב הונא רמי כתיב כל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו הא אינה יודעת קיימו מכלל דהטף בין ידעו בין לא ידעו קיימו וכתיב וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם הא ידעי הרוגו

הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר

תניא נמי הכי וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר אתה אומר בראויה ליבעל או אינו אלא נבעלה ממש כשהוא אומר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר

מנא ידעי אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות בידוע שהיא ראויה ליבעל כל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה ליבעל אמר רב נחמן סימן לעבירה הדרוקן

כיוצא בדבר אתה אומר וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר מנא ידעי אמר רב כהנא הושיבום על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף

ונעברינהו לפני ציץ אמר רב כהנא בריה דרב נתן לרצון להם כתיב לרצון ולא לפורענות אי הכי במדין נמי אמר רב אשי להם כתיב להם לרצון ולא לפורענות ולגוים אפילו לפורענות

אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך

מאי כללא דאמר רבי יהושע בן לוי עיר אחת היתה בארץ ישראל שקרא עליה ערער ושגר רבי את רבי רומנוס ובדקה ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה רבי לכהונה אמר ליה בפירוש שמיע לי

ואי מכללא מאי דלמא שאני התם הואיל ואנסיב אנסיב דהא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי

הכי השתא בשלמא התם סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות בעולה תחתיו הכא סופה להיות זונה תחתיו

רב ספרא מתני לה מכללא וקשיא ליה ומשני ליה הכי

ההוא כהנא דאנסיב גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ליה רב נחמן בר יצחק מאי האי אמר ליה דאמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך

תניא וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות ס

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות ס

שאין משלם קנס במפותה

אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי אמר ליה והא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי

אלמא סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות מוכת עץ תחתיו הכא נמי סופה להיות בעולה תחתיו קשיא

אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשא רבי אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר אמר רב הונא אמר רב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב

איכא דאמרי אמר רב הונא אמר רב מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב סבר לה כרבי אלעזר

ומי סבר לה כותיה והא קיימא לן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי ואילו בהא אמר רב עמרם אמר רב אין הלכה כרבי אלעזר קשיא

רב אשי אמר ביש חלל מחייבי עשה קמיפלגי רבי אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה

מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב דכתיב אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגו׳ וכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו אכולהו

ורבנן אלה הפסיק הענין ורבי אליעזר בן יעקב אמר אלה למעוטי נדה

כמאן אזלא הא דתניא מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן כרבי אליעזר בן יעקב ורבי אליעזר בן יעקב נכתביה לאלה לבסוף קשיא

תנו רבנן אחותו ארוסה רבי מאיר ורבי יהודה אומרים מטמא לה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין מטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מטמא לה ומוכת עץ אין מטמא לה דברי רבי שמעון שהיה רבי שמעון אומר ראויה לכהן גדול מטמא לה שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה

ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם

מאי טעמא דרבי מאיר ורבי יהודה דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה

יכול שאני מוציא אף מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהוייתה על ידי איש יצאה זו שאין הוייתה על ידי איש הקרובה לרבות הארוסה אליו לרבות הבוגרת

הא למה לי קרא והאמר רבי מאיר בתולה אפילו מקצת בתולה משמע איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף בתולה בתולה מהתם מה להלן נערה אף כאן נמי נערה קא משמע לן

ורבי יוסי ורבי שמעון מאי טעמייהו דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה אליו לרבות את הבוגרת הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה

והא אמר רבי שמעון ראויה לכהן גדול מטמא לה שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה שאני התם דרבי רחמנא קרובה

אי הכי מוכת עץ נמי [רבי] קרובה אחת ולא שתים ומה ראית הא אתעביד בה מעשה הא לא אתעביד בה מעשה

ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר סבירא ליה מנא ליה מלא היתה לאיש

והא אפיקתיה חד מלא היתה וחד מלאיש

אליו לרבות הבוגרת והא אמר רבי שמעון בתולה בתולה שלימה משמע טעמא דידיה נמי התם מהכא דדריש הכי מדאליו לרבות הבוגרת מכלל דבתולה בתולה שלימה משמע

תניא רבי שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשירה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם והרי פנחס עמהם

ורבנן לעבדים ולשפחות אי הכי בת שלש שנים ויום אחד נמי

כדרב הונא דרב הונא רמי כתיב כל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו הא אינה יודעת קיימו מכלל דהטף בין ידעו בין לא ידעו קיימו וכתיב וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם הא ידעי הרוגו

הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר

תניא נמי הכי וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר אתה אומר בראויה ליבעל או אינו אלא נבעלה ממש כשהוא אומר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר

מנא ידעי אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות בידוע שהיא ראויה ליבעל כל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה ליבעל אמר רב נחמן סימן לעבירה הדרוקן

כיוצא בדבר אתה אומר וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר מנא ידעי אמר רב כהנא הושיבום על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף

ונעברינהו לפני ציץ אמר רב כהנא בריה דרב נתן לרצון להם כתיב לרצון ולא לפורענות אי הכי במדין נמי אמר רב אשי להם כתיב להם לרצון ולא לפורענות ולגוים אפילו לפורענות

אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך

מאי כללא דאמר רבי יהושע בן לוי עיר אחת היתה בארץ ישראל שקרא עליה ערער ושגר רבי את רבי רומנוס ובדקה ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה רבי לכהונה אמר ליה בפירוש שמיע לי

ואי מכללא מאי דלמא שאני התם הואיל ואנסיב אנסיב דהא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי

הכי השתא בשלמא התם סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות בעולה תחתיו הכא סופה להיות זונה תחתיו

רב ספרא מתני לה מכללא וקשיא ליה ומשני ליה הכי

ההוא כהנא דאנסיב גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ליה רב נחמן בר יצחק מאי האי אמר ליה דאמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך

תניא וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר

גלול כלפי מעלה