Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח באייר תשפ״ב | 19 מאי 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות עג

הדף היום מוקדש ע”י לורי שולדינר שור לזכר נשמת אביה, רפאל בן ברינדל ואברהם יעקב ולכבוד סיום לימודי רפואה של בתה, ד”ר שיינה שור.

הדף היום מוקדש ע”י ג’ואנה רום לכבוד יום הולדתה של חברתה אדריאן.

שאלו את רב ששת אם ערל מותר לאכול מעשר שני. שאלו האם אפשר ללמוד מפסח שלא כמו שלומדים מפסח למעשר לעניין אנינות. או האם פסח חמור יותר ולכן אי אפשר ללמוד למעשר? כדי לענות על השאלה, רב ששת הביא ממשנה מביכורים ששם יש רשימה של דברים שנוהגים בתרומה ובביכורים אבל לא במעשר. בגלל שערל לא מופיע ברשימה, הוא מסיק שערל אסור גם במעשר. אבל הגמרא דוחה בטענה שהתנא פשוט לא הזכיר את כל ההבדלים ולכן גם את זה יכול להיות שפשוט לא הזכיר. הגמרא מוכיחה שהתנא לא רשם כל מקרה על ידי הבאת המשך המשנה ששם יש רשימה של הלכות השייכים בביכורים ומעשר אבל לא בתרומה ושם חסרים כמה הלכות. הגמרא מביאה את המקור לחלק מההלכות.  רב אשי גם מביא הלכה שחסרה גם בחלק הראשון של המשנה.

 

והזה הטהור על הטמא טהור מכלל שהוא טמא לימד על טבול יום שכשר בפרה

בעו מיניה מרב ששת ערל מהו במעשר כי היכי דיליף פסח ממעשר לענין אנינות יליף נמי מעשר מפסח לענין ערלות

או דלמא חמור מקל יליף קל מחמור לא יליף

אמר להו תניתוה התרומה והבכורים חייבים עליהן מיתה וחומש ואסורין לזרים

והן נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובבכורים מה שאין כן במעשר

ואם איתא ניתני ערל אסור בהן מה שאין כן במעשר

תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר

שייר דקא תני סיפא יש במעשר ובבכורים מה שאין כן בתרומה שהמעשר והבכורים טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי ואסור לאונן ורבי שמעון מתיר וחייבין בביעור ורבי שמעון פוטר

ואילו אסור לבער מהן בטומאה

ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה לא קתני אלמא תני ושייר

ואסורין לאונן ורבי שמעון מתיר מנא להו דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך וגו׳ ותרומת ידך ואמר מר תרומת ידך אלו בכורים ואיתקש בכורים למעשר מה מעשר אסור לאונן אף בכורים אסור לאונן

ורבי שמעון תרומה קרינהו רחמנא מה תרומה מותרת לאונן אף בכורים מותר לאונן

וחייבין בביעור ורבי שמעון פוטר מר מקיש ומר לא מקיש

ואסור לבער מהן בטומאה ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מנלן דתניא רבי שמעון אומר לא בערתי ממנו בטמא בין שאני טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא

והיכא מוזהר על אכילתו איני יודע טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים

הכי קמיבעיא ליה טומאת עצמו מנין תלמוד לומר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ולהלן הוא אומר בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל ותנא דבי רבי ישמעאל אפילו טמא וטהור אוכלין על שולחן אחד בקערה אחת ואינן חוששין וקאמר רחמנא ההוא דאמרי לך התם בשעריך תאכלנו הכא לא תיכול

מה שאין כן בתרומה מנא לן אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן דאמר קרא לא בערתי ממנו בטמא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא

ואימא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של קדש שנטמא לאו קל וחומר הוא ומה מעשר הקל אמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא קדש חמור לא כל שכן

אי הכי תרומה נמי קל וחומר הוא הא כתיב ממנו

ומה ראית מסתברא קדש לא ממעיטנא שכן פנקעכס

פגול נותר קרבן מעילה כרת ואסור לאונן

אדרבה תרומה לא ממעיטנא שכן מחפז מיתה וחומש ואין לה פדיון ואסורה לזרים

הנך נפישן ואיבעית אימא כרת עדיפא

ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה מילקא הוא דלא לקי הא איסורא איכא מנלן אמר קרא בשעריך תאכלנו לזה ולא לאחר ולאו הבא מכלל עשה עשה

אמר רב אשי מרישא נמי שמעת מינה דתנא ושייר מדלא קתני

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

מעשר שני קווים לדמותו – גפ”ת 100

הדפים שלנו עוסקים בקודשים תרומות ומעשרות וזוהי הזדמנות להכיר יותר לעומק את המעשר. רש”י תו”ס ורמב”ם יסייעו לנו גם בהבנת הפשט וגם בהעשרת הידע על המעשר. הצטרפו אלינו לגפת התדגים את השימוש ברש”י תוספות ורמב”ם להעשרת הלימוד. בפרק החדש שלנו אנו נחשפות לדיונים לגבי איסורי אכילה שאנו מכירות פחות מאחר והן נוגעים לעולם המקדש. ראינו…

יבמות עג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות עג

והזה הטהור על הטמא טהור מכלל שהוא טמא לימד על טבול יום שכשר בפרה

בעו מיניה מרב ששת ערל מהו במעשר כי היכי דיליף פסח ממעשר לענין אנינות יליף נמי מעשר מפסח לענין ערלות

או דלמא חמור מקל יליף קל מחמור לא יליף

אמר להו תניתוה התרומה והבכורים חייבים עליהן מיתה וחומש ואסורין לזרים

והן נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובבכורים מה שאין כן במעשר

ואם איתא ניתני ערל אסור בהן מה שאין כן במעשר

תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר

שייר דקא תני סיפא יש במעשר ובבכורים מה שאין כן בתרומה שהמעשר והבכורים טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי ואסור לאונן ורבי שמעון מתיר וחייבין בביעור ורבי שמעון פוטר

ואילו אסור לבער מהן בטומאה

ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה לא קתני אלמא תני ושייר

ואסורין לאונן ורבי שמעון מתיר מנא להו דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך וגו׳ ותרומת ידך ואמר מר תרומת ידך אלו בכורים ואיתקש בכורים למעשר מה מעשר אסור לאונן אף בכורים אסור לאונן

ורבי שמעון תרומה קרינהו רחמנא מה תרומה מותרת לאונן אף בכורים מותר לאונן

וחייבין בביעור ורבי שמעון פוטר מר מקיש ומר לא מקיש

ואסור לבער מהן בטומאה ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מנלן דתניא רבי שמעון אומר לא בערתי ממנו בטמא בין שאני טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא

והיכא מוזהר על אכילתו איני יודע טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים

הכי קמיבעיא ליה טומאת עצמו מנין תלמוד לומר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ולהלן הוא אומר בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל ותנא דבי רבי ישמעאל אפילו טמא וטהור אוכלין על שולחן אחד בקערה אחת ואינן חוששין וקאמר רחמנא ההוא דאמרי לך התם בשעריך תאכלנו הכא לא תיכול

מה שאין כן בתרומה מנא לן אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן דאמר קרא לא בערתי ממנו בטמא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא

ואימא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של קדש שנטמא לאו קל וחומר הוא ומה מעשר הקל אמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא קדש חמור לא כל שכן

אי הכי תרומה נמי קל וחומר הוא הא כתיב ממנו

ומה ראית מסתברא קדש לא ממעיטנא שכן פנקעכס

פגול נותר קרבן מעילה כרת ואסור לאונן

אדרבה תרומה לא ממעיטנא שכן מחפז מיתה וחומש ואין לה פדיון ואסורה לזרים

הנך נפישן ואיבעית אימא כרת עדיפא

ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה מילקא הוא דלא לקי הא איסורא איכא מנלן אמר קרא בשעריך תאכלנו לזה ולא לאחר ולאו הבא מכלל עשה עשה

אמר רב אשי מרישא נמי שמעת מינה דתנא ושייר מדלא קתני

גלול כלפי מעלה