Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בסיון תשפ״ב | 10 יוני 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות צה

המצגת בפורמט PDF

מדוע אסור לאשה לחזור לבעלה לאחר שהייתה עם גבר אחר בשוגג (עד אחד העיד כי נפטר) בעוד שגבר שאשתו יצאה למדינת הים והוא התחתן עם אחותה, לאחר ששמע שאשתו מתה, אינו נענש ויכול לחזור לאשתו המקורית? התשובה מגיעה מדרשה, כי ההיגיון היה קובע שזה אסור. יש מחלוקת לגבי מצב דומה אם מישהו שוכב עם חמותו – האם אז אסור לו לחזור לאשתו (בתה) או לא? ההיגיון שהוזכר קודם שממנו היינו חושבים לקובע שאסור לחזור לאשתו אם התחתן עם עם אחות אשתו מבוסס על איסור קל – מה האיסור הקל? מובאות כמה הצעות עד שהם מסיקים שמדובר באשת איש. למה זה נחשב איסור קל? הגמרא מביאה שני הסברים לדעת הקשה להבין של רבי יוסי במשנה. שמואל פסק כרבי יוסי. נגד זה עולה שאלה מתוך ויכוח בין רב ושמואל. איך אפשר לפתור את זה?

 

אחות אשה דבמזיד לא אסירא מדאורייתא בשוגג לא גזרו בה רבנן ומנלן דלא אסירא דתניא אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

שיכול והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל נאסר האוסר מקום שבא על איסור חמור אינו דין שנאסר האוסר

אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפוסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שבית שמאי אומרים פוסל ובית הלל אומרים לא פוסל אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו שלא פוסל את אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו שבית שמאי אומרים פוסל ובית הלל אומרים לא פוסל

לפי שבתחלה הוא מותר בכל הנשים שבעולם והיא מותרת בכל האנשים שבעולם קדשה הוא אוסרה והיא אסרתו מרובה איסור שאסרה מאיסור שאסרתהו שהוא אסרה בכל אנשים שבעולם והיא לא אסרתהו אלא בקרובותיה

והלא דין הוא ומה הוא שאסרה בכל אנשים שבעולם שגגה באסור לה אינה נאסרת במותר לה היא שלא אסרתהו אלא בקרובותיה שגג באסור לו אינו דין שלא נאסר לו במותר לו

וזה הדין לשוגג למזיד מנין תלמוד לומר אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

אמר רבי אמי אמר ריש לקיש מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב באש ישרפו אותו ואתהן וכי כל הבית כולו בשרפה אם אינו ענין לשרפה תנהו ענין לאיסורא

אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה ההוא דעבד איסורא בחמתיה אתייה רב יהודה נגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה אסריתה עלך איסורא דעלם

מאי איסור קל אמר רב חסדא מחזיר גרושתו משנשאת

בא עליה האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי

מה למחזיר גרושתו משנשאת שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב ואיסורה איסור עולם

אלא אמר ריש לקיש יבמה יבמה למאן אילימא לאחר וכדרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

מה ליבמה שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב

אלא יבמה לאחין עבד בה מאמר האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי מאי איריא שבא עליה שני אפילו עבד בה נמי מאמר

הא לא קשיא כרבן גמליאל דאמר אין מאמר אחר מאמר אלא אפילו נתן לה גט ואפילו חלץ לה

אלא אמר רבי יוחנן סוטה סוטה למאן אילימא לבעל בא עליה בעל אסרה עליה דבועל מאי איריא בא עליה אפילו נתן לה גט ואפילו אמר אין אני משקה

אלא סוטה לבועל האי איסור קל הוא איסור חמור הוא דהיינו אשת איש

אלא אמר רבא אשת איש וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אשת איש ומאי קרי לה איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו תניא נמי הכי אבא חנן אמר משום רבי אלעזר אשת איש

ומה במקום הבא על איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר הבא על איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו אינו דין שנאסר האוסרה

תלמוד לומר אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

רבי יוסי אומר כל שפוסל וכו׳ מאי קאמר רבי יוסי אילימא דקאמר תנא קמא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים אשת גיסו אסירא ואשתו שריא

וקאמר ליה רבי יוסי כי היכי דאשתו שריא אשת גיסו נמי שריא אי הכי כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו כל שאין פוסל על ידי עצמו אינו פוסל על ידי אחרים מיבעיא ליה

ואלא כי היכי דאשת גיסו אסירא אשתו נמי אסירא התינח כל שפוסל כל שאינו פוסל מאי עבידתיה

אמר רבי אמי ארישא ניסת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן על פי עדים תצא וחייבת בקרבן יפה כחו של בית דין שפטרה מן הקרבן

וקאמר תנא קמא לא שנא על פי עדים דאשת גיסו שריא ולא שנא על פי בית דין דאשת גיסו אסירא

וקאמר ליה רבי יוסי על פי בית דין דפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו על פי עדים דאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו

רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא (הא דנסיב אשת גיסו והא דנסיב ארוסת גיסו) הא דאזלי ארוסתו וגיסו הא דאזלי אשתו וגיסו וקאמר תנא קמא לא שנא אשתו וגיסו ולא שנא ארוסתו וגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא

וקאמר ליה רבי יוסי אשתו וגיסו דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין דאינו פוסל על ידי אחר אינו פוסל על ידי עצמו ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין ופוסל על ידי אחרים אף פוסל על ידי עצמו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי מתקיף לה רב יוסף ומי אמר שמואל הכי והאתמר יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר אינה כאשת איש ואמר רב הונא כגון שקדש אחיו את האשה והלך לו למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא את אשתו

דרב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם ושמואל אמר אינה כאשת איש ושריא ליה

אמר ליה אביי וממאי דכי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אדרבי יצחק נפחא קאמר דלמא אדרבי אמי קאמר ואי נמי אדרבי יצחק נפחא ממאי דאפוסל

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

דף משלהן- 120 מחזיר גרושתו

מחזיר גרושתו: דף משלהן 120

התגרשתם ואז שיניתם את דעתכם והתחתנתם שוב – קיימתם מצווה או לא?  

thumbnail יבמות

פרק י: חומרי עזר למסכת יבמות (פז, צא-צב, צד-צו)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק י: יבמות פז יבמות צא יבמות צב יבמות צד יבמות צה יבמות צו יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג…

יבמות צה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות צה

אחות אשה דבמזיד לא אסירא מדאורייתא בשוגג לא גזרו בה רבנן ומנלן דלא אסירא דתניא אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

שיכול והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל נאסר האוסר מקום שבא על איסור חמור אינו דין שנאסר האוסר

אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפוסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שבית שמאי אומרים פוסל ובית הלל אומרים לא פוסל אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו שלא פוסל את אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו שבית שמאי אומרים פוסל ובית הלל אומרים לא פוסל

לפי שבתחלה הוא מותר בכל הנשים שבעולם והיא מותרת בכל האנשים שבעולם קדשה הוא אוסרה והיא אסרתו מרובה איסור שאסרה מאיסור שאסרתהו שהוא אסרה בכל אנשים שבעולם והיא לא אסרתהו אלא בקרובותיה

והלא דין הוא ומה הוא שאסרה בכל אנשים שבעולם שגגה באסור לה אינה נאסרת במותר לה היא שלא אסרתהו אלא בקרובותיה שגג באסור לו אינו דין שלא נאסר לו במותר לו

וזה הדין לשוגג למזיד מנין תלמוד לומר אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

אמר רבי אמי אמר ריש לקיש מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב באש ישרפו אותו ואתהן וכי כל הבית כולו בשרפה אם אינו ענין לשרפה תנהו ענין לאיסורא

אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה ההוא דעבד איסורא בחמתיה אתייה רב יהודה נגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה אסריתה עלך איסורא דעלם

מאי איסור קל אמר רב חסדא מחזיר גרושתו משנשאת

בא עליה האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי

מה למחזיר גרושתו משנשאת שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב ואיסורה איסור עולם

אלא אמר ריש לקיש יבמה יבמה למאן אילימא לאחר וכדרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

מה ליבמה שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב

אלא יבמה לאחין עבד בה מאמר האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי מאי איריא שבא עליה שני אפילו עבד בה נמי מאמר

הא לא קשיא כרבן גמליאל דאמר אין מאמר אחר מאמר אלא אפילו נתן לה גט ואפילו חלץ לה

אלא אמר רבי יוחנן סוטה סוטה למאן אילימא לבעל בא עליה בעל אסרה עליה דבועל מאי איריא בא עליה אפילו נתן לה גט ואפילו אמר אין אני משקה

אלא סוטה לבועל האי איסור קל הוא איסור חמור הוא דהיינו אשת איש

אלא אמר רבא אשת איש וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אשת איש ומאי קרי לה איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו תניא נמי הכי אבא חנן אמר משום רבי אלעזר אשת איש

ומה במקום הבא על איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר הבא על איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו אינו דין שנאסר האוסרה

תלמוד לומר אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה

רבי יוסי אומר כל שפוסל וכו׳ מאי קאמר רבי יוסי אילימא דקאמר תנא קמא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים אשת גיסו אסירא ואשתו שריא

וקאמר ליה רבי יוסי כי היכי דאשתו שריא אשת גיסו נמי שריא אי הכי כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו כל שאין פוסל על ידי עצמו אינו פוסל על ידי אחרים מיבעיא ליה

ואלא כי היכי דאשת גיסו אסירא אשתו נמי אסירא התינח כל שפוסל כל שאינו פוסל מאי עבידתיה

אמר רבי אמי ארישא ניסת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן על פי עדים תצא וחייבת בקרבן יפה כחו של בית דין שפטרה מן הקרבן

וקאמר תנא קמא לא שנא על פי עדים דאשת גיסו שריא ולא שנא על פי בית דין דאשת גיסו אסירא

וקאמר ליה רבי יוסי על פי בית דין דפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו על פי עדים דאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו

רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא (הא דנסיב אשת גיסו והא דנסיב ארוסת גיסו) הא דאזלי ארוסתו וגיסו הא דאזלי אשתו וגיסו וקאמר תנא קמא לא שנא אשתו וגיסו ולא שנא ארוסתו וגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא

וקאמר ליה רבי יוסי אשתו וגיסו דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין דאינו פוסל על ידי אחר אינו פוסל על ידי עצמו ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין ופוסל על ידי אחרים אף פוסל על ידי עצמו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי מתקיף לה רב יוסף ומי אמר שמואל הכי והאתמר יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר אינה כאשת איש ואמר רב הונא כגון שקדש אחיו את האשה והלך לו למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא את אשתו

דרב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם ושמואל אמר אינה כאשת איש ושריא ליה

אמר ליה אביי וממאי דכי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אדרבי יצחק נפחא קאמר דלמא אדרבי אמי קאמר ואי נמי אדרבי יצחק נפחא ממאי דאפוסל

גלול כלפי מעלה