Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ באייר תשפ״ב | 6 מאי 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות סא

 

רבי שמעון בר יוחאי פסק שקברי גויים אינם מטמאים בטומאת אוהל. מאיפה זה נדרש? אם כהן ארס אלמנה ולאחר מכן התמנה לכהן גדול, הוא יכול להמשיך וןלהתחתן איתה, כמו במקרה של יהושע בן גמלא ומרתה בת ביתוס. אבל אם האישה נפלה לייבום לכהן ואז הוא הפך לכהן גדול, האו לא יכול להתחתן איתה אפילו אם הוא כבר עשה איתה מאמר. למה יש הבדל בין המקרים? אם אחיו של כהן גדול נפטר בלי ילדים, עליו לעשות חליצה ​​עם אלמנתו ולא ייבום, אפילו אלמנה מאירוסין. האם כהן יכול להינשא לאילונית? במה זה תלוי? מה עם ישראל? רבי אליעזר אמר שכהן אינו יכול להינשא לקטנה. האם האמירה הזו מתייחסת לכהן רגיל או לכהן גדול? ומה הסיבה? מובאות חמש קריאות שונות של אמירה זו – שתי הראשונות נדחות. ישנן מגוון דעות שונות לגבי מהי ההגדרה של זונה האסורה להתחתן עם כהן. מהן גדרי מצוות פריה ורביה – איך יוצאים ידי חובה – יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל.

קברי גוים אינן מטמאין באהל שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדם

מיתיבי ונפש אדם ששה עשר אלף משום בהמה

אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו (ובהמה רבה) משום בהמה

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו דלמא איקטיל חד מישראל ורבנן לא נפקד ממנו איש ורבי שמעון בן יוחי לא נפקד ממנו איש לעבירה

רבינא אמר נהי דמעטינהו קרא מאטמויי באהל דכתיב אדם כי ימות באהל ממגע ומשא מי מעטינהו קרא:

מתני׳ אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס ומעשה ביהושע בן גמלא שקדש את מרתא בת ביתוס ומנהו המלך להיות כהן גדול וכנסה שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אף על פי שעשה בה מאמר הרי זה לא יכנוס:

גמ׳ תנו רבנן מנין שאם אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול שיכנוס תלמוד לומר יקח אשה אי הכי שומרת יבם נמי אשה ולא יבמה:

מעשה ביהושע וכו׳: מנהו אין נתמנה לא אמר רב יוסף קטיר קחזינא הכא דאמר רב אסי תרקבא דדינרי עיילה ליה מרתא בת ביתוס לינאי מלכא עד דמוקי ליה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי:

מתני׳ כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם:

גמ׳ קא פסיק ותני לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה אלא מן האירוסין יבא עשה וידחה את לא תעשה

גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה:

מתני׳ כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים רבי יהודה אומר אף על פי שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות:

גמ׳ אמר ליה ריש גלותא לרב הונא מאי טעמא משום פריה ורביה אפריה ורביה כהנים הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי אמר ליה משום דקא בעי למיתני סיפא רבי יהודה אומר אף על פי שיש לו אשה


ויש לו בנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי משום הכי קתני כהן

אמר רב הונא מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב אכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כל ביאה שאין בה פירצה אינה אלא בעילת זנות

תניא רבי אליעזר אומר כהן לא ישא את הקטנה אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק עיין בה רבי אליעזר סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה

סבר לה כרבי מאיר דחייש למיעוטא וסבר לה כרבי יהודה דאמר אילונית זונה הויא

וכרבי מאיר מי סבר לה והתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מאי טעמא אין מיבמין

[אמר להם] קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעין בערוה ותניא קטנה מתייבמת ואינה חולצת דברי רבי אליעזר

וכרבי יהודה מי סבר לה והתניא זונה זונה כשמה דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר זונה זו מופקרת רבי מתיא בן חרש אומר אפילו הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונה

רבי יהודה אומר זונה זו אילונית וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות רבי אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה

אלא אמר רב אדא בר אהבה הכא בכהן גדול עסקינן לאימת קני לה לכי גדלה בעולה היא

אמר רבא מכלי לב אי דקדשה אבוה מההיא שעתא הוא דקני לה ואי דקדשה נפשה הא רבי אליעזר היא ולא רבנן

אלא אמר רבא לעולם בכהן הדיוט וחיישינן שמא תתפתה עליו אי הכי ישראל נמי פתויי קטנה אונס הוא ואונס בישראל מישרא שרי

רב פפא אמר בכהן גדול והאי תנא הוא דתניא בתולה יכול קטנה תלמוד לומר אשה אי אשה יכול בוגרת תלמוד לומר בתולה הא כיצד יצתה מכלל קטנות ולכלל בגרות לא באתה

רב נחמן בר יצחק אמר האי תנא הוא דתניא בתולה אין בתולה אלא נערה וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד בתולה

רבי אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כרבי אלעזר:

מתני׳ לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:

גמ׳ הא יש לו בנים מפריה ורביה בטיל מאשה לא בטיל מסייעא ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנאמר לא טוב היות האדם לבדו

ואיכא דאמרי הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה ובטיל נמי מאשה נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל לא אין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים:

בית שמאי אומרים שני זכרים: מאי טעמייהו דבית שמאי ילפינן ממשה דכתיב בני משה גרשום ואליעזר ובית הלל ילפינן מברייתו של עולם ובית שמאי לילפי מברייתו של עולם אין דנין אפשר


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות סא

קברי גוים אינן מטמאין באהל שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדם

מיתיבי ונפש אדם ששה עשר אלף משום בהמה

אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו (ובהמה רבה) משום בהמה

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו דלמא איקטיל חד מישראל ורבנן לא נפקד ממנו איש ורבי שמעון בן יוחי לא נפקד ממנו איש לעבירה

רבינא אמר נהי דמעטינהו קרא מאטמויי באהל דכתיב אדם כי ימות באהל ממגע ומשא מי מעטינהו קרא:

מתני׳ אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס ומעשה ביהושע בן גמלא שקדש את מרתא בת ביתוס ומנהו המלך להיות כהן גדול וכנסה שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אף על פי שעשה בה מאמר הרי זה לא יכנוס:

גמ׳ תנו רבנן מנין שאם אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול שיכנוס תלמוד לומר יקח אשה אי הכי שומרת יבם נמי אשה ולא יבמה:

מעשה ביהושע וכו׳: מנהו אין נתמנה לא אמר רב יוסף קטיר קחזינא הכא דאמר רב אסי תרקבא דדינרי עיילה ליה מרתא בת ביתוס לינאי מלכא עד דמוקי ליה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי:

מתני׳ כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם:

גמ׳ קא פסיק ותני לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה אלא מן האירוסין יבא עשה וידחה את לא תעשה

גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה:

מתני׳ כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים רבי יהודה אומר אף על פי שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות:

גמ׳ אמר ליה ריש גלותא לרב הונא מאי טעמא משום פריה ורביה אפריה ורביה כהנים הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי אמר ליה משום דקא בעי למיתני סיפא רבי יהודה אומר אף על פי שיש לו אשה


ויש לו בנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי משום הכי קתני כהן

אמר רב הונא מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב אכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כל ביאה שאין בה פירצה אינה אלא בעילת זנות

תניא רבי אליעזר אומר כהן לא ישא את הקטנה אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק עיין בה רבי אליעזר סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה

סבר לה כרבי מאיר דחייש למיעוטא וסבר לה כרבי יהודה דאמר אילונית זונה הויא

וכרבי מאיר מי סבר לה והתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מאי טעמא אין מיבמין

[אמר להם] קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעין בערוה ותניא קטנה מתייבמת ואינה חולצת דברי רבי אליעזר

וכרבי יהודה מי סבר לה והתניא זונה זונה כשמה דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר זונה זו מופקרת רבי מתיא בן חרש אומר אפילו הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונה

רבי יהודה אומר זונה זו אילונית וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות רבי אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה

אלא אמר רב אדא בר אהבה הכא בכהן גדול עסקינן לאימת קני לה לכי גדלה בעולה היא

אמר רבא מכלי לב אי דקדשה אבוה מההיא שעתא הוא דקני לה ואי דקדשה נפשה הא רבי אליעזר היא ולא רבנן

אלא אמר רבא לעולם בכהן הדיוט וחיישינן שמא תתפתה עליו אי הכי ישראל נמי פתויי קטנה אונס הוא ואונס בישראל מישרא שרי

רב פפא אמר בכהן גדול והאי תנא הוא דתניא בתולה יכול קטנה תלמוד לומר אשה אי אשה יכול בוגרת תלמוד לומר בתולה הא כיצד יצתה מכלל קטנות ולכלל בגרות לא באתה

רב נחמן בר יצחק אמר האי תנא הוא דתניא בתולה אין בתולה אלא נערה וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד בתולה

רבי אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כרבי אלעזר:

מתני׳ לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:

גמ׳ הא יש לו בנים מפריה ורביה בטיל מאשה לא בטיל מסייעא ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנאמר לא טוב היות האדם לבדו

ואיכא דאמרי הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה ובטיל נמי מאשה נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל לא אין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים:

בית שמאי אומרים שני זכרים: מאי טעמייהו דבית שמאי ילפינן ממשה דכתיב בני משה גרשום ואליעזר ובית הלל ילפינן מברייתו של עולם ובית שמאי לילפי מברייתו של עולם אין דנין אפשר


גלול כלפי מעלה