Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באייר תשפ״ב | 27 מאי 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות פב

 

רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בעניין אנדרוגינוס – האם יכול להתיר לאשתו לאכול את החזה ושוק של הבהמה גם או רק תרומה? ריש לקיש מתיר רק תרומה, משום שהוא סובר שתרומה בזמן הזה דרבנן רבי יוחנן חולק על הנחתו של ריש לקיש לגבי תרומה וקובע שהיא עדיין דאורייתא. רבי יוחנן מוכיח דבריו מברייתא על חתיכת בשר חטאת טמאה שנתערבה בחתיכות של בשר חטאת טהורה ובטל. איך מסביר ריש לקיש את הברייתא הזאת? מובאים שלושה הסברים שונים. על כל אחד מהם מועלים קשיים – בהסבר הראשון, הקשיים נפתרים. בשני האחרים, הם לא. האם רבי יוחנן באמת סבור שתרומה בזמן הזה דאורייתא? בברייתא יש מקרה של שתי קופסאות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ושתי סלסלות, אחת עם חולין ואחת עם תרומה, וכל סלסלה נופלת לקופסה. רבי יוחנן מקל כאן יותר מריש לקיש ומתיר כל אחד ואחד כיון שניתן להניח שנפלה תרומה לתרומה והחולין לחולין, גם אם לא היה רוב החולין בקופסה לפני שנפלה תכולת הסלסלה. כיצד יכול רבי יוחנן להסביר כאן את דעתו המקילה אם תרומה דאורייתא? לאחר שמסבירים שרבי יוחנן מסביר את הברייתא כתואמת לדעה שהוא אינו סובר כמותה, נשאלת שאלה נוספת. אם המקור עוקב אחר מי שאומר שתרומה היא רק דרבנן, מדוע אין צורך ברוב, בעוד שבמקרה דומה של כמות המים הכשרים במקווה (עניין דרבנן) יש צורך ברוב? הגמרא מביאה שתי תשובות. במשנה נאמר שאנדרוגינוס יכול להתחתן עם אישה אבל לא יכול להיות נשואה על ידי גבר. האם החלק הראשון של המשפט הזה הוא לכתחילה או בדיעבד?

רבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל

אבל לא נימוח מאי לא תעלה אדתני אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה ניפלוג וניתני בדידה במה דברים אמורים בשנימוחה אבל לא נימוחה לא תעלה

טהורות בטהורות עדיף ליה

ולריש לקיש מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב שישא בריה דרב אידי רישא בטומאת משקין דרבנן סיפא דאורייתא

אבל טומאת שרץ מאי לא תעלה

אדתני סיפא אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה ניפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים בטומאת משקין אבל בטומאת שרץ לא טהורה בטהורות עדיף ליה

רבה אמר רישא איסור לאו סיפא איסור כרת

והא רבה הוא דאמר כל בדאורייתא לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרת קשיא

רב אשי אמר סיפא משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל

והא דרב אשי בדותא היא למאן אי לכהן מישרא שרי אי לישראל לעולם אסור אלא הא דרב אשי בדותא היא

וסבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא והתניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו בתוך אלו הרי אלו מותרים שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין בתוך חולין נפלו

ואמר ריש לקיש והוא שרבו חולין על התרומה ורבי יוחנן אמר אף על פי שלא רבו חולין על התרומה

בשלמא לריש לקיש קסבר בדרבנן נמי רבויא הוא דבעינן אלא לרבי יוחנן קשיא

הא מני רבנן היא


ואנא דאמרי כרבי יוסי

דתניא בסדר עולם אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושה ראשונה ושניה יש להן ושלישית אין להן

ואמר רבי יוחנן מאן תנא סדר עולם רבי יוסי

וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא בעינן רבויא והא תנן מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר ואמר רבי יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עד רובו

מאי לאו דנשתייר רובו לא דלא נשקול רובו

ואיבעית אימא שאני הכא דאיכא למימר שאני אומר

תנן אנדרוגינוס נושא תני אם נשא

והא נושא קתני וליטעמיך מאי אבל לא נישא אלא מאי נישא דיעבד נושא נמי דיעבד

אמרי לא נושא לכתחלה משמע אבל לא נישא דיעבד נמי לא

והא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר מכלל דתנא קמא ספוקי מספקא ליה

בין למר בין למר מפשט פשיטא ליה איכא בינייהו סקילה משני מקומות דמר סבר חייבין עליו סקילה משני מקומות ומר סבר כזכר

אמר רב


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות פב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות פב

רבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל

אבל לא נימוח מאי לא תעלה אדתני אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה ניפלוג וניתני בדידה במה דברים אמורים בשנימוחה אבל לא נימוחה לא תעלה

טהורות בטהורות עדיף ליה

ולריש לקיש מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב שישא בריה דרב אידי רישא בטומאת משקין דרבנן סיפא דאורייתא

אבל טומאת שרץ מאי לא תעלה

אדתני סיפא אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה ניפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים בטומאת משקין אבל בטומאת שרץ לא טהורה בטהורות עדיף ליה

רבה אמר רישא איסור לאו סיפא איסור כרת

והא רבה הוא דאמר כל בדאורייתא לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרת קשיא

רב אשי אמר סיפא משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל

והא דרב אשי בדותא היא למאן אי לכהן מישרא שרי אי לישראל לעולם אסור אלא הא דרב אשי בדותא היא

וסבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא והתניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו בתוך אלו הרי אלו מותרים שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין בתוך חולין נפלו

ואמר ריש לקיש והוא שרבו חולין על התרומה ורבי יוחנן אמר אף על פי שלא רבו חולין על התרומה

בשלמא לריש לקיש קסבר בדרבנן נמי רבויא הוא דבעינן אלא לרבי יוחנן קשיא

הא מני רבנן היא


ואנא דאמרי כרבי יוסי

דתניא בסדר עולם אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושה ראשונה ושניה יש להן ושלישית אין להן

ואמר רבי יוחנן מאן תנא סדר עולם רבי יוסי

וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא בעינן רבויא והא תנן מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר ואמר רבי יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עד רובו

מאי לאו דנשתייר רובו לא דלא נשקול רובו

ואיבעית אימא שאני הכא דאיכא למימר שאני אומר

תנן אנדרוגינוס נושא תני אם נשא

והא נושא קתני וליטעמיך מאי אבל לא נישא אלא מאי נישא דיעבד נושא נמי דיעבד

אמרי לא נושא לכתחלה משמע אבל לא נישא דיעבד נמי לא

והא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר מכלל דתנא קמא ספוקי מספקא ליה

בין למר בין למר מפשט פשיטא ליה איכא בינייהו סקילה משני מקומות דמר סבר חייבין עליו סקילה משני מקומות ומר סבר כזכר

אמר רב


גלול כלפי מעלה