Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ בסיון תשפ״ב | 7 יוני 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות צב

המצגת בפורמט pdf

הדף היום מוקדש ע"י דיאן קושר לזכר נשמת בעלה שמעון אברהם בן ישראל משה.

הדף היום מוקדש ע"י טינה ושלום לם להולדת הנכד נחום בצלאל, בן לשלומית וארי לם.

אם אישה מתחתנת על סמך עד אחד שהעיד על פטירת בעלה, ונשמע שמועה שהוא חי, אין אנו פועלים על סמך השמועה, שכן היא כבר נשואה. אם בית הדין פסק שהבעל מת על סמך עדות של עד אחד ואז הבעל חי, האם זה נחשב לטעות בהוראת בית הדין והאשה פטורה מהבאת קרבן חטאת, או שזה נחשב טעות, ואז האשה צריכה להביא קרבן חטאת? המשנה קבעה שאישה שהרשו לה להתחתן על ידי בית הדין, אבל אז היא קלקלה, חייבת קרבן. שני הסברים מובאים כדי להסביר למה מתייחסת המשנה במילה "קלקלה". אם האשה קיבלה מידע שבעלה ובנה נפטרו, אך סדר פטירתם היה שגוי ויש השלכות להלכות יבום, מה הדין? מה אם הוא מת, אבל עדים מעידים שהוא עדיין היה בחיים בזמן שהיא נישאה בשנית? מה מעמדם של ילדים שנולדו מהבעל השני לפני ואחרי שגילתה. אם היא קיבלה עדות שבעלה נפטר אבל היה רק מאורסת לשני, היא יכולה לחזור לבעלה המקורי וגם אם קיבלה גט מהבעל השני, זה גט פסול והיא עדיין יכולה להינשא לכהן. המשנה מיוחסת לרבי עקיבא שאומר שאם אישה עוברת על חייבי לאוים (להתחתן עם אחר במקום יבם). הולד ממזר. רב ושמואל חולקים בנושא – האם קידושין תופסים ביבמה שהתחתנה עם מישהו אחר ולא היבם, ולכן האם היא חייבת גט ממנו. רב אשי מסביר כי לאחר קבלת הגט מהבעל השני, היא יכולה לחזור ולבצע ייבום, כל עוד האח אינו כהן. רב קבע כי קידושין אינם תופסים, אבל נישואים כן. הגמרא מביאה שלושה הסברים שונים לאותה אמירה לא ברורה. רבי ינאי אומר שפסקו כמו שמואל שאין קידושין תופסים ביבמה שנישאה למישהו אחר. רבי יוחנן טוען שאפשר היה לדרוש זאת ממשנה. האם זה נכון?

 

כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן מהו דתימא הואיל ואתאי לבי דינא ושרינן כקלא דקמי נשואין דמי ותיתסר קא משמע לן:

ניסת על פי בית דין תצא וכו׳: אמר זעירי ליתא למתניתין מדתני בי מדרשא דתני בי מדרשא הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה אין זו הוראה אלא טעות

ורב נחמן אמר הוראה היא

אמר רב נחמן תדע דהוראה היא דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימן מאי טעמא לאו משום דהוראה היא אמר רבא תדע דטעות הוא דאילו הורו בית דין בחלב ובדם להיתירא והדר חזו טעמא לאיסורא כי הדרי ואמרי להיתירא לא משגחינן להו

ואילו היכא דאתא עד אחד שרינא אתו תרי אסרנא כי הדר אתא עד אחרינא שרינן לה מאי טעמא לאו משום דטעות הוא

ואף רבי אליעזר סבר דטעות הוא דתניא רבי אליעזר אומר יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה אי אמרת בשלמא דטעות הוא משום הכי מתיא קרבן אלא אי אמרת דהוראה היא אמאי מתיא קרבן

ודלמא קסבר רבי אליעזר יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב אם כן מה יקוב הדין את ההר:

הורוה בית דין להנשא כו׳: מאי קלקלה רבי אליעזר אומר זינתה רבי יוחנן אמר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

מאן דאמר זינתה כל שכן אלמנה לכהן גדול מאן דאמר אלמנה לכהן גדול אבל זינתה לא מאי טעמא [דאמרה] אתון הוא דשויתין פנויה

תניא כוותיה דרבי יוחנן הורוה בית דין להנשא והלכה וקלקלה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט חייבת בקרבן על כל ביאה וביאה דברי רבי אלעזר

וחכמים אומרים קרבן אחד על הכל ומודים חכמים לרבי אלעזר שאם נשאת לחמשה בני אדם שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד הואיל וגופין מוחלקין:

מתני׳ האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר

אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך ונתייבמה ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת תצא והולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר

אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו אף על פי שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה את זו דרש רבי אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה:

גמ׳ מאי ראשון ומאי אחרון אילימא ראשון לפני שמועה ואחרון לאחר שמועה ליתני הולד ממזר

משום דקבעי למיתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונשאת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר תנא נמי רישא ראשון ואחרון ממזר

תנו רבנן זו דברי רבי עקיבא שהיה אומר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה ולימא אין ממזר מחייבי לאוין

האי תנא הך תנא דרבי עקיבא הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר אמר רב יהודה


אמר רב מנין שאין קדושין תופסין ביבמה שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר

ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אשת המת אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קדושין הוא דאתא

אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכה כוותיה דשמואל אמר רב אשי השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושריא ליה

איתגורי איתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו

אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קדושין אין בה נשואין יש בה אי קדושין אין בה נשואין נמי אין בה אימא קדושין ונשואין אין בה

ואיבעית אימא מאי נשואין יש בה בזנות כדרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

ואי בעית אימא לעולם כדאמרן מעיקרא קדושין אין בה נשואין יש בה דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים

אמר רבי ינאי בחבורה נמנו וגמרו אין קדושין תופסין ביבמה אמר ליה רבי יוחנן רבי לא משנתנו היא זו דתנן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך או לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת אמר ליה אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה

אמר ליה ריש לקיש אי לאו דקלסך גברא רבה הוה אמינא לך אנא מתניתין רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין

ואי רבי עקיבא כי אמר לה לאחר שיחלוץ ליך יבמיך ליתפסי בה קידושי דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דתנן


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

דף משלהן- 120 מחזיר גרושתו

מחזיר גרושתו: דף משלהן 120

התגרשתם ואז שיניתם את דעתכם והתחתנתם שוב – קיימתם מצווה או לא?  

thumbnail יבמות

פרק י: חומרי עזר למסכת יבמות (פז, צא-צב, צד-צו)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק י: יבמות פז יבמות צא יבמות צב יבמות צד יבמות צה יבמות צו יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג…

יבמות צב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות צב

כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן מהו דתימא הואיל ואתאי לבי דינא ושרינן כקלא דקמי נשואין דמי ותיתסר קא משמע לן:

ניסת על פי בית דין תצא וכו׳: אמר זעירי ליתא למתניתין מדתני בי מדרשא דתני בי מדרשא הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה אין זו הוראה אלא טעות

ורב נחמן אמר הוראה היא

אמר רב נחמן תדע דהוראה היא דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימן מאי טעמא לאו משום דהוראה היא אמר רבא תדע דטעות הוא דאילו הורו בית דין בחלב ובדם להיתירא והדר חזו טעמא לאיסורא כי הדרי ואמרי להיתירא לא משגחינן להו

ואילו היכא דאתא עד אחד שרינא אתו תרי אסרנא כי הדר אתא עד אחרינא שרינן לה מאי טעמא לאו משום דטעות הוא

ואף רבי אליעזר סבר דטעות הוא דתניא רבי אליעזר אומר יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה אי אמרת בשלמא דטעות הוא משום הכי מתיא קרבן אלא אי אמרת דהוראה היא אמאי מתיא קרבן

ודלמא קסבר רבי אליעזר יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב אם כן מה יקוב הדין את ההר:

הורוה בית דין להנשא כו׳: מאי קלקלה רבי אליעזר אומר זינתה רבי יוחנן אמר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

מאן דאמר זינתה כל שכן אלמנה לכהן גדול מאן דאמר אלמנה לכהן גדול אבל זינתה לא מאי טעמא [דאמרה] אתון הוא דשויתין פנויה

תניא כוותיה דרבי יוחנן הורוה בית דין להנשא והלכה וקלקלה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט חייבת בקרבן על כל ביאה וביאה דברי רבי אלעזר

וחכמים אומרים קרבן אחד על הכל ומודים חכמים לרבי אלעזר שאם נשאת לחמשה בני אדם שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד הואיל וגופין מוחלקין:

מתני׳ האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר

אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך ונתייבמה ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת תצא והולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר

אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו אף על פי שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה את זו דרש רבי אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה:

גמ׳ מאי ראשון ומאי אחרון אילימא ראשון לפני שמועה ואחרון לאחר שמועה ליתני הולד ממזר

משום דקבעי למיתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונשאת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר תנא נמי רישא ראשון ואחרון ממזר

תנו רבנן זו דברי רבי עקיבא שהיה אומר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה ולימא אין ממזר מחייבי לאוין

האי תנא הך תנא דרבי עקיבא הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר אמר רב יהודה


אמר רב מנין שאין קדושין תופסין ביבמה שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר

ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אשת המת אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קדושין הוא דאתא

אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכה כוותיה דשמואל אמר רב אשי השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושריא ליה

איתגורי איתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו

אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קדושין אין בה נשואין יש בה אי קדושין אין בה נשואין נמי אין בה אימא קדושין ונשואין אין בה

ואיבעית אימא מאי נשואין יש בה בזנות כדרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

ואי בעית אימא לעולם כדאמרן מעיקרא קדושין אין בה נשואין יש בה דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים

אמר רבי ינאי בחבורה נמנו וגמרו אין קדושין תופסין ביבמה אמר ליה רבי יוחנן רבי לא משנתנו היא זו דתנן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך או לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת אמר ליה אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה

אמר ליה ריש לקיש אי לאו דקלסך גברא רבה הוה אמינא לך אנא מתניתין רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין

ואי רבי עקיבא כי אמר לה לאחר שיחלוץ ליך יבמיך ליתפסי בה קידושי דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דתנן


גלול כלפי מעלה