Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באייר תשפ״ב | 29 מאי 2022
  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות פג

השיעור היום מוקדש לזכותה של העיר ירושלים. במלאת 55 שנים לאיחודה.

הדף היום מוקדש ע”י רבקה דרשן לזכר נשמת אמה, חנה בת אברהם דויד ואסתר רחל.

הדף היום מוקדש ע”י בתשבע פאבה לכבוד הולדת הנכד והנחת תפילין של בן דוד שלו. ולכבודה של הרבנית מישל שקמה מוקדם כל בוקר ללמד אותנו את הדף. 

במשנה פסקו רבי יוסי ורבי שמעון שכהן אנדרוגינוס יכול להאכיל את אשתו בתרומה. דעה זו מתייחסת לאנדרוגינוס כזכר. אולם בברייתא אומר רבי יוסי שאנדרוגינוס הוא קטגוריה ייחודית (בריה בפני עצמה) וחכמים לא ידעו אם להתייחס אליו כזכר או נקבה. רב סבור שהברייתא משקפת עמדה מאוחרת יותר של רבי יוסי לאחר ששינה את דעתו. שמואל סבור שהגרסה הנכונה היא המשנה. רב הונא אומר בשם רב שאנו פוסקים כרבי יוסי באנדרוגינוס ולגבי הרכבה לפני שנת השמיטה (כמה זמן לפני אי אפשר להרכיב). שמואל פוסק כרבי יוסי לגבי כמה זמן לפני הלידה אפשר לייחס דם שמגיע עם צירי הלידה כדם לידה ולא לדם זיבה. הוא גם פוסק כמותו במי שסיכך תבואת חברו עם גפנו – אין הוא יכול לאסור תבואה של מישהו אחר ולכן חלקו נחשב לכלאים אך לא חלקו של חברו. הגמרא שואלת איך פסק שמואל בסוגיות בהן פסק רב כרבי יוסי, ולהיפך על רב. על חלקם ניתן לענות על ידי אמירה אחרת שלהם ועל חלקם לא ניתן לענות. רבי יהודה סבור שטומטום שנקרע ונמצא זכר הוא סריס. אם כן, מה יהיה לו לומר על הטומטום שנפתח ונמצא זכר והוליד שבעה ילדים? אפשר להגיד שאשתו כנראה ילדה ילדים מגבר אחר. לרבי יוסי בנו של  רבי יהודה היה נוסח קצת שונה של ההלכה לגבי טומטום. מה ההבדל ביניהם? באיזה מקרה נידון האנדרוגינוס לסקילה כאשר הוא מקיים יחסים עם גבר אחר? הגמרא מביאה דעות שונות בעניין. מה המקור לכל דעה? אף שבמשנתנו מתייחס רבי אליעזר לאנדרוגינוס כזכר, כאשר מדובר בבהמה להקרבה, אינו נחשב זכר או נקבה ולכן אינו יכול לשמש כקרבן. עם עופות, אפשר להביא קרבן מאנדרוגינוס כי אין חיוב בקרבן העוף לזכר או נקבה. חכמים חולקים עליו לגבי העופות ופוסלים גם את האנדרוגינוס.

ליתא למתניתין מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר אם נקבה

אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה רבי יוסי לבר זוגיה שמע מינה הדר ביה

ושמואל אמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין אדרבה ליתא למתניתין מקמי ברייתא דהא שמעינן ליה לשמואל דחייש ליחידאה הני מילי כי לא מתעקרא מתניתין אבל כי מתעקרא מתניתין לא חייש

אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל אמר בקושי ובקידוש

אנדרוגינוס הא דאמרן הרכבה דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שתי שבתות

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ושלשים

ושמואל אמר בקושי וקידוש קושי דתנן

כמה יהא קישויה רבי מאיר אומר או ארבעים או חמשים יום רבי יהודה אומר דייה חדשה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין קישוי יותר משתי שבתות

קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו הרי זה קדש וחייב באחריותו דברי רבי מאיר רבי יוסי ורבי שמעון אומרים


אין אדם אוסר דבר שאינו שלו

איבעיא להו באנדרוגינוס מה לי אמר שמואל תא שמע דאמר שמואל לרב ענן ליתא לברייתא מקמי מתניתין

הרכבה מה לי אמר שמואל תא שמע דאמר ליה שמואל לרב ענן תני כמאן דאמר שלשה ושלשים

קושי מה לי אמר רב תיקו

קידוש מה לי אמר רב אמר רב יוסף תא שמע דאמר רב הונא אמר רב אין הלכה כרבי יוסי אמר ליה אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דאמר רב אדא אמר רב הלכה כרבי יוסי אמרי בי רב מנו רב הונא ורב הונא אמר אין הלכה:

רבי יהודה אומר טומטום וכו׳: אמר רבי אמי מאי עביד ליה רבי יהודה לטומטום דבירי דאותבוה אבי כורסיה ואיקרע ואוליד שבע בנין ורבי יהודה אמר לך חזר על בניו מאין הם

תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר טומטום לא יחלוץ שמא יקרע ונמצא סריס חמה אטו כל דמקרע זכר הוי הכי קאמר שמא יקרע ונמצא נקבה ואפילו נמצא זכר שמא ימצא סריס חמה

מאי בינייהו אמר רבא לפסול במקום אחין ולחלוץ שלא במקום אחין איכא בינייהו

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי אבא אחוה דרבי יהודה בר זבדי אמר רב יהודה אמר רב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משתי מקומות מיתיבי רבי אליעזר אמר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כבזכר במה דברים אמורים בזכרות שלו אבל בנקבות שלו פטור

הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי סימאי אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משתי מקומות מאי טעמא דרבי סימאי אמר רבא בר המדורי אסברא לי ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אי זהו זכר שיש בו שני משכבות הוי אומר זה אנדרוגינוס

ורבנן אף על גב דאית ביה שני משכבות את זכר כתיב

ורבנן זכר גרידא מנא להו מאשה באשה שלא כדרכה מנא להו מואשה

אמר רב שזבי אמר רב חסדא לא לכל אמר רבי אליעזר אנדרוגינוס זכר מעליא הוא שאם אתה אומר כן במוקדשין יקדש

ומנלן דלא קדש דתנו רבנן הנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן ומחיר וטומטום ואנדרוגינוס מטמאין בגדים אבית הבליעה

רבי אליעזר אומר טומטום ואנדרוגינוס אין מטמאין בגדים אבית הבליעה שהיה רבי אליעזר אומר כל מקום שנאמר זכר ונקבה אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם ועוף הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה אי אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם:

אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא רבי אליעזר אומר


  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יבמות פג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות פג

ליתא למתניתין מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר אם נקבה

אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה רבי יוסי לבר זוגיה שמע מינה הדר ביה

ושמואל אמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין אדרבה ליתא למתניתין מקמי ברייתא דהא שמעינן ליה לשמואל דחייש ליחידאה הני מילי כי לא מתעקרא מתניתין אבל כי מתעקרא מתניתין לא חייש

אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל אמר בקושי ובקידוש

אנדרוגינוס הא דאמרן הרכבה דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שתי שבתות

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ושלשים

ושמואל אמר בקושי וקידוש קושי דתנן

כמה יהא קישויה רבי מאיר אומר או ארבעים או חמשים יום רבי יהודה אומר דייה חדשה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין קישוי יותר משתי שבתות

קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו הרי זה קדש וחייב באחריותו דברי רבי מאיר רבי יוסי ורבי שמעון אומרים


אין אדם אוסר דבר שאינו שלו

איבעיא להו באנדרוגינוס מה לי אמר שמואל תא שמע דאמר שמואל לרב ענן ליתא לברייתא מקמי מתניתין

הרכבה מה לי אמר שמואל תא שמע דאמר ליה שמואל לרב ענן תני כמאן דאמר שלשה ושלשים

קושי מה לי אמר רב תיקו

קידוש מה לי אמר רב אמר רב יוסף תא שמע דאמר רב הונא אמר רב אין הלכה כרבי יוסי אמר ליה אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דאמר רב אדא אמר רב הלכה כרבי יוסי אמרי בי רב מנו רב הונא ורב הונא אמר אין הלכה:

רבי יהודה אומר טומטום וכו׳: אמר רבי אמי מאי עביד ליה רבי יהודה לטומטום דבירי דאותבוה אבי כורסיה ואיקרע ואוליד שבע בנין ורבי יהודה אמר לך חזר על בניו מאין הם

תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר טומטום לא יחלוץ שמא יקרע ונמצא סריס חמה אטו כל דמקרע זכר הוי הכי קאמר שמא יקרע ונמצא נקבה ואפילו נמצא זכר שמא ימצא סריס חמה

מאי בינייהו אמר רבא לפסול במקום אחין ולחלוץ שלא במקום אחין איכא בינייהו

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי אבא אחוה דרבי יהודה בר זבדי אמר רב יהודה אמר רב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משתי מקומות מיתיבי רבי אליעזר אמר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כבזכר במה דברים אמורים בזכרות שלו אבל בנקבות שלו פטור

הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי סימאי אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משתי מקומות מאי טעמא דרבי סימאי אמר רבא בר המדורי אסברא לי ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אי זהו זכר שיש בו שני משכבות הוי אומר זה אנדרוגינוס

ורבנן אף על גב דאית ביה שני משכבות את זכר כתיב

ורבנן זכר גרידא מנא להו מאשה באשה שלא כדרכה מנא להו מואשה

אמר רב שזבי אמר רב חסדא לא לכל אמר רבי אליעזר אנדרוגינוס זכר מעליא הוא שאם אתה אומר כן במוקדשין יקדש

ומנלן דלא קדש דתנו רבנן הנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן ומחיר וטומטום ואנדרוגינוס מטמאין בגדים אבית הבליעה

רבי אליעזר אומר טומטום ואנדרוגינוס אין מטמאין בגדים אבית הבליעה שהיה רבי אליעזר אומר כל מקום שנאמר זכר ונקבה אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם ועוף הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה אי אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם:

אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא רבי אליעזר אומר


גלול כלפי מעלה